CO-stelsel treedt op 1 april 2023 in werking voor zowel kleine als grote bedrijven

26-02-2023

CO-stelsel treedt op 1 april 2023 in werking voor zowel kleine als grote bedrijven

Heeft u vragen?
Raadpleeg de stichting CO-keur over uw vragen rondom de CO-keur via het centrale meldpunt 088 244 01 88. Overige vragen over de CO-wet kunnen zowel leden als niet-leden stellen bij Techniek Nederland via 088 543 26 50.

Het wettelijk CO-stelsel treedt op 1 april 2023 in werking in plaats van 1 januari 2023. Dit laat minister De Jonge (van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) weten aan de Tweede Kamer in een brief van 21 oktober. Wat draagt de minister als redenen aan? Enkele fragmenten uit de brief maken dit duidelijk.

"Na uitvoerig overleg met de bij dit wettelijk stelsel betrokken partijen, heb ik vastgesteld dat de voortgang van de implementatie van dit stelsel niet snel genoeg verloopt voor een verantwoorde invoering per 1 januari 2023."

"Vasthouden aan de datum 1 januari 2023 zou betekenen dat er te weinig gecertificeerde installatiebedrijven zijn om vanaf 1 januari 2023 te voorzien in de vraag van consumenten en andere opdrachtgevers naar onderhoud, reparaties en het plaatsen van nieuwe installaties waarbij sprake is van gasverbranding. Ik vind dat een onwenselijke situatie, zeker midden in de winterperiode. Consumenten en andere opdrachtgevers moeten er op kunnen vertrouwen dat er voldoende bedrijven zijn om noodzakelijke werkzaamheden aan hun gasverbrandingsinstallatie uit te voeren."

"Er wordt overigens wel voortgang geboekt. De stand van zaken is dat eind juni van dit jaar 3 certificatieschema’s voor het stelsel konden worden aangewezen, nadat ze door de Raad voor Accreditatie (RvA) en de toelatingsorganisatie (TloKB) positief waren beoordeeld. Daarna zijn inmiddels 4 van de 5 certificerende instellingen, die zich voor dit stelsel hebben aangemeld, aangewezen. Doordat de certificerende instellingen relatief laat in het proces konden worden aangewezen is de tijd te kort om vóór 1 januari 2023 voldoende bedrijven te certificeren en alle bedrijven (potentieel ca. 3.500), die dat willen, de kans te geven zich tijdig te laten certificeren."

"Met het verschuiven van de ingangsdatum van de verplichting naar 1 april 2023 krijgen bedrijven voldoende tijd om zich tijdig te laten certificeren. Eventuele heroverweging van deze datum is dan niet meer aan de orde. Bedrijven die niet op 1 april 2023 zijn gecertificeerd mogen (zolang ze niet zijn gecertificeerd) hun werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties vanaf die datum niet meer uitvoeren en zijn strafbaar wanneer ze dat wel doen. Vanaf die datum zijn ook consumenten en andere opdrachtgevers strafbaar wanneer ze een bedrijf inschakelen, dat niet is gecertificeerd."

"Ik roep bedrijven daarom op de noodzakelijke voorbereidingen ter hand te nemen en het indienen van een aanvraag om zich te laten certificeren zo spoedig mogelijk te doen. De aangewezen certificerende instellingen en de certificatieschema’s zijn vindbaar in het register bij de TloKB (www.tlokb.nl). Wanneer bedrijven wettelijk zijn gecertificeerd zullen zij ook vindbaar zijn in dit register."

Lees hier de volledige brief van de minister aan de Tweede Kamer