Voorwaarden

Auteursrecht
Alle content op deze website is auteursrechtelijk beschermd. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever is het niet toegestaan de content op enigerlei wijze te verspreiden. Onder content verstaan we informatie, beeldmateriaal, foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen op installq.nl of de gerelateerde website echteinstallateur.nl.

Privacy
Lees hier ons Privacy Statement.

Disclaimer
Door de website van InstallQ te bekijken en de daarop geboden informatie te lezen en te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de onderstaande voorwaarden.

  • De gegevens op de site van InstallQ zijn bedoeld ter informatie en kunnen wijzigen zonder aankondiging. InstallQ neemt alle zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van de site. InstallQ staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.
  • InstallQ is niet verplicht om de geboden informatie en beeldmateriaal te actualiseren en om mogelijke fouten te corrigeren. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. InstallQ aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook in verband met deze site. Het gebruik van de geboden informatie komt geheel voor eigen risico. InstallQ garandeert evenmin het functioneren van de site.
  • Op de site staan hyperlinks die u kunt gebruiken en/of wordt er verwezen naar informatie verstrekt door derden. Wij hebben deze informatie vooraf niet gecheckt. Daarom aanvaarden wij hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
  • InstallQ behoudt zich alle rechten voor (waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooien) met de informatie op de site, zoals logo’s, grafisch materiaal, foto’s, teksten en film. Door het bezoeken van de site verkrijgt u geen licentie om iets van deze site te vermenigvuldigen of aan derden ter beschikking te stellen.
Op deze website en de disclaimer is Nederlands recht van toepassing.