In 9 stappen naar de verplichte CO-certificering

06-07-2022

In 9 stappen naar de verplichte CO-certificering

Vanaf 1 april 2023 behoren praktisch alle cv-monteurs en gasinstallatiebedrijven in Nederland te beschikken over een Bewijs van Vakmanschap CO en een CO-certificering. Ga in 9 stappen naar de CO-certificering.

CHECKLIST

 1. Begin met het CO-certificeringtraject.
 2. Check of uw werkzaamheden vallen onder de CO-certificering.
 3. Zo ja, check of u voldoet aan de exameneisen voor een Bewijs van Vakbekwaamheid CO.
 4. Behaal het examen Bewijs van Vakmanschap CO. Doe direct het examen (bestaat uit 1 dag toetsing op theorie en praktijk). Volg zo nodig eerst bijscholing.
 5. Check of u voldoet aan de eisen en de outillage van Beoordelingsrichtlijn 6000-25.
 6. Maak een kwaliteitshandboek CO.
 7. Selecteer een Certificerende Instelling (CI).
 8. Sluit een contract af met de CI.
 9. Laat de CI toelatingsonderzoek uitvoeren.

1. Begin met het CO-certificeringstraject.
Begin met het afleggen van het examen en/of bijscholing voor het Bewijs van Vakmanschap CO. Als onderdeel van de aanvraag dan wel het kunnen verkrijgen van een CO-certificering, behoort u of uw cv-monteur te beschikken over een Bewijs van Vakmanschap CO. Onder cv-monteur verstaan we:

 • monteur of 1e monteur service & onderhoud
 • monteur of 1e monteur werktuigbouwkundige installaties.

Om aan de wet te kunnen voldoen, moeten installateurs examen doen voor het Bewijs van Vakmanschap. Een aantal zal ook bijscholing gaan volgen. Ook zal de vraag groot zijn naar CO-certificering bij Certificerende Instellingen (CI’s). Een en ander aan studie, examen en aanvraag, kost tijd. Start daarom op tijd met het CO-certificeringstraject.

2. Check of uw werkzaamheden vallen onder de verplichte CO-certificering.
Voor de meeste bedrijven en/of zzp’ers die zich bezighouden met gastechnische installaties geldt dat zij zich moeten laten certificeren. Algemeen gesteld vallen onder de wettelijk gestelde CO-certificeringsregeling: het installeren, repareren, onderhouden en in bedrijfstellen van de cv-ketel en het warmwatertoestel zelf
en de kanalen voor luchttoevoer en rookgasafvoer.

Specifiek
Specifiek gesteld behoren bedrijven die werken aan verbrandingstoestellen met een nominaal vermogen tot 100 kW, zich te laten certificeren voor:

 • het uitvoeren van werkzaamheden aan gasverbrandingstoestellen (installeren, reparatie, onderhoud, inbedrijfstellen)
 • en/of het uitvoeren van werkzaamheden aan verbrandingsluchttoevoervoorzieningen of rookgasafvoervoorzieningen (installeren, reparatie, onderhoud en opleveren).

Uitgesloten voor certificering
De CO-certificering is NIET van toepassing op grote stookinstallaties en op de gasleidingen en de warmte-afgiftesystemen. Zo zijn de bepalingen NIET van toepassing op gaskooktoestellen, gasfornuizen en gasverbrandingstoestellen in (plezier)vaartuigen, (recreatie)voertuigen en caravans. In die gevallen is een erkenning raadzaam, maar niet verplicht.

3. Check of u voldoet aan de vakbekwaamheidseisen.
U of uw cv-monteur behoort voor het in bedrijfstellen van het toestel per 1 april 2023 in bezit zijn van het zogenaamde Bewijs van Vakmanschap CO. Dit bewijs krijgt u na het positief afronden van een theorietoets plus praktijkexamen. U kunt uw vakbekwaamheid controleren met een zelftoets (kosteloos) op vakmanschapco.nl.

Heeft u een erkenning voor het werken aan cv-installaties?
Heeft u in het verleden een cursus of een beroepsopleiding gevolgd en/of een examen behaald voor een erkenning rondom cv-installaties? In dat geval bent u in principe goed voorbereid op het examen voor het Bewijs van Vakmanschap CO. De bestaande eisen van deze erkenning sluiten aan bij de eindtermen van de nieuwe BRL6000-25. Er ligt echter nadruk op werkzaamheden rondom de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas.

4. Behaal het Bewijs van Vakmanschap CO en het examen (theorie en praktijk)
Heeft u voldoende kennis en kunde in huis, behaal dan een Bewijs van Vakmanschap CO. Zo’n bewijs behaalt u na het slagen voor de theorietoets plus praktijkexamen. Examenaanbieders (en locaties) staan op deze pagina van Vakmanschapco.nl. Bekijk hier de inhoud van een examen (theorie en praktijk) van aanbieder IWnederland. De kosten bedragen circa € 500,- voor theorie- en praktijktoets.

5. Check of u voldoet aan de eisen van Beoordelingsrichtlijn 6000-25 (BRL6000-25).
Voor certificering kunnen installatiebedrijven kiezen om te voldoen aan BRL6000-25 van installQ. Deze beoordelingsrichtlijn (BRL) is beschikbaar via de ISSO-KennisBank. De titel van de BRL luidt: ‘Ontwerpen, installeren en beheren van installaties, deelgebied gebouwgebonden gasverbrandingstoestellen en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas’.

Een beoordelingsrichtlijn (BRL) is een certificatieregeling waarbij een onafhankelijke derde partij (de Certificerende Instelling) toetst of voldaan wordt aan de gestelde eisen in de BRL. De BRL stelt eisen aan uw organisatie en aan het proces rondom het uitvoeren van de wettelijk aangewezen werkzaamheden. U toetst zelf of uw organisatie en uw medewerkers aan de eisen voldoen. Bepaalde zaken moet u misschien nog invoeren of aanpassen. Zo stelt de BRL onder andere eisen aan:

 • de uit te voeren werkzaamheden en controles op de uitgevoerde werkzaamheden;
  uw organisatie, inclusief de opleiding en vakbekwaamheid van uw personeel, en legimitatie bij de klant;
 • beschikbaarheid van hulpmiddelen en meet- en beproevingsmiddelen;
 • wijze waarop om moet worden gegaan met geconstateerde overschrijdingen;
 • de interne kwaliteitsbewaking met behulp van een (digitaal) kwaliteitshandboek.

Heeft u een certificaat of erkenning voor gastechnische installaties?
Zowel met een gastechnische erkening als met certificaat BRL6000-04, is uw organisatie in principe goed voorbereid op de BRL6000-25-certificering. De bestaande eisen van een erkenning sluiten aan bij de eindtermen van de nieuwe BRL6000-25. Er ligt echter nadruk op werkzaamheden rondom de in bedrijfstelling en met name toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas.

6. Maak een kwaliteitshandboek of maak een uitbreiding van uw bestaande handboek.
Start met het vastleggen van uw interne procedures in een zogenaamd kwaliteitshandboek. Daarin beschrijft u alle processen waarmee u de kwaliteit van uw product of dienst bewaakt en aantoonbaar maakt. Dit is een voorbeeld van een kwaliteitshandboek (model van InstallQ). Een dergelijk handboek moet worden goedgekeurd door een Certificerende Instelling.

 • Het kwaliteitshandboek vult u aan met de specifieke situatie van uw bedrijf, de vakbekwaamheidseisen uit BRL6000-25 en verwijzingen naar de juiste paragrafen in BRL6000-25.
 • U kunt ook een op maat gemaakt handboek voor uw bedrijf laten schrijven door adviesbureaus, gespecialiseerd in BRL6000-25. Omdat InstallQ een onafhankelijke stichting is, kunnen we van adviesbureaus geen namen noemen.

7. Selecteer een Certificerende Instelling (CI), geaccrediteerd voor BRL6000-25.
Een certificering is rechtsgeldig als die is uitgevoerd door een Certificerende Instantie (CI) met een volmacht (accreditatie) voor het mogen uitvoeren van de beoordeling. InstallQ adviseert meerdere offertes aan te vragen. Dat kan bij deze CI’s:

Een CI verleent u voor af alle benodigde informatie over hun diensten, waaronder:

 • kosten
 • spelregels (de certificerende instelling heeft vaak een eigen reglement)
 • voorwaarden
 • tijdsbestek van certificeren.

8. Sluit een contract af met de CI.
Na het toelatingsonderzoek volgt een eindrapport van de CI. Dit is de basis voor een certificaat. Is de beslissing positief, dan krijgt u een certificaat. Vervolgens sluit u een contract af met de CI voor minimaal drie jaar.

9. Laat de CI een toelatingsonderzoek uitvoeren.
De CI onderzoekt uw organisatie en één of enkele projecten. Voldoet u nog niet aan alle eisen van de BRL6000-25, dan maakt de CI een vervolgafspraak. Tref binnen de gestelde termijn de benodigde aanpassingen.

De BRL verplicht dat de organisatie minstens een keer per jaar via interne audits toetst of de organisatie nog aan de eisen voldoet. De BRL beschrijft de omvang van dit onderzoek. Blijf zelf regelmatig controleren of uw bedrijf nog voldoet aan de BRL. Zo voorkomt u corrigerende maatregelen of sancties (vervolgcontroles) van de CI.