Onderhoud verwarmings- en warmtapwaterinstallaties (vervalt per 1-1-2023)

Home » Erkennen » Onderhoud verwarmings- en warmtapwaterinstallaties

Erkennen onderhoud verwarmings- en warmtapwaterinstallaties (vervalt per 1-1-2023)


Attentie

Vanwege de wettelijk verplichte CO-certificering komt deze erkenning per 1 januari 2023 te vervallen. Vanaf 1 april 2023 mogen alleen gecertificeerde installatiebedrijven en monteurs met een Bewijs van Vakmanschap CO nog bepaalde werkzaamheden uitvoeren aan gasinstallaties. Lees hier meer.


Passend alternatief
De erkenning Watervoerende Warmteafgiftesystemen is een goed alternatief om met een erkenning bepaalde werkzaamheden aan verwarmingsinstallaties te kunnen blijven uitvoeren en uw kwaliteit ook in de toekomst aantoonbaar te maken. Werkzaamheden als waterzijdig inregelen vallen bijvoorbeeld onder deze erkenning. In principe gaat deze erkenningsregeling om alle installatiewerkzaamheden voor ruimteverwarmingssystemen en/of warmtapwatervoorzieningen, inclusief de aansluiting op de warmtebron.

Echter, het werk aan de warmtebron zelf – het cv-toestel – valt voortaan onder de verplichte CO-certificering. Sluit een installatiebedrijf een Watervoerend Warmteafgiftesysteem aan op een warmtenet, dan heeft InstallQ daarvoor een aparte regeling ontwikkeld in de vorm van de erkenningsregeling voor Afleversets.

Regeling en/of Vakbekwaamheidseisen
De huidige regeling blijft geldig tot 1 januari 2023.
Het overzicht vakbekwaamheidseisen is een richtlijn.

Gevolgen voor erkenninghouder Onderhoud Verwarmings- en Warmtapwaterinstallaties
Uw erkenning wordt per 1 januari 2023 automatisch vervangen voor de erkenningsregeling Watervoerende Warmteafgiftesystemen, tenzij u aangeeft uw erkenning te beëindigen.

De automatische omzetting naar de nieuwe erkenning betreft een overgangsregeling die maximaal 2 jaar duurt. Binnen die twee jaar behoort het bedrijf aan te tonen dat aan de geldende vakbekwaamheidseisen voor de nieuwe erkenning wordt voldaan. In de praktijk betekent dit dat het installatiebedrijf zich met name het waterzijdig inregelen eigen moet maken (www.vakmanschapinregelen.nl).

In 6 stappen naar uw erkenning

1. U behoort ten minste te voldoen aan de vakbekwaamheidseisen op uw vakgebied. U dient te beschikken over de voorgeschreven gereedschappen, normen en eventuele handboeken.

2. Vul het formulier in (via blauwe button 'Aanvragen of wijzigen' hierboven) en bewaar het formulier op uw computer.

3. Sluit bij uw aanvraag (of wijziging):

  • een kopie van het uittreksel Kamer van Koophandel
  • een kopie van het vereiste vakdiploma of een bewijs van Elders Verworven Competenties (EVC).

4. Stuur alle documenten naar info@installq.nl of naar InstallQ, Postbus 480, 3440 AL Woerden. Bij een eerste inschrijving sturen wij u eenmalig een factuur voor een bedrijfsbezoek door InstallQ.nl.

5. Een medewerker van InstallQ maakt met u een afspraak voor een kwaliteitscontrole. Hierna ontvangt u een factuur.  

6. Bij akkoord wordt u ingeschreven in ons kwaliteitsregister de echteinstallateur.nl.

Lees hier over de voordelen van een erkenning via InstallQ.

Nieuws

Aangewezen door de overheid: BRL6000-25 over gas van InstallQ

De nieuwe versie BRL6000-25 ‘Gebouwgebonden gasverbrandingstoestel en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas’ van InstallQ, is definitief en beschikbaar. Deze versie van 15 juni 2022 is aangewezen door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en staat als toegelaten certificatieschema geregistreerd in het Register Gasverbrandingsinstallaties (CS-1001).

InstallQ sluit aan op Wet Kwaliteitsborging (Wkb)

Op termijn sluiten alle kwaliteitsregelingen van InstallQ zo goed als mogelijk aan op de nieuwe wet ‘Kwaliteitsborging voor het Bouwen’. Gereed zijn onder meer de erkenningsregelingen voor elektra-, gas-, waterinstallaties.

In 9 stappen naar de verplichte CO-certificering

Vanaf 1 april 2023 behoren praktisch alle cv-monteurs en gasinstallatiebedrijven in Nederland te beschikken over een Bewijs van Vakmanschap CO en een CO-certificering. Ga in 9 stappen naar de CO-certificering

Meetapparatuur volgens de CO-certificering

Aan welke eisen behoren meetinstrumenten te voldoen volgens de CO-certificering? Veel gasinstallateurs en leveranciers van meetinstrumenten stellen daar vragen over.