FAQ

Vind hier veelgestelde vragen en antwoorden. Heeft u een andere vraag? Neem dan contact met ons op via info@installq.nl.

Staat mijn erkende of gecertificeerde bedrijf in een openbaar register?

Ja. Bent u aangesloten bij InstallQ met een erkenning of certificaat, dan komt u in twee openbare registers voor consumenten en zakelijke opdrachtgevers: echteinstallateur.nl en het CentraalRegisterTechniek.nl.

Echteinstallateur.nl is van- en wordt beheerd door InstallQ. In dit register staan bedrijven die van of via InstallQ een erkenning of cerifcering hebben. U krijgt automatisch een vermelding op echtinstallaur.nl, tenzij u zelf aangeeft geen vermelding te willen. Ga naar vraag 2.

Centraal Register Techniek (CRT) is een initiatief van het onderwijsfonds Wij Techniek en is nog in ontwikkeling. Doel is om van het CRT het platform te maken waar onder meer alle erkenningen en certificaten zijn opgenomen van InstallQ en andere kwaliteitsorganisaties. Check uw vermelding op het CRT.

1. Wat kan ik doen als mijn bedrijf geen vermelding heeft in het CRT?
Mogelijk is het CRT nog niet toegekomen aan de het opnemen van uw data. Check uw gegevens later in het seizoen of neem contact op met de helpdesk via helpdesk@centraalregistertechniek.nl.

Het register CRT wordt vrijwel dagelijks uitgebreid met bestaande en nieuwe erkende, gecertificeerde en geaccrediteerde organisaties. Per 1 juli 2021 zijn ook bedrijfsgegevens uit het voormalige QBISnl.nl ondergebracht bij het CRT.

2. Ik wil geen of een andere vermelding? Hoe regel ik dat?
Echteinstallateur.nl

 • Log in op het portaal Mijn InstallQ.
 • Op uw bedrijfspagina kunt u onder meer uw contactgegevens aanpassen.
 • Daarnaast kunt u uw bedrijfsgegevens verwijderen op Echteinstallateur.nl (eerste kolom links). In principe wordt u automatisch ingeschreven.

CRT

 • Log in op uw persoonlijke account via het portaal van het CRT (EHerkenning).
 • Op uw bedrijfspagina kunt u onder meer uw contactgegevens aanpassen en aangeven welke doelgroep u kan vinden/benaderen.

3. Hoe vind ik mijn naam of die van een gekwalificeerde medewerker?
In verband met de privacywetgeving tonen Echteinstallateur.nl en het CRT alleen gekwalificeerde bedrijven met gekwalificeerde medewerkers in dienst. U of uw medewerkers hebben zelf de regie over het al dan niet delen van gegevens.

4. Hoe toon ik of mijn medewerker de kwalificatie op een vakgebied aan?
Beschikt u of uw medewerker over de Vakpaspoort-app, dan kunt u kwalificaties delen via een QR-code.

5. Hoe vind ik een geaccrediteerde opleider of geaccrediteerd exameninstituut?
Het CRT werkt nog aan het ontsluiten van geaccrediteerde organisaties. Op termijn zijn ook geaccrediteerde organisaties vindbaar via het CRT. Vooralsnog kunnen geaccrediteerde organisaties hun accreditatie vermelden op hun site of via andere kanalen. Daarbij kunnen deze organisaties gebruikmaken van het herkenbare InstallQ-logo.

Meer weten?

Vragen over de kwaliteitscontrole
Wat is het doel van bedrijfsbezoeken en kwalititeitscontroles?
Hiermee toont u aan (nog steeds) te voldoen aan alle gestelde voorwaarden van een regeling. Het is een bevestiging van uw kwaliteit, kunde en veiligheid door een onafhankelijke partij en/of door InstallQ.

Hoeveel tijd kost een kwaliteitscontrole?
Ga uit van een halve dag per erkenning. U behoort onder meer werken aan te leveren, bepaalde documenten mee te sturen en afspraken te maken met uw opdrachtgever. De kwaliteitscontrole zelf duurt ongeveer een uur per erkenning. Heeft u meer erkenningen, dan plannen we die in de regel direct na elkaar. 

Krijgen alle erkende/gecertificeerde bedrijven/installateurs controles?
Ja. Uitgezonderd zijn installateurs/bedrijven die beschikken over een vergelijkbaar kwaliteitscertificaat, van een bepaalde Beoordelingsrichtlijn (BRL).

Krijgen alleen nieuwe installaties controles?
Nee, de inspecteurs controleren ook uitbreiding, vervanging en onderhoud van installaties.

Wat zijn de kosten voor de controles en wie betaalt dit?
De kosten van het beoordelingsbedrijf betaalt InstallQ. Echter, is naar aanleiding van een controle een hercontrole nodig, dan worden de kosten aan u doorberekend. Raadpleeg het kostenoverzicht van InstallQ.

Moet de installateur bij de controle zijn?
Ja, de werkverantwoordelijke (Technisch Beheerder), behoort bij de controle te zijn.

Kan het beoordelingsbedrijf mijn klant overnemen?
Nee, daarover is een verbod opgenomen in het contract tussen InstallQ en het beoordelingsbedrijf. Het bedrijf mag niet (gaan) werken voor uw klant.

Wat zijn de voordelen van een bedrijfsbezoek of kwaliteitscontrole?
Voldoet uw werk aan bepaalde voorwaarden, dan heeft uw werk aantoonbaar kwaliteit. We kunnen ook verbeteringen zien. Voor u kan dat leiden tot extra opdrachten.

Stel: mijn installatie vertoont gebreken. Vertelt u dit aan mijn klant?
Nee. Gebreken bespreekt de controleur alleen met u. Dat is ook zo afgesproken. Wij stellen u in de gelegenheid gebreken te herstellen. Uitzondering hierop is een gevaarlijke situatie. Die moet u overleggen met uw opdrachtgever. Doet u dat niet, dan heeft de controleur een meldplicht bij uw klant.

Hoe stuur ik mijn documenten? Schriftelijk of per e-mail?
Onze voorkeur heeft e-mail.

Wat is de doorlooptijd van een kwaliteitscontrole?
Na uw opgave van werken bij InstallQ, streven we naar een doorlooptijd van tien weken. Een en ander hangt samen met uw agenda en die van het beoordelingsbedrijf.

Legt InstallQ ook sancties op?
Ja, de volgende sancties zijn mogelijk:

 • Verwijdering uit het openbare register echteinstallateur.nl
  Bijvoorbeeld omdat de installateur geen werkzaamheden meer uitvoert of omdat controle niet (meer) mogelijk is.
 • Kosten hercontrole en/of administratie
  Het oordeel van een eerste kwaliteitscontrole luidt ‘afkeur’. De kosten van hercontrole en/of administratie brengt InstallQ in rekening bij het installatiebedrijf. Raadpleeg voor de kosten het tarievenblad van InstallQ.
 • Schorsing
  Een geschorst installatiebedrijf vermelden wij met naam en soort vergrijp op onze openbare registers. Een schorsing wordt bijvoorbeeld opgelegd als:
  o   u niet reageert binnen 13 weken na de eerste aanschrijving op ons verzoek tot opgave van werken, ondanks herhaaldelijk verzoek.
  o   u niet reageert op ons (herhaaldelijk) verzoek tot opheldering rondom (gedeeltelijke) afkeur van een uitgevoerd werk.
  o   na hercontrole opnieuw sprake is van ‘afkeur’ van het werk.
 • Doorhaling
  Uw erkenning vervalt. Dit vermelden wij op onze openbare registers. Een doorhaling passen wij bijvoorbeeld toe als de tekortkoming (nog) niet is verholpen na de schorsingsperiode. 
Top 5 meest gestelde vragen over PV-panelen

1. Wat zijn actuele ontwikkelingen op het gebied van PV-panelen?
Installaties met zonnepanelen (PV-installaties) staan volop in de belangstelling, onder meer van consumenten en de overheid. Een belangrijke reden is dat de eindgebruiker met PV-panelen zijn eigen duurzame energie kan opwekken. Zo kan de PV-installatie zichzelf op den duur terugverdienen.

De PV-installatie heeft ook grote belangstelling van brandweer en verzekeraars. Dit komt doordat op daken met zonnepanelen sinds een paar jaar relatief veel branden ontstaan. Natuurlijk omdat Nederland steeds meer daken met zonnepanelen heeft. Maar ook doordat de bijbehorende PV-installaties van de panelen niet altijd even deskundig zijn aangelegd.

Naar verwachting treedt vanaf 1 juli 2022 de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. De Wkb is ook van toepassing op PV-installaties in de nieuwbouw. De Wkb houdt onder meer in dat zowel de aannemer als de installateur de kwaliteit van de installaties en bouwwerken aantoonbaar moet maken. Zo behoort u als installateur een dossier aan te leggen. Ook behoort u de kwaliteit voor langere tijd te kunnen waarborgen. Dat dossier vormt een belangrijk onderdeel van de Wkb. De erkenningsregeling van InstallQ sluit hierop aan.

2. InstallQ heeft een erkenningsregeling zonnestroomsystemen. Wat houdt die regeling in?
Beschikt u over de InstallQ-erkenning Zonnestroomsystemen, dan voldoet u aan de geldende vakbekwaamheidseisen. U heeft aantoonbaar de benodigde kennis en vaardigheden om zonnepanelen en de daarbij horende installaties veilig aan te brengen volgens de geldende regelgeving en normen. Uw klant kan vertrouwen op de kwaliteit van uw werk.

3. Wat behandelt de huidige erkenningsregeling voor zonnestroomsystemen (PV-panelen)?
U kunt als installatiebedrijf erkend worden voor twee deelgebieden:

 • deelgebied 1: zonnestroomsystemen met een aansluitwaarde tot en met 3 x 25 Ampère en een maximaal AC-omvormersvermogen van 17kW. Eén van uw medewerkers (bijvoorbeeld de uitvoerder of de toezichthouder) dient diploma’s te hebben behaald op het gebied van het ontwerpen, installeren en monteren van zonnestroomsystemen. Daarbij beschikt de medewerker aantoonbaar over kennis en kunde op het gebied van elektrotechniek. Zo nodig kan de medewerker hiervoor een aanvullende geaccrediteerde opleiding volgen (te vinden op www.centraalregistertechniek.nl. Uw organisatie krijgt eens per 4 jaar een kwaliteitscontrole en 1 keer per jaar een technische kwaliteitscontrole op locatie.
 • deelgebied 2: zonnestroomsystemen met een aansluitwaarde groter dan 3 x 25 Ampère. Een bedrijf dat erkend is voor dit deelgebied, is automatisch ook erkend voor deelgebied 1. Voor dit deelgebied 2 behoort het installatiebedrijf ook een InstallQ-erkenning te hebben voor Elektra (laagspanningsinstallaties). Uw organisatie krijgt 1 keer per jaar een kwaliteitscontrole en een technische kwaliteitscontrole op locatie.

4. Moeten ik als PV-installateur over de erkenningsregeling zonnestroomsystemen beschikken?
Een erkenning is niet wettelijk verplicht, maar veel verzekeraars vragen naar een erkenning. U maakt de kwaliteit van uw werk aantoonbaar (zie punt 3). Bovenal kunt u veilig werken. Die veiligheid is onbetwist essentieel voor uzelf, collega’s of medewerkers, klant en directe omgeving.

5. Heb ik als PV-installateur ook zegelrecht nodig?
Voor het aansluiten van zonnestroomsystemen in de meterkast behoort u veilig en spanningsloos te werken. Wanneer u voor de werkzaamheden het zegel van de netbeheerder moet verbreken, kan dit alleen als u zegelrecht heeft. Voor het zegelrecht is een InstallQ-erkenning voor Elektra (laagspanningsinstallaties) vereist. De netbeheerders voeren vanaf 2021 meer controle uit bij recent aangesloten PV-installaties of het zegel gerechtigd is verbroken.