Watervoerende Warmteafgiftesystemen

Home » Erkennen » Watervoerende Warmteafgiftesystemen

Watervoerende Warmteafgiftesystemen


De erkenning Watervoerende Warmteafgiftesystemen gaat om bepaalde werkzaamheden, onder meer aan leidingen en radiatoren. Het gaat om installatiewerk waarvoor géén CO-certificatieplicht geldt. Verwant met deze regeling is de InstallQ-erkenning Afleversets.

Inhoud erkenning Watervoerende Verwarmingssystemen
Met de erkenning Watervoerende Verwarmingssystemen geeft u aan te kunnen voldoen aan de eisen voor ontwerp, installatie, beheer, onderhoud, vervangen en/of reparatie van gebouwgebonden watervoerende warrmteafgiftesystemen.

Zonder warmtebron
De erkenning beperkt zich tot de installatie voor ruimteverwarming- en/of warmtapwatervoorzieningen, inclusief de aansluiting op de warmtebron, bijvoorbeeld de cv-ketel, maar zonder de warmtebron zelf. De warmtebron behoort NIET tot deze regeling.

Specifiek
De regeling betreft zowel nieuwbouw als bestaande bouw. Onderdeel van de regeling Watervoerende Warmteafgiftesystemen, is waterzijdig inregelen, zoals bepaald in het Bouwbesluit. De regeling voldoet ook aan de andere eisen in het Bouwbesluit en is in lijn gebracht met de toekomstige Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

Afleversets
Sluit u ook een watervoerend systemen aan op een warmtenet, dan behoort u ook een erkenning te hebben voor de erkenning Afleversets.

Géén CO-certificatieplicht voor deze erkenning
Het gaat om installatiewerk waarvoor géén CO-certificatieplicht geldt. Voor welke werkzaamheden geldt wél verplichte certificering? Voor werkzaamheden aan de warmtebron zelf (tot 100 kW) geldt vanaf 1 april 2023 een certificatieplicht in het kader van CO-veiligheid. U dient dan als installatiebedrijf gecertificeerd te zijn, bijvoorbeeld op basis van de InstallQ Beoordelingsrichtlijn (BRL) 6000-25: Gebouwgebonden gasverbrandingstoestel en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas. Raadpleeg voor nadere informatie de pagina CO-certificeren.

Doel van de erkenning
Met deze erkenning toont u aan te kunnen werken op kwalitatief goed niveau en volgens de betreffende eisen in onder meer het Bouwbesluit. De technische medewerkers zijn aantoonbaar deskundig op het gebied van Watervoerende Warmteafgiftesystemen. Eens in de zoveel tijd vinden externe kwaliteitscontroles plaats door onafhankelijke beoordelingsbedrijven en InstallQ. Dit geeft een gegrond vertrouwen bij (potentiële) opdrachtgevers.

Gevolgen erkenningshouders REGT, EVI-OVW en EVI-V
De erkenningsregeling Watervoerende Warmteafgiftesystemen vervangt de erkenningsregelingen Onderhoud Gastoestellen (REGT), Onderhoud Verwarming- en Warmtapwaterinstallaties (EVI-OVW) en Verwarmingsinstallaties (EVI-V). Installateurs die erkend zijn voor deze erkenningen, behoren op een nog nader te bepalen termijn te kunnen werken volgens deze nieuwe erkenningsregeling en/of gecertificeerd te zijn voor Beoordelingsrichtlijn (BRL)6000-25.

Erkenningsregeling InstallQ Watervoerende Warmteafgiftesystemen

Kosten erkenningsregeling
Voor de erkenning Watervoerende Warmteafgiftesystemen zijn eenmalige en jaarlijkse kosten van toepassing. Raadpleeg hier het kostenoverzicht.

Inhoud erkenning
Een erkend bedrijf geeft aan dat deze gebouwgebonden watervoerende warmteafgiftesystemen volgens het vereiste kwaliteitsniveau uit deze erkenningsregeling ontwerpt, installeert, beheert, onderhoudt, vervangt en/of repareert. De regeling beschrijft:

  • het onderwerp van de regeling (hoofdstuk 2)
  • de eisen voor erkenning (hoofdstuk 3)de eisen te stellen aan de installaties en documenten (hoofdstuk 4)
  • de eisen te stellen aan de werkzaamheden (hoofdstuk 5).

De regeling bevat onder meer:

  • outillagelijsten vakdiscipline
  • model controlerapport vakdiscipline

De erkenningsregeling voldoet aan de betreffende eisen in het Bouwbesluit en is in lijn gebracht met de toekomstige Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb). Deze wet stelt onder meer bepaalde eisen aan vakbekwaamheid en gebouwdossier.

In 5 stappen naar uw erkenning

1. U behoort ten minste te voldoen aan de vakbekwaamheidseisen op uw vakgebied. U dient te beschikken over de voorgeschreven gereedschappen, normen en eventuele handboeken.

2. Start de aanvraagprocedure via de blauwe button 'Aanvraag inschrijving bij InstallQ' hierboven. Bent u al reeds ingeschreven bij InstallQ, dan kunt u deze aanvraag doen via "MijnInstallQ"portaal. Doormiddel van het downloaden van het aanvraagformulier en deze samen met uw diploma's te uploaden in uw portaal.

3. U ontvangt een mail met het verzoek een nog een aantal documenten te uploaden. Hiervoor ontvangt u een éénmalig te gebruiken link.
4. Als uw aanvraag door het secretariaat in behandeling is genomen, ontvangt u hiervan een bevestigingsmail en neemt een van de buitendienstmedewerkers contact met u op voor het maken van een afspraak voor een bedrijfsbezoek.

5. Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, wordt de erkenning verleend, ontvangt u een factuur en wordt u ingeschreven in de kwaliteitsregisters EchteInstallateur.nl en CentraalRegisterTechniek.nl.

Lees hier over de voordelen van een erkenning via InstallQ.

Nieuws

Twee organisaties als eerst geaccrediteerd voor examen warmtepompinstallaties

Wasco Energie Centrum en Breman zijn de eerste organisaties die als exameninstelling door InstallQ zijn geaccrediteerd voor het examen warmtepomp. Dat wil zeggen dat zij installateurs aantoonbaar vakmanschap meegeven dat aansluit aan de branchevereisten.  Na het succesvol afleggen van het examen kunnen de installateurs bij InstallQ de erkenning voor het vakgebied van warmtepompinstallaties aanvragen.

Melden van onveilige CO-situaties

In het kader van de CO-wetgeving behoort u als installatiebedrijf in gasinstallaties onveilige CO-situaties in woningen te melden bij onder meer de gebruiker en de gemeente. Welke situaties vragen om een melding en bij wie doet u dat?

CO-certificering aantoonbaar met Vakpaspoort

Met het Vakpaspoort - een mobiele app - kunnen monteurs zich aan de deur identificeren. Zo kunnen monteurs met een CO-certificering voortaan ook snel het ‘CO-vrije bewijs’ laten zien. De app is dus een handig hulpmiddel. Zeker omdat de opdrachtgever steeds vraagt naar een certificering of een erkenning.

Aangewezen door de overheid: BRL6000-25 over gas van InstallQ

De nieuwe versie BRL6000-25 ‘Gebouwgebonden gasverbrandingstoestel en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas’ van InstallQ, is definitief en beschikbaar. Deze versie van 15 juni 2022 is aangewezen door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en staat als toegelaten certificatieschema geregistreerd in het Register Gasverbrandingsinstallaties (CS-1001).