Tarieven InstallQ

Tarieven zijn vastgesteld door de besturen van KvINL en Sterkin op 19 november 2018

Tarieven 2019 (excl. btw)

Per 1 januari 2019 zijn Sterkin en KvINL opgegaan in InstallQ. De bestaande erkenningsregelingen van KvINL en Sterkin worden, voor die bedrijven die reeds over een dergelijke erkenning beschikken, voorgezet tot uiterlijk  31 december 2020.

Nieuwe inschrijvingen vinden plaats op basis van de oude Sterkin-erkenningen tot het moment dat de nieuwe erkenningsregelingen van InstallQ van toepassing zijn verklaard.

Voor 2019 gelden de volgende tarieven (exclusief btw):

ERKENNINGEN STERKIN
Eenmalige inschrijfkosten van € 255,-* voor de regelingen:
 • REG 2008: Gastechnische Installateurs
 • REI 2008: Elektrotechnische Installateurs
 • REW 2008: Watertechnische Installateurs
 • REDE: Zonnestroom Installateurs
 • IBER 2014: Inspectiebedrijven
 • REGT 2016: Installateur Gasverbrandingstoestellen
* alleen voor geheel nieuwe inschrijvingen.

Jaarlijkse kosten:
 • REG, REI, REW en REDE € 89,-
 • IBER en REGT € 104,-
 • Combinatie REI / REDE en REG / REGT € 64,= korting per combinatie.
Inclusief erkenning van één inspecteur / technisch beheerder.
Aanvullende erkenning inspecteur / monteur € 52,- per jaar.

ERKENNINGEN KvINL
Eenmalige inschrijfkosten van € 52,- voor de regelingen:
 • Verwarmingsinstallaties
 • Luchtbehandelingsinstallaties
 • Metalen Dakbedekking
 • Lichtreclame
 • Rioleringsinstallaties
 • Warmtepompinstallaties
 • Onderhoud Verwarmings- en Warmtapwaterinstallaties
 • Langer Zelfstandig Thuis Wonen
 • Zonthermische installaties
 • REW
Jaarlijkse kosten:
 • Basisbijdrage € 58,-
 • Per vakdiscipline € 26,-

BRL6000
Tarief voor af te geven en afgegeven certificaten, per jaar en per Bijzonder deel
De afdracht aan InstallQ per af te geven of afgegeven certificaat is afhankelijk van het aantal Bijzondere delen waarvoor certificaten worden/zijn afgegeven:

 • vaste jaarlijkse kosten voor het afgegeven/af te geven certificaat voor het gebruik van het Algemeen deel BRL6000-/00 of BRL6000-AB € 190,-
 • vaste jaarlijkse kosten per hoofdvestiging per afgegeven/af te geven certificaat voor het gebruik van het InstallQ-gecertificeerd keurmerk bedragen ad € 69,50
 • en per nevenvestiging per afgegeven/af te geven certificaat € 35,-
 • toeslag per Bijzonder deel € 69,-
 • per vestiging extra toeslag € 224,50

BRL9500
Tarief voor af te geven/afgegeven certificaten
De afdracht aan InstallQ per af te geven/afgegeven certificaat is afhankelijk van het aantal Bijzondere delen waarvoor certificaten worden/zijn afgegeven. 

 • vaste jaarlijkse kosten voor het afgegeven/af te geven certificaat voor het gebruik van het Algemeen deel BRL9500-00 € 190,-
 • toeslag per Bijzonder deel € 69,50 
 • per vestiging extra toeslag € 224,50

Tarieven per afgegeven certificaat, per jaar, voor de overige certificatieregelingen 
Tarief per afgegeven certificaat per jaar:

 • BRL9501 (Energie Diagnose Referentie: EDR) € 392,-
 • BRL1201 (BliksemVeilig) € 392,-
 • BRL6010 (Legionella) € 392,-
 • BRL6020 (Beveiliging) € 69,-
 • BRL8000 (Kassenbouw) € 413,-
 • BRL8001 (Kassenbouw) € 413,-
 • BRL8010 (Ventilatie):
  • per 1 – 2 uitvoerende ventilatieprestatie beoordelaren € 402,-
  • per 3 – 6 uitvoerende ventilatieprestatie beoordelaren € 803,-
  • 7 of meer uitvoerende ventilatieprestatie beoordelaren € 1.205 
  • per vestiging extra toeslag € 224,50Tarieven voor het gebruik van een certificatieregeling door een certificatie-instelling (éénmalige vergoeding)
BRL6000

Eenmalige vergoeding door de CI voor het gebruik van één of meer Bijzondere delen. Het eenmalig door een certificatie-instelling te betalen bedrag voor het gebruik van één of meer Bijzondere delen bestaat uit
 • een vast bedrag van € 3.442,-
 • te verhogen met een toeslag per Bijzonder deel van € 1.147,-


BRL9500

Eenmalige vergoeding door de CI voor het gebruik van één of meer Bijzondere delen Het eenmalig door een certificatie-instelling te betalen bedrag voor het gebruik van één of meer accreditatieclusters bestaat uit

 • een vast bedrag van € 3.442,-
 • te verhogen met een toeslag per Bijzonder Deel van € 1.147,-


Kosten certificaten
De tarieven van de certificaten zijn opgebouwd uit:

 • de kosten van de Certificerende Instellingen (CI’s) en
 • de afdrachten van de CI’s aan InstallQ.

De afdrachten voor certificaten dienen ter dekking van de beheerkosten die InstallQ moet maken voor
het actualiseren en onderhouden van certificatieregelingen. De CI's berekenen dit zonder toeslagen door aan de certificaathouders. De hierna genoemde bedragen hebben enkel en alleen betrekking op deze afdrachtskosten en niet op het totaal dat door de CI’s in rekening worden gebracht.

Eenmalige vergoeding voor de overige certificatieregelingen

Het eenmalig door een certificatie-instelling te betalen bedrag ten behoeve van het gebruik van de overige certificatieregelingen bedraagt voor:

 • BRL9501 (Energie Diagnose Referentie: EDR) € 2.753,-
 • BRL1201 (BliksemVeilig) € 2.753,-
 • BRL6010 (Legionella) € 2.753,-
 • BRL8000 (Kassenbouw) € 2.936,-
 • BRL8001 (Kassenbouw) € 2.936,-
 • BRL8010 (Ventilatie) € 2.936,-

Eenmalige vergoeding voor accreditatie van het eenmalig door een opleider/opfrisser te betalen bedrag voor:
 • accreditatie initiële opleiding en/of examen € 767,- of op offerte-basis
 • jaarlijkse herbeoordeling van een opleiding en/of examen € 275,-
 • accreditatie opfrisaanbod € 306,-
 • jaarlijkse herbeoordeling van opfrisaanbod € 153,-


VAKBLADEN

Vakwijzer:
gratis

Abonnementskosten Stroomlijn, Gaswijs, Waterdruk

1 abonnement € 37,- per stuk
2 t/m 10 abonnementen € 27,50 per stuk
11 t/m 25 abonnementen € 20,-
26 t/m 50 abonnementen € 15,- per stuk
51 en meer abonnementen: individuele afspraken

De tarieven voor de nieuwe erkenningsregelingen van InstallQ worden in de loop van 2019 gefaceerd voorgelegd aan het bestuur van InstallQ ter vaststelling en goedkeuring.

OVERIGE TARIEFSTELLINGEN 2019
Tarieven voor keurmerken verband houdende met door InstallQ beheerde certificatie schema’s. Deze gegevens worden slechts ter informatie verstrekt. InstallQ neemt geen verantwoordelijkheid voor de hoogte van de bedragen. Deze vallen onder de bevoegdheid van de te noemen organisaties.

Naast de afdracht ten behoeve van het onderhoud en het beheer van de InstallQ-certificatieregelingen vinden er in het kader van het certificatie schema gekoppelde keurmerken ook afdrachten plaats. Deze afdrachten worden zoals bij de afdracht voor InstallQ via de factuur van de Certificerende Instelling geint.

Stichting KOMO
KOMO-Instal ® keurmerk (BRL6010) en KOMO ® keurmerk (BRL9500-02 en 04)
Tarieven zijn op te vragen bij Stichting KOMO.

Stichting SBK
® keurmerk NL-EPBD (BRL9500-01, 03, 05 en 06).
Tarieven zijn op te vragen bij Stichting SBK.

HortiQ
® keurmerk (BRL8000 en 8001).
Tarieven zijn op te vragen bij Stichting HortiQ.