In 9 stappen naar de verplichte CO-certificering

14-02-2020

In 9 stappen naar de verplichte CO-certificering

Vanaf 1 april 2022 behoren praktisch alle cv-monteurs en gasinstallatiebedrijven in Nederland te beschikken over een Bewijs van Vakmanschap CO en een CO-certificering. Het wettelijk stelsel voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties trad op 1 oktober 2020 in werking.

Stappenplan
Welke stappen kunt u als installatiebedrijf/zzp'er of certificaathouder nemen om te voldoen aan de wettelijke verplichting?

Checklist verplichte CO-certificering

 1. Begin met het CO-certificeringtraject.
 2. Check of uw werkzaamheden vallen onder de CO-certificering.
 3. Zo ja, check of u voldoet aan de exameneisen voor een Bewijs van Vakbekwaamheid CO.
 4. Behaal het examen Bewijs van Vakmanschap CO. Doe direct het examen (bestaat uit 1 dag toetsing op theorie en praktijk). Volg zo nodig eerst bijscholing.
 5. Check of u voldoet aan de eisen en de outillage van Beoordelingsrichtlijn 6000-25. Eind 2020 is BRL6000-25 van InstallQ beschikbaar via deze site en de ISSO-Kennisbank.
 6. Maak een kwaliteitshandboek CO. 
 7. Selecteer een Certificerende Instelling (CI). Begin 2021 mogelijk.
 8. Sluit een contract af met de CI. Begin 2021 mogelijk.
 9. Laat de CI toelatingsonderzoek uitvoeren. Begin 2021 mogelijk.

TOELICHTING
Per 1 april 2022 dienen monteurs of rechtspersonen te beschikken over een certificaat volgens kwaliteitseisen die zijn opgenomen in een door het Ministerie van Binnenlandse zaken aangewezen certificatieschema (ofwel BRL). In de praktijk betekent dit dat alle cv-monteurs in Nederland die cv-installaties in bedrijf stellen, dienen te beschikken over een Bewijs van Vakmanschap CO en een CO-certificering. Deze wettelijke verplichting is ingesteld vanwege de gevaren van koolmonoxide bij cv-ketels.

1. Begin met het CO-certificeringstraject.
Begin met het afleggen van het examen en/of bijscholing voor het Bewijs van Vakmanschap CO. Als onderdeel van de aanvraag dan wel het kunnen verkrijgen van een CO-certificering, behoort u of uw cv-monteur te beschikken over een Bewijs van Vakmanschap CO. Onder cv-monteur verstaan we:

 • monteur of 1e monteur service & onderhoud
 • monteur of 1e monteur werktuigbouwkundige installaties.

Om aan de wet te kunnen voldoen, moeten installateurs examen doen voor het Bewijs van Vakmanschap. Een aantal zal ook bijscholing gaan volgen. Ook zal de vraag groot zijn naar CO-certificering bij Certificerende Instellingen (CI’s). Een en ander aan studie, examen en aanvraag, kost tijd. Start daarom op tijd met het CO-certificeringstraject.

2. Check of uw werkzaamheden vallen onder de verplichte CO-certificering.
Algemeen gesteld vallen onder de wettelijk gestelde CO-certificeringsregeling: het installeren, repareren, onderhouden en in bedrijfstellen van de cv-ketel en het warmwatertoestel zelf en de kanalen voor luchttoevoer en rookgasafvoer. Voor de meeste bedrijven en/of zzp’ers die zich bezighouden met gastechnische installaties geldt dat zij zich moeten laten certificeren.

Specifiek
Specifiek gesteld behoren bedrijven die werken aan verbrandingstoestellen met een nominaal vermogen tot 100 kW, zich laten certificeren voor één of meer van de volgende deelgebieden:

 • het installeren van gasverbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen of rookgasafvoervoorzieningen,
 • het uitvoeren van reparatiewerkzaamheden aan bestaande gasverbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen of rookgasafvoervoorzieningen,
 • het uitvoeren van onderhoud aan bestaande gasverbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen of rookgasafvoervoorzieningen,
 • het inbedrijf stellen en het vrijgeven voor gebruik van een gasverbrandingstoestel na werkzaamheden als bedoeld in de onderdelen 1 tot en met 3.
Deze deelgebieden zijn geformuleerd door de overheid (zie Bouwbesluit, artikel 1.35) en als zodanig opgenomen in de nieuwe BRL6000-25 van InstallQ (nog niet verschenen).

Uitgesloten voor certificering
De CO-certificering is NIET van toepassing op grote stookinstallaties en op de gasleidingen en de warmte-afgiftesystemen. Zo zijn de bepalingen NIET van toepassing op gaskooktoestellen, gasfornuizen en gasverbrandingstoestellen in (plezier)vaartuigen, (recreatie)voertuigen en caravans. In die gevallen is een erkenning raadzaam, maar niet verplicht.

3. Check of u voldoet aan de vakbekwaamheidseisen.
U of uw cv-monteur moet voor het in bedrijfstellen van het toestel per 1 april 2022 in bezit zijn van het zogenaamde Bewijs van Vakmanschap CO. Dit bewijs krijgt u na het positief afronden van een theorietoets plus praktijkexamen. U kunt uw vakbekwaamheid controleren met een zelftoets (kosteloos) op vakmanschapco.nl.

Heeft u een erkenning voor het werken aan cv-installaties?
Heeft u in het verleden een cursus of een beroepsopleiding gevolgd en/of een examen behaald voor een erkenning rondom cv-installaties? In dat geval bent u in principe goed voorbereid op het examen voor het Bewijs van Vakmanschap CO. De bestaande eisen van deze erkenning sluiten aan bij de eindtermen van de nieuwe BRL6000-25 (moet nog verschijnen). Er ligt echter nadruk op werkzaamheden rondom de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas.

4. Behaal het Bewijs van Vakmanschap CO en het examen (theorie en praktijk)
Heeft u voldoende kennis en kunde in huis, behaal dan een Bewijs van Vakmanschap CO. Zo’n bewijs behaalt u na het slagen voor de theorietoets plus praktijkexamen. Examenaanbieders (en locaties) staan op deze pagina van Vakmanschapco.nl. Bekijk hier de inhoud van een examen (theorie en praktijk) van aanbieder IWnederland. De kosten bedragen circa € 500,- voor theorie- en praktijktoets.

Eenmalige verlenging geldigheid Bewijs van Vakmanschap CO
Personen die vóór 1 oktober 2020 al getoetst en geslaagd zijn in het kader van het vakmanschap CO, krijgen een verlenging van geldigheid voor hun vakbekwaamheidsbewijs. Hun bewijs blijft geldig tot 1 oktober 2025. Het gaat hier om een eenmalige verlenging vanwege de vertraagde invoering van de wet.

Voor deze verruiming komen circa 1.350 personen in aanmerking. Deze personen hoeven géén actie te ondernemen. Zij ontvangen een aangepast Bewijs van Vakmanschap, naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021.
5. Check of u voldoet aan de eisen van Beoordelingsrichtlijn 6000-25 (BRL6000-25).
Voor certificering kunnen installatiebedrijven kiezen om te voldoen aan de nieuwe BRL6000-25 van installQ. Deze beoordelingsrichtlijn (BRL) is naar verwachting eind 2020 beschikbaar via InstallQ.nl en de ISSO-KennisBank. De titel van de BRL luidt: ‘Ontwerpen, installeren en beheren van installaties, deelgebied gebouwgebonden gasverbrandingstoestellen en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas’.

Een beoordelingsrichtlijn (BRL) is een certificatieregeling waarbij een onafhankelijke derde partij (de Certificerende Instelling) toetst of voldaan wordt aan de gestelde eisen in de BRL. De BRL stelt eisen aan uw organisatie en aan het proces rondom het uitvoeren van de wettelijk aangewezen werkzaamheden. U toetst zelf of uw organisatie en uw medewerkers aan de eisen voldoen. Bepaalde zaken moet u misschien nog invoeren of aanpassen. Zo stelt de BRL onder andere eisen aan:

 • de uit te voeren werkzaamheden en controles op de uitgevoerde werkzaamheden;
 • uw organisatie, inclusief de opleiding en vakbekwaamheid van uw personeel, en legimitatie bij de klant;
 • beschikbaarheid van hulpmiddelen en meet- en beproevingsmiddelen;
 • wijze waarop om moet worden gegaan met geconstateerde overschrijdingen;
 • de interne kwaliteitsbewaking met behulp van een (digitaal) kwaliteitshandboek.

Heeft u een certificaat of erkenning voor gastechnische installaties?
Zowel met een gastechnische erkening als met certificaat BRL6000-04, is uw organisatie in principe goed voorbereid op de BRL6000-25-certificering. De bestaande eisen van een erkenning sluiten aan bij de eindtermen van de nieuwe BRL6000-25. Er ligt echter nadruk op werkzaamheden rondom de in bedrijfstelling en met name toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas.

6. Maak een kwaliteitshandboek of maak een uitbreiding van uw bestaande handboek.
Start met het vastleggen van uw werkprocessen en registraties in een zogeheten kwaliteitshandboek. Daarin beschrijft u alle processen waarmee u de kwaliteit van uw product of dienst bewaakt en aantoonbaar maakt. Leden van Techniek Nederland hebben toegang tot een model-kwaliteitshandboek speciaal voor CO. Heeft u al een kwaliteitshandboek, kijk dan of u voldoet aan de BRL6000-25 zodra de BRL gereed is. Pas de procedures aan of breidt ze uit.

7. Selecteer een Certificerende Instelling (CI), geaccrediteerd voor BRL6000-25.
Een certificaat kan alleen worden verkregen na een positief verlopen toelatingsonderzoek door een Certificerende Instelling (CI) die op haar beurt weer beoordeeld is door de Raad voor Accreditatie (RvA). Naar verwachting vanaf begin 2022 kunt u uw bedrijf laten certificeren. De namen van de CI's komen straks onder meer op deze site te staan.

Vraag straks bij verschillende CI's een offerte aan voor het certificeringstraject. Een CI verleent u vooraf alle benodigde informatie over hun diensten, waaronder:

 • kosten
 • spelregels (de certificerende instelling heeft vaak een eigen reglement)
 • voorwaarden
 • tijdsbestek van certificeren.

8. Sluit een contract af met de CI.
Na het toelatingsonderzoek volgt een eindrapport van de CI. Dit is de basis voor een certificaat. Is de beslissing positief, dan krijgt u een certificaat. Vervolgens sluit u een contract af met de CI voor minimaal drie jaar.

9. Laat de CI een toelatingsonderzoek uitvoeren.
De CI onderzoekt uw organisatie en één of enkele projecten. Voldoet u nog niet aan alle eisen van de BRL6000-25, dan maakt de CI een vervolgafspraak. Tref binnen de gestelde termijn de benodigde aanpassingen.

De BRL verplicht dat de organisatie minstens een keer per jaar via interne audits toetst of de organisatie nog aan de eisen voldoet. De BRL beschrijft de omvang van dit onderzoek. Blijf zelf regelmatig controleren of uw bedrijf nog voldoet aan de BRL. Zo voorkomt u corrigerende maatregelen of sancties (vervolgcontroles) van de CI.

Meer informatie