CO-certificering: wat zijn de gevolgen voor uw erkenning?

25-02-2023

CO-certificering: wat zijn de gevolgen voor uw erkenning?

Heeft u vragen?
Raadpleeg de stichting CO-keur over uw vragen rondom de CO-keur via het centrale meldpunt
088 244 01 88. Overige vragen over de CO-wet kunnen zowel leden als niet-leden stellen bij Techniek Nederland via 088 543 26 50.

Per 1 april 2023 wordt de CO-certificering verplicht. Dit houdt in dat alle cv-monteurs en gastechnische installatiebedrijven wettelijk verplicht zijn om aan nieuwe kwaliteitseisen te voldoen als zij aan gastoestellen willen werken. Monteurs moeten een Bewijs van Vakmanschap CO hebben en het installatiebedrijf moet over een CO-certificering beschikken. Deze nieuwe verplichting heeft ook gevolgen voor bedrijven die nu via een erkenning aan deze installaties werken.

Erkenningen die vervallen
Doordat het Bewijs van Vakmanschap CO en de CO-certificering van kracht wordt, heeft InstallQ kritisch naar de inhoud en het nut van een aantal aanpalende erkenningsregelingen gekeken. Omdat een erkenning door de nieuwe wetgeving niet meer toereikend is om aan gastoestellen te mogen werken, zijn per 1 januari 2023 de onderstaande regelingen vervallen.

Automatische omzetting
Om elk installatiebedrijf dat voor één of meerdere van deze erkenningen is gekwalificeerd te blijven ondersteunen, is de erkenning per 1 januari 2023 omgezet. De drie oude erkenningsregelingen zijn automatisch vervangen door de nieuwe erkenningsregeling Watervoerende Warmteafgiftesystemen, tenzij het installatiebedrijf heeft aangegeven zijn erkenning te willen beëindigen.

De automatische omzetting naar de nieuwe erkenning betreft een overgangsregeling die maximaal 2 jaar duurt. Binnen die twee jaar behoort het bedrijf aan te tonen dat aan de geldende vakbekwaamheidseisen voor de nieuwe erkenning wordt voldaan. In de praktijk betekent dit dat het installatiebedrijf zich met name het waterzijdig inregelen eigen moet maken (www.vakmanschapinregelen.nl). Erkenningshouders krijgen hierover nadere informatie van onze buitendienstmedewerkers.

Passend alternatief
De erkenning Watervoerende Warmteafgiftesystemen is een goed alternatief om met een erkenning bepaalde werkzaamheden aan verwarmingsinstallaties te kunnen blijven uitvoeren en uw kwaliteit ook in de toekomst aantoonbaar te maken. Werkzaamheden als waterzijdig inregelen vallen bijvoorbeeld onder deze erkenning. In principe gaat deze erkenningsregeling om alle installatiewerkzaamheden voor ruimteverwarmingssystemen en/of warmtapwatervoorzieningen, inclusief de aansluiting op de warmtebron.

Echter, het werk aan de warmtebron zelf – het cv-toestel – valt voortaan onder de verplichte CO-certificering. Sluit een installatiebedrijf een Watervoerend Warmteafgiftesysteem aan op een warmtenet, dan heeft InstallQ daarvoor een aparte regeling ontwikkeld in de vorm van de erkenningsregeling voor Afleversets.

Ongewijzigde erkenning
Een andere InstallQ-erkenning rondom gasinstallaties blijft in zijn huidige vorm bestaan. Het gaat om de erkenning voor Gastechnische Installaties in bouwwerken. De scope van deze InstallQ-erkenning, waarvan in 2021 een aangepaste versie verscheen, valt buiten de werkzaamheden waarvoor CO-certificering nodig is. Zo is in artikel 4.1.3 van deze erkenningsregeling te lezen dat het in bedrijf stellen van de installaties is voorbehouden aan BRL6000-25, oftewel CO-gecertificeerde installateurs.

CO-certificering niet vereist 
De CO-certificering is niet van toepassing op werkzaamheden aan grote stookinstallaties (boven 100 kW), op gasleidingen en warmte-afgiftesystemen. Ook zijn de bepalingen niet van toepassing op gaskooktoestellen, gasfornuizen en gasverbrandingstoestellen in (plezier)vaartuigen, (recreatie)voertuigen en caravans.

Meer weten?