Privacy

1.     ALGEMEEN
In dit privacystatement is te lezen welke persoonsgegevens InstallQ van u verwerkt en waarom InstallQ dit doet.

InstallQ vindt het belangrijk om op een verantwoorde manier met uw persoonsgegevens en privacy om te gaan. Daarom doen wij er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig en veilig verwerkt en worden alleen verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De verwerkingen van persoonsgegevens zijn aangemeld bij de functionaris voor de gegevensbescherming van InstallQ. De functionaris ziet erop toe dat de verwerking binnen InstallQ in overeenstemming is met de wet en de gedragsregels.

2.     Wanneer is dit privacystatement van toepassing?
Dit privacy statement is van toepassing op alle gegevens die InstallQ verwerkt voor het leveren van diensten en producten en op alle gegevens die ontstaan door gebruik te maken van de InstallQ website.

3.     Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?
Stichting InstallQ, KvK 73626694, Korenmolenlaan 4, 3447 GG Woerden (hierna te noemen: ‘InstallQ’) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die binnen het toepassingsbereik van dit privacy statement vallen. Het kan zijn dat we een specifiek privacystatement hebben voor bepaalde producten en diensten. In dat geval geldt het specifieke privacy statement.

4.     Uitleg en opbouw van dit privacy-statement
In dit privacy statement beschrijven we welke persoonsgegevens InstallQ van u verwerkt en voor welke diensten en doeleinden we dat doen. Ook leggen we in dit privacy-statement uit wat deze verwerkingen precies inhouden. Voor sommige diensten van InstallQ zal u expliciet toestemming moeten geven voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

5.     Gegevens en doeleinden
5.1 Afnemen van producten en diensten
Wat houdt dit doel in?
In het kader van registraties met betrekking tot erkenningen en certificeringen is het primaire doel van InstallQ de registratie van erkende en gecertificeerde bedrijven. InstallQ verwerkt met name bedrijfsgegevens en registreert alleen persoonsgegevens gekoppeld aan erkenningen (Technisch beheerder) en eventueel overige contactpersonen in het kader van erkenningen.

Diensten in het kader van erkenningen kunt u online afsluiten met het aanvraagformulier op de InstallQ-website. Wanneer wij uw aanvraag ontvangen, verwerken wij uw gegevens om het product of dienst te kunnen afsluiten en administreren.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Wij verwerken gegevens zoals uw NAW-gegevens, contactgegevens, geslacht, medewerkerschap en titel.

5.2 Functionaliteiten van de InstallQ-websites
Wanneer u de websites InstallQ.nl en echteinstallateur.nl bezoekt, verwerken wij een aantal gegevens van u om de functionaliteiten van deze online dienst te bieden en deze technisch te beheren. In dit verband verwerken we uw gegevens met de volgende doelen.

Wat houdt dit doel in?
Wanneer u onze websites bezoekt, verwerken wij uw technische gegevens om de functionaliteiten van de website te bieden. Met deze gegevens is onze websitebeheerders in staat om de website te beheren en te verbeteren. Zo kunnen zij bijvoorbeeld technische storingen oplossen of de beschikbaarheid verbeteren. Om te zorgen dat u informatie op onze websites snel en eenvoudig kunt vinden, gebruiken we ook cookies.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Voor dit doel verwerken wij technische gegevens zoals het lP-adres van uw apparaat, de bezochte web- of app-pagina's, klik- en surfgedrag, de internetbrowser waarmee u surft, vorige/volgende bezochte sites en de duur van een bezoek of sessie.

5.3 Factureren en betalingen administreren
Wat houdt dit doel in?
Wanneer u producten of diensten afneemt van InstallQ, sturen we u per e-mail of per post een factuur hiervoor. Zodra u deze rekening hebt betaald, administreren we deze betaling.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Voor dit doel verwerken we uw NAW-gegevens, betalingsgegevens, factuurgegevens en andere gegevens in onze klantenadministratie.

5.4 Klantcontact en vragen
Wij bieden u graag een zo goed mogelijke service. Om contact met u te kunnen onderhouden, vragen te beantwoorden of klachten in behandeling te nemen, verwerken we uw gegevens.

Wat houdt dit doel in?
U kunt contact met ons opnemen via verschillende kanalen (InstallQ-website, per e-mail, telefoon). Om uw vragen te beantwoorden, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Voor dit doel verwerken wij uw naam, contactgegevens, uw correspondentie over uw vraag en alle overige persoonsgegevens die u aan ons verstrekt en die nodig zijn om uw vraag te beantwoorden.

5.5 Nieuwsbrieven en alerts
Wat houdt dit doel in?
Als u klant van ons bent, kunnen wij u via post of e-mail benaderen met nieuwsbrieven en aanbiedingen. We kunnen u dan service verlenen en sturen u aanbiedingen of informatie over de producten en diensten van InstallQ. U kunt u hiervoor afmelden via de link onder aan de e-mail, u ontvangt dan geen nieuwsbrieven en aanbiedingen meer.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Voor dit doel verwerken we uw naam en contactgegevens (e-mailadres en woonadres).

5.6 Trendanalyse
Op basis van geaggregeerde informatie doet InstallQ onderzoek naar trends in het gebruik van haar diensten en platformen. Bij het uitvoeren van deze trendanalyses verwerken wij uw gegevens om statistische analyses te kunnen uitvoeren.

Wat houdt dit doel in?
InstallQ onderzoekt trends door middel van statistische analyses. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om dienstverlening en processen te evalueren en deze aan te passen op basis van nieuwe ontwikkelingen. De resultaten van deze analyses worden uitsluitend op geaggregeerde basis gerapporteerd. Dit betekent dat de resultaten op geen enkele wijze tot individuele klanten zijn te herleiden.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Gegevens over het gebruik van de InstallQ-website.

6.     Verstrekking aan derden
InstallQ schakelt voor de uitvoering van haar dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten derden in, zoals postverzending, hostingdiensten, softwareontwikkeling, et cetera. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten uw gegevens verwerken, treft InstallQ de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend worden verwerkt voor zover dit in dit kader noodzakelijk is. In ieder geval zullen deze derde partijen uw gegevens alleen verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

InstallQ verstrekt verder geen persoonsgegevens aan derden, tenzij zij op grond van een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of toezichthoudende instantie, daartoe verplicht is, dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of u daarvoor toestemming heeft gegeven.

7.     Beveiligingsmaatregelen
InstallQ heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, onrechtmatig gebruik of onrechtmatige verwerking. InstallQ gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Denk hierbij aan informatiebeveiligingsbeleid, training van onze medewerkers, encryptie van wachtwoorden, encryptie van overige data en beveiligde servers. Wij adviseren u ook zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan en uw inloggegevens en persoonsgegevens niet publiekelijk te delen.
 
8.     Overgang van overneming
Bij ontwikkeling of wijziging van omstandigheden rondom InstallQ, kan het voorkomen dat een of meerdere onderdelen van de onderneming overgedragen worden aan een derde. Als onderdeel daarvan kunnen in dat geval ook de daarmee verband houdende (persoons)gegevens worden overgedragen aan deze derde. Indien deze situatie zich voordoet zal InstallQ u hierover tijdig informeren. Indien u het niet eens bent met deze overdracht kunt u een verzoek voor de verwijdering aan InstallQ richten.
 
9.     Wijzigingen
Het privacy statement van InstallQ kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Op deze pagina van onze website staat het meest actuele privacy statement. Wij raden u aan om dit statement goed en regelmatig door te nemen. De wijzigingen kunnen via de InstallQ-website of per e-mail bekend worden gemaakt.

10.  Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering
InstallQ bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijdert persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden. InstallQ hanteert met betrekking tot geregistreerde persoonsgegevens:
1. recht op bevestiging
2. recht op rectificatie
3. recht op verwijdering
4. recht op beperking van de verwerking
5. recht van verzet tegen de verwerking
6. (indien van toepassing) recht op overdraagbaarheid van gegevens
7. (indien van toepassing) recht op intrekken toestemming verwerking persoonsgegevens
8. recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Concreet betekent dit minimaal:

  • vaststellen van de identiteit van de persoon die om mutatie verzoekt
  • binnen 4 weken mutatie door kunnen voeren
  • te muteren gegevens zijn ‘laag risico’
  • vastleggen op welke wijze er invulling wordt gegeven aan werkzaamheden die gerelateerd zijn aan betrokkenen die gebruik maken van hun rechten.
De bewaartijd is beperkt tot maximaal 6 maanden na verstrijken einddatum erkenning.

Heeft vragen over dit privacy statement, of wilt u een verzoek indienen om inzage, correctie of verwijdering, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Stichting InstallQ, 1 januari 2019