Omgevingswet en Wkb definitief per 1 januari 2024

16-03-2023

Omgevingswet en Wkb definitief per 1 januari 2024

De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) treden per 1 januari definitief in werking. Dat is op 14 maart 2023 besloten door een meerderheid van de Eerste Kamer.

Start invoering Omgevingswet
Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening): “Overheden en bedrijfsleven kunnen nu definitief hun organisatie en werkprocessen inregelen voor een zo adequaat mogelijke dienstverlening aan het bedrijfsleven en de bouwconsument.”

Ook technisch klaar
Het Rijk, bedrijfsleven en de koepels van provincies, gemeenten en waterschappen schaarden zich eind januari unaniem achter de invoeringsdatum van 1 januari 2024. Zij concludeerden na een nieuwe serie testen dat het onderliggende digitale stelsel, eerder reden voor vijf keren uitstel, technisch voldoende gereed is.

"Gebiedsgerichte, integrale aanpak"
De Jonge: “De wet staat vooral voor een nieuwe manier van denken en doen in de gebiedsontwikkeling. In plaats van vraagstukken over de fysieke leefomgeving per sector te benaderen, biedt de omgevingswet de mogelijkheid om integraler en met meer samenhang ons werk te doen. Deze gebiedsgerichte, integrale aanpak is broodnodig voor de grote opgaven waar we voor staan op het terrein van woningbouw, verduurzaming van de energie, infrastructuur, landbouw en natuur.”

Voorlichtingstraject burgers en bedrijfsleven
Op verzoek van de Eerste Kamer wordt de participatie van burgers in het nieuwe stelsel verder concreet gemaakt en start er voor hen en het bedrijfsleven een voorlichtingstraject.

Bron: Bouwenuitvoering.nl

De omgevingswet in 1 alinea
De Omgevingswet bundelt 26 wetten en tal van regels en voorschriften over onze fysieke leefomgeving in één wet. Procedures worden gestroomlijnd. Er komt één digitaal loket waar consumenten en bedrijven kunnen checken welke regels van toepassing zijn en of het aanvragen van een vergunning nodig is. De Omgevingswet en het digitale stelsel vergemakkelijken een integralere besluitvorming met minder regeldruk in de dienstverlening aan consumenten en bedrijven.

De Wkb in 1 alinea

De Wkb is gekoppeld aan de Omgevingswet. De Wkb moet ervoor zorgen dat de bouwkwaliteit verbetert en de opdrachtgever een sterkere positie krijgt. Van het vooraf toetsen van bouwplannen voor vergunningsplichtige werken, gaan we naar controle op de bouwplaats door onafhankelijke kwaliteitsborgers. Zij toetsen de plannen, tekeningen en werkzaamheden en controleren bij oplevering het functioneren van installaties en gebouwen.

Meer weten?