Zonnestroomsystemen / PV

Home » Erkennen » Zonnestroomsystemen / PV

Erkenning voor zonnestroomsystemen (PV)


U wilt een erkenning op het vakgebied van zonnestroomsystemen. Voor een erkenning behoort u onder meer te voldoen aan bepaalde vakbekwaamheidseisen en in het bezit te zijn van bepaald gereedschap. Voldoet u aan de eisen, vraag dan een erkenning bij ons aan. InstallQ wijst u de weg met een stappenplan.

Voor wie?
Voor installatiebedrijven werkzaam in zonnestroomsystemen.

Wat behandelt de erkenning?
De erkenningsregeling Zonnestroomsystemen beschrijft de eisen voor het ontwerpen, installeren, beheren en onderhouden van fotovoltaïsche zonne-energiesystemen.

Regeling en/of vakbekwaamheidseisen
Om de erkenning te verkrijgen, zijn de volgende documenten van belang:

Bij de erkenning behoort het Handboek HBze Zonne-energie van ISSO. Hierin staan bouwkundige- en installatietechnische richtlijnen voor zonne-energiesystemen.

Voor de erkenning moet worden voldaan aan de in de regeling opgenomen eindtermen. In voorkomende gevallen worden de diploma’s ter beoordeling voorgelegd om deze te laten toetsen aan de eindtermen.

Welke onderwerpen staan in de erkenning?

  • eisen aan het installatiebedrijf en de (externe) uitvoerders
  • beheersing van vakbekwaamheid van het technisch personeel
  • benodigd outillage (gereedschap)
  • eisen aan de werkzaamheden
  • ontwerpen, installeren, onderhouden van zonnestroomsystemen
  • controle, rapportage, onderhoudsschema en projectdossier.

Kosten erkenningsregeling
Voor de Erkenning Zonnestroomsystemen (PV) zijn eenmalige en jaarlijkse kosten van toepassing. Raadpleeg hier het kostenoverzicht.

Opleiders/examens

Geaccrediteerde opleiders/examens om te kunnen voldoen aan de erkenning (deelgebied 1 en/of 2) zijn:

Zonnepanelen registreren namens klant
Als installateur kunt u de door u geplaatste zonnepanelen registreren namens uw opdrachtgever op energieleveren.nl. Hiermee bespaart u de klant inspanningen.

Over de vernieuwde erkenningsregeling Zonnestroomsystemen
De markt verlangt goede, dan wel aantoonbare kwaliteit van zonnestroomsystemen en het plaatsen daarvan. Daaraan beantwoordt deze vernieuwde erkenningsregeling. Meegenomen in de regeling zijn ervaringen met incidenten en ontwikkelingen rondom zonnestroomsystemen, het ontwerp, de toepassing en het onderhoud. De vernieuwde erkenning sluit zoveel als mogelijk aan op de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb).
De erkenningsregeling behandelt géén zonnstroomsystemen voor binnenvaart of pleziervaart. Woonboten vallen wél onder het Bouwbesluit.

Twee deelgebieden
In de erkenningsregeling wordt rekening gehouden met de grote variatie in omvang en complexiteit van de uitgevoerde werkzaamheden. Zo geldt een aantal eisen alleen voor zonnestroomsystemen met een aansluitwaarde groter dan 3 x 25 Ampère. Daarom kan het installatiebedrijf erkend worden voor twee deelgebieden:

  • deelgebied 1: zonnestroomsystemen met een aansluitwaarde tot en met 3 x 25 Ampère en een maximaal AC-omvormersvermogen van 17kW
Voor het werken aan de installaties zijn (voor elk onderdeel) diploma’s nodig. Die diploma’s kunnen behaald zijn door een of meer medewerkers (bijvoorbeeld de uitvoerder of de toezichthouder). Het gaat om diploma’s op het gebied van ontwerpen, installeren en monteren van zonnestroomsystemen. 

Daarbij beschikt de medewerker aantoonbaar over aanvullende kennis en kunde op het gebied van elektrotechniek. Zo nodig kan de medewerker hiervoor een aanvullende geaccrediteerde opleiding volgen (te vinden in het CentraalRegisterTechniek.nl). Uw organisatie krijgt eens per 4 jaar een bedrijfsbezoek in combinatie met een reguliere controle op uitgevoerd werk. 

  • deelgebied 2: zonnestroomsystemen met een aansluitwaarde groter dan 3 x 25 Ampère.
Een bedrijf dat erkend is voor dit deelgebied, is automatisch ook erkend voor deelgebied 1. Voor dit deelgebied 2 behoort het installatiebedrijf ook te beschikken over een InstallQ-erkenning Elektrotechniek (laagspanningsinstallaties).

Naast een bedrijfsbezoek van eenmaal in de vier jaar, krijgt uw organisatie jaarlijks een kwaliteitscontrole op uitgevoerd werk. 

Zegelrecht
Voor het aansluiten van zonnestroomsystemen in de meterkast, behoort u veilig en spanningsloos te kunnen werken. Wanneer u het zegel van de netbeheerder moet verbreken, kan dit alleen als u zegelrecht heeft. Voor het zegelrecht is een InstallQ-erkenning vereist voor Elektrotechniek of de erkenning Installatie-inspectie (IBER) Elektro. De netbeheerders voeren steeds vaker controle uit bij recent aangesloten zonnestroominstallaties of het zegel gerechtigd is verbroken.

Certificering zonnestroomsystemen
Naast erkenningsregelingen is er bij grote opdrachtgevers en verzekeraars belangstelling in een certificeringsregeling voor zonnestroomsystemen. InstallQ werkt aan het realiseren daarvan. Naar verwachting is deze certificering gereed in 2023.

 

In 5 stappen naar uw erkenning

1. U behoort ten minste te voldoen aan de regeling en vakbekwaamheidseisen op uw vakgebied. Ook dient u te beschikken over de voorgeschreven gereedschappen, normen en eventuele handboeken.

2. Start de aanvraagprocedure via de blauwe button 'Aanvraag inschrijving bij InstallQ' hierboven. Bent u al reeds ingeschreven bij InstallQ, dan kunt u deze aanvraag doen via "MijnInstallQ"portaal. Doormiddel van het downloaden van het aanvraagformulier en deze samen met uw diploma's te uploaden in uw portaal.

3. U ontvangt een mail met het verzoek een nog een aantal documenten te uploaden. Hiervoor ontvangt u een éénmalig te gebruiken link.

4. Als uw aanvraag door het secretariaat in behandeling is genomen, ontvangt u hiervan een bevestigingsmail en neemt een van de buitendienstmedewerkers contact met u op voor het maken van een afspraak voor een bedrijfsbezoek.

5. Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, wordt de erkenning verleend, ontvangt u een factuur en wordt u ingeschreven in de kwaliteitsregisters EchteInstallateur.nl.
en CentraalRegisterTechniek.nl.

Lees hier over de voordelen van een erkenning via InstallQ.

Nieuws

Nieuwe versies BRL9500 vanaf nu beschikbaar en per 1 juli 2024 verplicht

Vanaf heden zijn de nieuwe versies van de BRL9500 Woningbouw en de BRL9500 Utiliteitsbouw te downloaden via onze website en op ISSO Open. Naar verwachting zal het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deze versies aanwijzen als verplichte documenten in wet- en regelgeving. Vanaf dat moment, per 1 juli a.s., moeten energie-adviseurs dan ook volgens de bepalingen in deze versies werken.

Vakbekwame energieadviseurs volgen ook in 2024 een verplichte bijscholing

Evenals dit jaar geldt in 2024 dat energieadviseurs verplicht zijn om een bijscholing te volgen. Deze bijscholing, die men in 2024 voor 1 juli met succes moet afronden, is een voorwaarde om de vakbekwaamheid als energieadviseur te behouden. De bijscholing is bedoeld om adviseurs op de hoogte te brengen van de wijzigingen in NTA 8800, de Beoordelingsrichtlijnen BRL9500 W en U en de nieuwe opnameprotocollen.

Ter Kritiek de herziene versies van de BRL9500-W: 2024 en -U: 2024

Tot en met vrijdag 26 januari 2024 kunt u reageren op nieuwe integrale conceptversies van de BRL9500-W “Energieprestatie Woningen en Woongebouwen” en de BRL9500-U “Energieprestatie Utiliteitsgebouwen”. Deze regelingen worden door de overheid naar verwachting aangewezen per 1 juli 2024. De Wijzigingsbladen van 1 februari 2023 zijn in deze nieuwe conceptversies geïntegreerd. De geactualiseerde regelingen bevatten alle eisen waaraan bedrijven moeten voldoen als zij energieprestatie-rapporten willen maken en registreren.

Twee organisaties als eerst geaccrediteerd voor examen warmtepompinstallaties

Wasco Energie Centrum en Breman zijn de eerste organisaties die als exameninstelling door InstallQ zijn geaccrediteerd voor het examen warmtepomp. Dat wil zeggen dat zij installateurs aantoonbaar vakmanschap meegeven dat aansluit aan de branchevereisten.  Na het succesvol afleggen van het examen kunnen de installateurs bij InstallQ de erkenning voor het vakgebied van warmtepompinstallaties aanvragen.