FAQ

Vind hier veelgestelde vragen en antwoorden. Heeft u een andere vraag? Neem dan contact met ons op via info@installq.nl.

Kwaliteitscontrole
Wat is het doel van bedrijfsbezoeken en kwalititeitscontroles?
Hiermee toont u aan (nog steeds) te voldoen aan alle gestelde voorwaarden van een regeling. Het is een bevestiging van uw kwaliteit, kunde en veiligheid (door een onafhankelijke partij).

Hoeveel tijd kost een kwaliteitscontrole?
Ga uit van een halve dag per erkenning. U behoort onder meer werken aan te leveren, bepaalde documenten mee te sturen en afspraken te maken met uw opdrachtegever. De kwaliteitscontrole zelf duurt ongeveer een uur per erkenning. Heeft u meer erkenningen, dan plannen we die in de regel direct na elkaar. 

Krijgen alle erkende/gecertificeerde bedrijven/installateurs controles?
Ja. Uitgezonderd zijn installateurs/bedrijven die beschikken over een vergelijkbaar kwaliteitscertificaat, bijvoorbeeld van een bepaalde BRL.

Krijgen alleen nieuwe installaties controles?
Nee, de inspecteurs controleren ook uitbreiding, vervanging en onderhoud van installaties.

Wat zijn de kosten voor de controles en wie betaalt dit?
De kosten van het beoordelingsbedrijf betaalt InstallQ. Echter, is naar aanleiding van een controle een hercontrole nodig, dan worden de kosten aan u doorberekend. Raadpleeg het kostenoverzicht van InstallQ.

Moet de installateur bij de controle zijn?
Ja, de werkverantwoordelijke (Technisch Beheerder), behoort bij de controle te zijn.

Kan het beoordelingsbedrijf mijn klant overnemen?
Nee, daarover is een verbod opgenomen in het contract tussen InstallQ en het beoordelingsbedrijf. Het bedrijf mag niet (gaan) werken voor uw klant.

Wat zijn de voordelen van een bedrijfsbezoek of kwaliteitscontrole?
Voldoet uw werk aan bepaalde voorwaarden, dan heeft uw werk aantoonbaar kwaliteit. We kunnen ook verbeteringen zien. Voor u kan dat leiden tot extra opdrachten.

Stel: mijn installatie vertoont gebreken. Vertelt u dit aan mijn klant?
Nee. Gebreken bespreekt de controleur alleen met u. Dat is ook zo afgesproken. Wij stellen u in de gelegenheid gebreken te herstellen. Uitzondering hierop is een gevaarlijke situatie. Die moet u overleggen met uw opdrachtgever. Doet u dat niet, dan heeft de controleur een meldplicht bij uw klant.

Hoe stuur ik mijn stukken? Schriftelijk of per e-mail?
Onze voorkeur heeft e-mail. Stuur hierbij eventueel pdf’s en/of documenten.

Wat is de doorlooptijd van een kwaliteitscontrole?
We streven naar een doorlooptijd van tien weken, na uw opgave van werken bij InstallQ. Een en ander hangt samen met uw agenda en die van het beoordelingsbedrijf.

Legt InstallQ ook sancties op?
Ja, de volgende sancties zijn mogelijk:

 • Verwijdering uit het openbare register echteinstallateur.nl
  Bijvoorbeeld omdat de installateur geen werkzaamheden meer uitvoert of omdat controle niet (meer) mogelijk is.
 • Kosten hercontrole en/of administratie
  Het oordeel van een eerste kwaliteitscontrole luidt ‘afkeur’. De kosten van hercontrole en/of administratie brengt InstallQ in rekening bij het installatiebedrijf. Raadpleeg voor de kosten het tarievenblad van InstallQ.
 • Schorsing
  Een geschorst installatiebedrijf vermelden wij met naam en soort vergrijp op onze openbare registers. Een schorsing wordt bijvoorbeeld opgelegd als:
  o   u niet reageert binnen 13 weken na de eerste aanschrijving op ons verzoek tot opgave van werken, ondanks herhaaldelijk verzoek.
  o   u niet reageert op ons (herhaaldelijk) verzoek tot opheldering rondom (gedeeltelijke) afkeur van een uitgevoerd werk.
  o   na hercontrole opnieuw sprake is van ‘afkeur’ van het werk.
 • Doorhaling
  Uw erkenning vervalt. Dit vermelden wij op onze openbare registers. Een doorhaling passen wij bijvoorbeeld toe als de tekortkoming (nog) niet is verholpen na de schorsingsperiode. 
Bijscholing (FAQ voor cursist)

Voor wie is een jaarlijkse bijscholing (opfrisser) verplicht?
Bijscholing (een opfrisser) is alleen verplicht voor de EPA-W-adviseur/-opnemer.

Waarom is een jaarlijkse bijscholing (opfrisser) verplicht voor de EPA-W-adviseur/opnemer?
Door het jaarlijks volgen van een opfrisser voldoet u aan de uitbreiding van BRL 9500-01, Energieprestatieadvisering. Het gaat om de kwaliteit van de bepaling die wordt gegeven aan de energieprestatie van het gebouw. De uitbreiding van de BRL is het gevolg van de verplichte Regeling EPA-W. Die regeling is gebaseerd op de COEC-Richtlijn.

De Regeling EPA-W is ingevoerd vanwege:

 • de steeds hogere verwachtingen die gesteld worden aan de EPA-W-adviseur/-opnemer
 • in de praktijk gemaakte fouten
 • veranderingen in de regelgeving en innovatieve oplossingen
 • het stijgende marktbelang van het Energie-indexinstrument.

ATTENTIE Na 2018 zijn de eisen van de EPA-W-regeling mede afhankelijk van de nieuwe bepalingsmethode NTA 8800. Kijk voor de actuele stand van zaken bij onze nieuwsberichten.

Wat betekent de verplichting voor mij als EPA-W-adviseur/-opnemer?
Sinds 1 januari 2018 is uw diploma ieder jaar twaalf maanden geldig. Binnen die tijd moet u een geaccrediteerde opfrisser volgen. De opfrisser sluit u af met een korte toets. Geaccrediteerde opfrissers staan op deze pagina van QBISnl (zover bekend). Volgt u geen opfrisser binnen de gestelde termijn, dan vervalt uw registratie op QBISnl. Volgens de Centrale Opleidings- en Examencommissie bent u dan niet meer aantoonbaar vakbekwaam op uw vakgebied. 

ATTENTIE Na 2018 is de invulling van de Regeling EPA-W mede afhankelijk van de nieuwe bepalingsmethode NTA 8800. Kijk voor de actuele stand van zaken bij onze nieuwsberichten.

Hoe lang is mijn examen geldig?
Vanaf 1 januari 2017 krijgen examens een bepaalde hoeveelheid punten toegewezen (minimaal 12 en maximaal 60). Het aantal punten wordt bepaald door de examencommissie op uw vakgebied. Op 1 februari 2018 stonden alle op QBISnl geregistreerde professionals op 47 punten.

Uitzondering Voor EPA-W-adviseurs/-opnemers geldt in principe geen puntentelling. Als EPA-W-adviseur/-opnemer bent u verplicht om jaarlijks bijscholing (een opfrisser) te volgen. EPA-W-adviseurs/-opnemers die aan hun verplichting voldoen, krijgen op QBISnl.nl jaarlijks standaard 12 punten toegekend.

Waarom is er een puntentelling/termijn van geldigheid?
Behalve een examen, draagt ook het volgen van bijscholing (een opfrisser) voortaan bij aan het borgen van vakbekwaamheid en kwaliteit in de installatie- en energiesector. Voor het volgen van bijscholing krijgt u een bepaalde hoeveelheid punten via uw opleidings- en examencommissie. Deze punten worden bijgehouden in het kwaliteitsregister QBISnl.nl.

Met een periodieke opfrisactiviteit na een behaald examen, blijft theoretische en praktische kennis en kunde op een bepaald vakgebied aantoonbaar actueel. De puntentelling is gebaseerd op de COEC-Richtlijn.

Wat is het voordeel van (jaarlijkse) bijscholing (opfrissen)?
Met uw behaalde examen en door het volgen van (geaccrediteerde) opfrissers, vergroot u de waarde van uw professie. U bent aantoonbaar vakbekwaam op uw vakgebied. Daarmee heeft u een sterke troef in handen om uw bedrijf of vakbekwaamheid aan te bevelen in de markt. Zo kunnen (potentiële) opdrachtgevers u vinden op het kwaliteitsregister QBISnl. U onderscheidt zich in de markt van concurrenten die niet beschikken over een aantoonbaar bewijs van vakbekwaamheid.

Wat is bijscholing (opfrisaanbod)?
Onder bijscholing (opfrisaanbod) verstaat InstallQ onder meer:

 • productsessies, instructies, webinars, workshops, e-learning, lezingen, symposia en cursussen
 • bijeenkomsten over nieuwe regelgevingen, normen
 • producttrainingen met specifieke, nieuwe technieken
 • het opnieuw volgen van een complete opleiding met examen.

De bijscholing die ik volg, moet geaccrediteerd zijn. Waarom?
Dat leest u op deze pagina.

Waar kan ik geaccrediteerde bijscholing (opfrisaanbod) vinden?
Alle geaccrediteerde opfrissers komen op QBISnl.nl op deze pagina (zover bekend). U kunt geaccrediteerde opfrissers (eventueel) ook vinden via bijvoorbeeld de informatiekanalen van opleidingen, kennisinstellingen, brancheverenigingen, bedrijven of vakbeurzen.

Door wie of wat is bijscholing (opfrisaanbod) bedacht?
Door de Centrale Opleidings- en Examencommissie van InstallQ.

Bijscholing (FAQ voor opleider)

Wat valt onder bijscholing (opfrisaanbod)?
Opfrisaanbod kan bestaan uit productsessies, instructies, webinars, workshops, e-learning, lezingen, symposia, cursussen of een complete opleiding. Opfrisaanbod bestaat ook uit bijscholing in nieuwe regelgevingen, normen of producttrainingen met nieuwe technieken.

Opfrisaanbod EPA-W
Aan het opfrisaanbod voor de EPA-W-adviseur/-opnemer wordt bijzondere voorwaarden gesteld door de examencommissie EPA-W. Zie vraag 8.

Wie kan bijscholing (opfrisaanbod) geven?
Opleiders van bijscholing (opfrissers) zijn bijvoorbeeld brancheverenigingen, opleidingsinstituten en kennisinstellingen. Ook bedrijfsscholen van grotere installatiebedrijven en importeurs van toestellen kunnen opfrissers geven. Echter: alleen geaccrediteerd opfrisaanbod krijgt een registratie op QBISnl.

Is bijscholing verplicht?
Nee, maar wel voor de EPA-W-adviseur/-opnemer. Sinds 1 januari 2018 is het diploma van een EPA-W-adviseur/-opnemer ieder jaar twaalf maanden geldig. Binnen die tijd moet de EPA-W-adviseur/-opnemer een geaccrediteerde opfrisser volgen (met een korte toets). Volgt de EPA-W-adviseur/-opnemer geen opfrisser binnen de gestelde termijn, dan vervalt zijn of haar registratie op QBISnl. Volgens de Centrale Opleidings- en Examencommissie is de EPA-W-adviseur/-opnemer dan niet meer aantoonbaar vakbekwaam op zijn of haar vakgebied. 

NB Na 2018 zijn de bijscholings-eisen voor de EPA-W-adviseur/-opnemer mogelijk bijgesteld vanwege de nieuwe bepalingsmethode NTA 8800. Raadpleeg onze nieuwsberichten voor de actuele stand van zaken.

Wat is een accreditatie?
Ga naar deze pagina voor een toelichting.

Hoe krijg ik een accreditatie?
Vind hier meer informatie.
 
Waar moet geaccrediteerd opfrisaanbod minimaal aan voldoen?
De voorwaarden waaraan uw opfrisser moet voldoen, worden vastgesteld door de examencommissie op uw vakgebied. Vooralsnog zijn alleen de voorwaarden en eindtermen bekend voor het opfrisaanbod van de EPA-W-adviseur/-opnemer. Op QBISnl geregistreerde opleiders en/of professionals worden door InstallQ geïnformeerd zodra de voorwaarden en eindtermen bekend zijn voor het opfrisaanbod in een bepaald vakgebied.

Waar moet geaccrediteerd opfrisaanbod voor de EPA-W-adviseur/-opnemer aan voldoen?
De Examencommissie EPA stelt ieder jaar opnieuw de verplichte minimale inhoud van een opfrisser vast. Een opfrisser moet ten minste bestaan uit:

 • een lijst van veelvuldig gemaakte fouten uit de praktijk en
 • wijzigingen in wet- en regelgeving en
 • innovatieve technieken van invloed op het werk van de EPA-adviseur/-opnemer.

De bijscholing wordt afgesloten met een toets over de behandelde stof.
 
Hoeveel punten krijgt mijn geaccrediteerde opfrisser?
Het aantal punten verschilt per opfrisactiviteit. Zo kan een lezing twee punten opleveren en een tweedaagse cursus twintig. Het aantal punten wordt bepaald door de examencommissie op uw vakgebied.

COEC-Richtlijn en kwaliteitsregister QBISnl (FAQ voor cursist)

Wat is de COEC-Richtlijn?
De COEC-Richtlijn is een richtlijn (geen verplichting) voor alle examencommissies binnen de installatie- en energiesector. Die richtlijn schrijft bijscholing (een opfrisser) voor. Behalve een examen, draagt ook bijscholing (een opfrisser) bij aan het borgen van vakbekwaamheid en kwaliteit in de installatie- en energiesector. Met een periodieke opfrisactiviteit na een behaald examen, blijft theoretische en praktische kennis en kunde op een bepaald vakgebied aantoonbaar actueel. De COEC-Richtlijn is op 1 oktober 2016 vastgesteld door de Centrale Opleidings- en Examencommissie.

Voor welke vakgebieden geldt de COEC-Richtlijn?
De COEC-Richtlijn geldt voor de vakgebieden:

 • EPA (U- en W-bouw)
 • Bio-energie (haarden, kachels, rookkanalen, biomassaketels)
 • Legionellapreventie (vanaf medio 2019)
 • Bodemenergie
 • Centrale Verwarming
 • Noodverlichting
 • Ventilatie
 • Betonkernactivering
 • Warmtepompen (U-en W-bouw)
 • Zonne-energie.

Hoe werkt de COEC-Richtlijn?
Als gediplomeerde komt u in het kwaliteitsregister QBISnl. Vanaf 1 januari 2017 krijgt uw examen studiepunten toegewezen (minimaal 12 en maximaal 60). Een punt staat voor de tijdsduur van een maand. De punten kunt u aanvullen met een geaccrediteerde opfrisser of opleiding op uw vakgebied.

U verliest één studiepunt per maand. Volgt u geen opfrisser, dan heeft u na minimaal een jaar en maximaal vijf jaar geen studiepunten meer. Zonder punten komt uw registratie op QBISnl te vervallen. U bent dan niet meer aantoonbaar deskundig op het geëxamineerde vakgebied. 

NB Een uitzondering geldt voor u als EPA-W-adviseur/-opnemer. Als EPA-W-adviseur/-opnemer moet u een keer per jaar een opfrisser volgen. EPA-W-adviseurs/-opnemers die aan hun verplichting voldoen, krijgen op QBISnl.nl standaard 12 punten toegekend.

Wat is QBISnl?
QBISnl is het openbare, onafhankelijke nationale kwaliteitsregister van de (duurzame) bouw- en installatietechniek.

Wat is een QBIS-ID?
Uw QBIS-ID is een uniek, persoonsgebonden nummer (vergelijkbaar met DigiD voor Mijn Overheid). Met een QBIS-ID kunt u uw registratie bekijken op QBISnl en de geldigheid van uw examen. U ziet:

 • uw behaalde examen(s)
 • uw gevolgde opfrissers
 • de geldigheid van uw examen. U ziet uw studiepunten (1 punt staat voor een maand) en de einddatum van uw examen
 • uw NAW-gegevens.

Hoe komen mijn punten op QBISnl.nl?
Via uw opleider of examencommissie.

Is de geldigheid van mijn examen openbaar?
Nee. Alleen u kunt via uw persoonsgebonden QBIS-ID zien hoe lang uw examen nog geldig is.

Ik heb andere vragen over QBISnl. Bij wie kan ik terecht?
Raadpleeg deze pagina van QBISnl.nl of deze pagina. Alle vragen over het technische systeem van QBISnl kunt u stellen via info@qbis.nl.

Kwaliteitsregister QBISnl (FAQ voor opleider)
Wat is QBISnl.nl?
QBISnl.nl is het openbare, onafhankelijke nationale kwaliteitsregister van de (duurzame) bouw- en installatietechniek. Op QBISnl.nl staan uitsluitend gekwalificeerde vakprofessionals en vakbedrijven en geaccrediteerde opleidingen en/of bijscholingsactiviteiten. Het platform is een betrouwbare zoekwijzer voor consumenten, opdrachtgevers en vakprofessionals. Die kunnen via QBISnl.nl een verantwoorde keuze maken uit het grote aanbod in de markt.

Hoe krijg ik als opleider een registratie op QBISnl.nl?
Daarvoor heeft u een accreditatie nodig van InstallQ.

Waar is mijn opfrisser te vinden?
Alle geaccrediteerde opfrissers komen op QBISnl.nl onder Opleidingen

Wanneer staat mijn opfrisser op QBISnl.nl?
U wordt geregistreerd op QBISnl.nl zodra uw opfrisser is geaccrediteerd door InstallQ.

Wie maakt reclame voor mijn opfrisser?
U maakt zelf reclame voor uw opfrisser. Voor informatie over bijvoorbeeld de COEC-Richtlijn en de registratie op QBISnl.nl, kunt u (potentiële) kandidaten verwijzen naar deze pagina op QBISnl.nl.

Hoe komen de punten van mijn cursist op QBISnl.nl?
Via QBISnl.nl krijgt u een uniek formulier (Excel) toegestuurd voor uw opfrisser. Zet daarin handmatig het ID-nummer van uw kandidaat. Een ID-nummer begint altijd met de letter ‘p’. Stuur het ingevulde formulier retour naar info@QBIS.nl.

Wat is een QBIS-ID?
Het QBIS-ID is een uniek, persoonsgebonden nummer (vergelijkbaar met DigiD van Mijn Overheid). Het QBIS-ID begint altijd met de letter ‘p’. Met een QBIS-ID ziet de geëxamineerde de geldigheidsduur van zijn examen. Ook ziet de kandidaat zijn of haar punten voor opfrissers.

Hoe krijgt een kandidaat een QBIS-ID?
Een geslaagde kandidaat krijgt altijd een registratie op QBISnl, tot de geldigheid van zijn of haar examen is verlopen. Op QBISnl geregistreerde kandidaten krijgen automatisch een mail van QBISnl.nl om hun persoonsgebonden QBIS-ID te activeren.

Zijn de punten van geëxamineerden openbaar?
Nee. Alleen de kandidaat heeft inzage in zijn of haar punten en/of de geldigheid van zijn of haar examen via de persoonsgebonden QBIS-ID.

Wie is verantwoordelijk voor QBISnl.nl?
InstallQ onderhoudt en waarborgt de structuur en het systeem van QBISnl.nl.

Ik heb een andere vraag over QBISnl.nl. Bij wie kan ik terecht?
Raadpleeg deze pagina van QBISnl.nl of deze pagina. Alle vragen over het technische systeem van QBISnl.nl kunt u stellen via info@qbis.nl.

COEC-Richtlijn en EPA-W (FAQ voor opleider)

Wat betekent de COEC-Richtlijn, bijhouden van vakbekwaamheid?
De COEC-Richtlijn is van toepassing op vrijwel alle vakgebieden binnen de installatie- en energiesector. Wat betekent de richtlijn kortgezegd? Behalve een examen, draagt ook het volgen van bijscholing (opfrisser) voortaan bij aan het borgen van vakbekwaamheid en kwaliteit in de installatie- en energiesector. Met een periodieke opfrisactiviteit na een behaald examen, blijft theoretische en praktische kennis en kunde op een bepaald vakgebied aantoonbaar actueel.

De COEC-Richtlijn is op 1 oktober 2016 vastgesteld door de Centrale Opleidings- en Examencommissie. De COEC-richtlijn is een richtlijn (geen verplichting). De examencommissies kunnen de richtlijn vertalen in een specifieke regeling op hun vakgebied.

Voor welke vakgebieden geldt de COEC-Richtlijn?
De COEC-Richtlijn geldt voor de vakgebieden:

 • EPA (U- en W-bouw)
 • Bio-energie (haarden, kachels, rookkanalen, biomassaketels)
 • Legionellapreventie (vanaf medio 2019)
 • Bodemenergie
 • Centrale Verwarming
 • Noodverlichting
 • Ventilatie
 • Betonkernactivering
 • Warmtepompen (U- en W-bouw)
 • Zonne-energie.

Hoe werkt de COEC-Richtlijn?
Alle geëxamineerden in een bepaald vakgebied (zie vraag 2) staan in QBISnl, onafhankelijk kwaliteitsregister van de bouw- en installatiesector. Vanaf 1 januari 2017 krijgt een basisexamen in een erkenningsregeling of beoordelingsrichtlijn (BRL), een bepaalde hoeveelheid studiepunten toegewezen (minimaal 12 en maximaal 60). Het exacte aantal wordt bepaald door de examencommissie op het vakgebied. Een punt staat voor de tijdsduur van een maand. De punten kunnen geëxamineerden aanvullen met geaccrediteerde opleiding en/of bijscholing op hun vakgebied. De geëxamineerde verliest één studiepunt per maand. Dat betekent dat de kandidaat die geen opfrisser volgt, na minimaal een jaar en maximaal vijf jaar geen studiepunten meer heeft. Heeft de kandidaat geen punten meer, dan komt zijn of haar registratie op QBISnl als aantoonbaar deskundig op het geëxamineerde vakgebied te vervallen.

Waarom bestaat de COEC-Richtlijn?
Opfrissen is met name noodzakelijk voor vakgebieden die sterk veranderen of in ontwikkeling zijn, zoals duurzame bouw- en installatietechniek. Daarbij blijven professionals door opfrissers breder en langer inzetbaar. Zie ook het antwoord bij vraag 1.

Hoe is de COEC-Richtlijn ontstaan?
De COEC-Richtlijn is op 1 oktober 2016 vastgesteld door de Centrale Opleidings- en Examencommissie (COEC). De regeling is een wens van een groot aantal organisaties in de installatie- en energiesector. De sectoren hebben de laatste jaren veel technische ontwikkelingen doorgemaakt. Mede daardoor is het vakgebied van de professional in de installatie- en energiesector aan grote veranderingen onderhevig. Hierdoor is het belang van aantoonbare vakbekwaamheid alleen maar gegroeid. Een uitstekende oplossing om vakbekwaamheid te borgen, te bewaken en veilig te stellen, is het (periodiek) volgens van opfrissers. Opfrissers kunnen bijvoorbeeld inspelen op nieuwe kennis en toepassingen, innovaties, leringen uit de praktijk, oplossingen voor veelgemaakte fouten en op nieuwe wet- en regelgeving.

Wat is voor mij als opleider het voordeel?
Als opleider kunt u op de COEC-Richtlijn aansluiten met geaccrediteerde opfrisactiviteiten en/of een geaccrediteerde opleiding. Voor vakprofessionals moet het immers mogelijk zijn om geaccrediteerde opfrissers of opleidingen te volgen. Op die manier krijgen zij een vermelding op QBISnl of behouden zij hun registratie op QBISnl. Met een accreditatie heeft u een sterke troef in handen. Zo vergroot u de waarde van uw opleiding en/of opfrisaanbod en u kunt zich onderscheiden in de markt van niet geaccrediteerde opleiders of bijscholingen.

Wanneer geldt de COEC-Richtlijn voor de deelnemers aan mijn opleiding?
In principe geldt de richtlijn voor alle vakgebieden (zie vraag 2). De COEC-richtlijn is een richtlijn (geen verplichting). De examencommissies kunnen de richtlijn vertalen in een specifieke regeling op hun vakgebied. Dat doet in ieder geval de Examencommissie EPA-W met de Regeling EPA-W. Vanwege deze regeling zijn EPA-W-adviseurs/-opnemers verplicht jaarlijks een opfrisser te volgen.

Wat is de geldigheidstermijn van een diploma?
Per 1 januari 2017 krijgen alle examens een bepaalde hoeveelheid punten toegewezen (minimaal 12 en maximaal 60) door de examencommissie op het vakgebied (zie vraag 2). Een punt staat voor de geldigheidsduur van een maand.

NB: Op basis van de COEC-Richtlijn stonden op 1 februari 2018 alle op QBISnl geregistreerde professionals op 47 punten en EPA-W-adviseurs/-opnemers op 11 punten.

Ik wil met mijn opleiding een registratie op QBISnl. Hoe doe ik dat?
Op QBISnl.nl staan uitsluitend geaccrediteerde opleidingen. Ga voor uw accreditatie naar deze pagina. Mail het volledig ingevulde formulier naar f.vandenbergh@InstallQ.nl. Voldoet u aan alle gestelde voorwaarden, dan ontvangt u van InstallQ een schriftelijke accreditatieverklaring. In bepaalde gevallen wordt uw opleiding (op afspraak) bezocht. Hierna wordt uw opleiding geregistreerd op QBISnl.

Hoeveel punten krijgt mijn geaccrediteerde opleiding?
Het aantal punten wordt toegewezen door de examencommissies op uw vakgebied (zie vraag 2). Verantwoordelijk is de Centrale Opleidings- en Examencommissie (COEC) van InstallQ.

NB: Op basis van de COEC-Richtlijn stonden op 1 februari 2018 alle op QBISnl geregistreerde professionals op 47 punten en EPA-W adviseurs/-opnemers op 11 punten.

Wie is verantwoordelijk voor de COEC-Richtlijn?
De COEC-Richtlijn is op 1 oktober 2016 bindend verklaard door de Centrale Opleidings- en Examencommissie (COEC) en geaccordeerd door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van InstallQ. InstallQ onderhoudt en waarborgt de structuur en het systeem van de regeling.

Wat zijn Europese RES-eisen?
Met de COEC-Richtlijn voldoet Nederland aan de Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie (RES-eisen) voor aantoonbare vakbekwaamheid in de installatiesector.

Waarover gaan BRL9500-01 en bepalingsmethode NTA 8800?
BRL9500-01
BRL9500-01, Energieprestatieadvisering, is een uitbreiding. De uitbreiding is het gevolg van de Regeling EPA-W (gebaseerd op de COEC-Richtlijn). De Regeling EPA-W is opgesteld door de EPA-Examencommissie vanwege:

 • de steeds hogere verwachtingen van de EPA-W-adviseur/-opnemer
 • de stijgende marktwaarde van het Energie-indexinstrument.

Om aan de uitbreiding te voldoen, moet de EPA-W-adviseur/-opnemer jaarlijks een geaccrediteerde bijscholing volgen. Door jaarlijkse bijscholing:

 • verlagen de kansen op fouten en faalkosten
 • kan de EPA-W-adviseur/-opnemer blijven voldoen aan veranderende wet- en regelgeving
 • houdt de EPA-W-adviseur/-opnemer vakkennis over relevante technologische ontwikkelingen op peil.

De EPA- Examencommissie stelt: de afnemer moet kunnen vertrouwen op de deskundigheid van de EPA-W-adviseur/-opnemer. Dit is van cruciaal belang.

Bepalingsmethode NTA 8800
Attentie. Na 2018 zijn de eisen aan de bijscholing voor EPA-W-adviseur/-opnemer mede afhankelijk van de nieuwe bepalingsmethode NTA 8800. Raadpleeg onze nieuwsberichten voor de actuele stand van zaken.