Watervoerende Warmteafgiftesystemen

Home » Erkennen » Watervoerende Warmteafgiftesystemen

Watervoerende Warmteafgiftesystemen


Voor deze erkenning behoort u onder meer te voldoen aan bepaalde vakbekwaamheidseisen en in bezit te zijn van bepaald gereedschap. Voldoet u aan de eisen, vraag dan een erkenning bij ons aan. InstallQ wijst u de weg met een stappenplan.

In de erkenning Watervoerende Warmteafgiftesystemen zijn de eisen opgenomen voor het ontwerp, de installatie, en het beheer en onderhoud van gebouwgebonden watervoerende verwarmingssystemen.

In lijn met de CO-certificering
Warmteafgiftesystemen (en gasleidingen) vallen buiten de bepalingen van de verplichte CO-certificering. In deze gevallen volstaat een erkenning. De erkenning Watervoerende Warmteafgiftesystemen is in lijn gebracht met de wettelijk verplichte CO-certificering en het InstallQ-format.

Specifiek
De erkenning gebouwgebonden Watervoerende Warmteafgiftesystemen is voor zowel nieuwbouw als voor bestaande bouw. Onderdeel van de erkenning is waterzijdig inregelen.

Afleversets
Sluit u ook een watervoerend systemen aan op een warmtenet, dan behoort u ook een erkenning te hebben voor de erkenning Afleversets.

Reden van de erkenning
Voor werkzaamheden aan de warmtebron zelf (tot 100 kW) geldt vanaf 1 april 2023 een certificatieplicht. Voor dergelijke werkzaamheden dient u gecertificeerd te zijn voor BRL6000-25.

De erkenning Watervoerende Warmteafgiftesystemen beperkt zich tot de installatie voor ruimteverwarming- en/of warmtapwatervoorzieningen, inclusief de aansluiting op de warmtebron. Echter: zonder de warmtebron zelf (ofwel het watervoerende verwarmingssysteem).

Doel van de erkenning
Met deze erkenning toont u aan te kunnen werken op kwalitatief goed niveau en volgens de betreffende eisen in onder meer Besluit Bouwwerken Leefomgeving. De technische medewerkers zijn aantoonbaar deskundig op het gebied van Watervoerende Warmteafgiftesystemen. Eens in de zoveel tijd vinden externe kwaliteitscontroles plaats door onafhankelijke beoordelingsbedrijven en InstallQ. Dit geeft een gegrond vertrouwen bij (potentiële) opdrachtgevers.

Gevolgen erkenningshouders REGT, EVI-OVW en EVI-V
De erkenningsregeling Watervoerende Warmteafgiftesystemen vervangt de erkenningsregelingen Onderhoud Gastoestellen (REGT), Onderhoud Verwarming- en Warmtapwaterinstallaties (EVI-OVW) en Verwarmingsinstallaties (EVI-V). Installateurs die erkend zijn voor deze erkenningen, behoren op een nog nader te bepalen termijn te kunnen werken volgens deze nieuwe erkenningsregeling en/of gecertificeerd te zijn voor Beoordelingsrichtlijn (BRL)6000-25.

Doel van deze erkenning
Met deze erkenning toont u aan te kunnen werken op kwalitatief goed niveau en volgens de betreffende eisen in onder meer Besluit Bouwwerken Leefomgeving. De technische medewerkers zijn aantoonbaar deskundig op het gebied van watervoerende verwarmingssystemen. Eens in de zoveel tijd vinden externe kwaliteitscontroles plaats door onafhankelijke beoordelingsbedrijven en InstallQ. Dit geeft een gegrond vertrouwen bij (potentiële) opdrachtgevers.

Erkenningsregeling InstallQ Watervoerende Warmteafgiftesystemen

Kosten erkenningsregeling
Voor de erkenning Watervoerende Warmteafgiftesystemen zijn eenmalige en jaarlijkse kosten van toepassing. Raadpleeg hier het kostenoverzicht.

Inhoud erkenning
Een erkend bedrijf geeft aan dat deze gebouwgebonden watervoerende warmteafgiftesystemen volgens het vereiste kwaliteitsniveau uit deze erkenningsregeling ontwerpt, installeert, beheert, onderhoudt, vervangt en/of repareert. De regeling beschrijft:

  • het onderwerp van de regeling (hoofdstuk 2)
  • de eisen voor erkenning (hoofdstuk 3)de eisen te stellen aan de installaties en documenten (hoofdstuk 4)
  • de eisen te stellen aan de werkzaamheden (hoofdstuk 5).

De regeling bevat onder meer:

  • outillagelijsten vakdiscipline
  • model controlerapport vakdiscipline

De erkenningsregeling voldoet aan de betreffende eisen in het Bouwbesluit en is in lijn gebracht met de toekomstige Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb). Deze wet stelt onder meer bepaalde eisen aan vakbekwaamheid en gebouwdossier.

In 6 stappen naar uw erkenning

1. U behoort ten minste te voldoen aan de regeling en vakbekwaamheidseisen op uw vakgebied. Ook dient u te beschikken over de voorgeschreven gereedschappen, normen en eventuele handboeken.

2. Vul het formulier in (zie linksboven deze tekst de blauwe button Aanvragen/Wijzigen) en bewaar dit formulier op uw computer.

3. Sluit bij uw aanvraag: een kopie van het uittreksel Kamer van Koophandel
een kopie van het vereiste vakdiploma of een bewijs van Elders Verworven Competenties (EVC).

4. Stuur alle documenten naar info@installq.nl of naar InstallQ, Postbus 480, 3440 AL Woerden. Bij een eerste inschrijving sturen wij u eenmalig een factuur voor een bedrijfsbezoek door InstallQ.
5. Een medewerker van InstallQ maakt met u een afspraak voor een kwaliteitscontrole. Hierna ontvangt u een factuur.  

6. Bij akkoord wordt u ingeschreven in de kwaliteitsregisters echteinstallateur.nl en CentraalRegisterTechniek.nl.

Lees hier over de voordelen van een erkenning via InstallQ.

Nieuws

Aangewezen door de overheid: BRL6000-25 over gas van InstallQ

De nieuwe versie BRL6000-25 ‘Gebouwgebonden gasverbrandingstoestel en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas’ van InstallQ, is definitief en beschikbaar. Deze versie van 15 juni 2022 is aangewezen door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en staat als toegelaten certificatieschema geregistreerd in het Register Gasverbrandingsinstallaties (CS-1001).

InstallQ sluit aan op Wet Kwaliteitsborging (Wkb)

Op termijn sluiten alle kwaliteitsregelingen van InstallQ zo goed als mogelijk aan op de nieuwe wet ‘Kwaliteitsborging voor het Bouwen’. Gereed zijn onder meer de erkenningsregelingen voor elektra-, gas-, waterinstallaties.

In 9 stappen naar de verplichte CO-certificering

Vanaf 1 april 2023 behoren praktisch alle cv-monteurs en gasinstallatiebedrijven in Nederland te beschikken over een Bewijs van Vakmanschap CO en een CO-certificering. Ga in 9 stappen naar de CO-certificering

Meetapparatuur volgens de CO-certificering

Aan welke eisen behoren meetinstrumenten te voldoen volgens de CO-certificering? Veel gasinstallateurs en leveranciers van meetinstrumenten stellen daar vragen over.