Zonnestroomsystemen / PV

Home » Erkennen » Zonnestroomsystemen / PV

Erkenning voor zonnestroomsystemen (PV)


U wilt een erkenning op het vakgebied van zonnestroomsystemen. Voor een erkenning behoort u onder meer te voldoen aan bepaalde vakbekwaamheidseisen en in het bezit te zijn van bepaald gereedschap. Voldoet u aan de eisen, vraag dan een erkenning bij ons aan. InstallQ wijst u de weg met een stappenplan.

Voor wie?
Voor installatiebedrijven werkzaam in zonnestroomsystemen.

Wat behandelt de erkenning?
De erkenningsregeling Zonnestroomsystemen beschrijft de eisen voor het ontwerpen, installeren, beheren en onderhouden van fotovoltaïsche zonne-energiesystemen.

Regeling en/of vakbekwaamheidseisen
Om de erkenning te verkrijgen, zijn de volgende documenten van belang:

Bij de erkenning behoort het Handboek HBze Zonne-energie van ISSO. Hierin staan bouwkundige- en installatietechnische richtlijnen voor zonne-energiesystemen.

Voor de erkenning moet worden voldaan aan de in de regeling opgenomen eindtermen. In voorkomende gevallen worden de diploma’s ter beoordeling voorgelegd om deze te laten toetsen aan de eindtermen.

Welke onderwerpen staan in de erkenning?

  • eisen aan het installatiebedrijf en de (externe) uitvoerders
  • beheersing van vakbekwaamheid van het technisch personeel
  • benodigd outillage (gereedschap)
  • eisen aan de werkzaamheden
  • ontwerpen, installeren, onderhouden van zonnestroomsystemen
  • controle, rapportage, onderhoudsschema en projectdossier.

Kosten erkenningsregeling
Voor de Erkenning Zonnestroomsystemen (PV) zijn eenmalige en jaarlijkse kosten van toepassing. Raadpleeg hier het kostenoverzicht.

Opleiders/examens

Geaccrediteerde opleiders/examens om te kunnen voldoen aan de erkenning (deelgebied 1 en/of 2) zijn:

Zonnepanelen registreren namens klant
Als installateur kunt u de door u geplaatste zonnepanelen registreren namens uw opdrachtgever op energieleveren.nl. Hiermee bespaart u de klant inspanningen.

Over de vernieuwde erkenningsregeling Zonnestroomsystemen
De markt verlangt goede, dan wel aantoonbare kwaliteit van zonnestroomsystemen en het plaatsen daarvan. Daaraan beantwoordt deze vernieuwde erkenningsregeling. Meegenomen in de regeling zijn ervaringen met incidenten en ontwikkelingen rondom zonnestroomsystemen, het ontwerp, de toepassing en het onderhoud. De vernieuwde erkenning sluit zoveel als mogelijk aan op de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb).
De erkenningsregeling behandelt géén zonnstroomsystemen voor binnenvaart of pleziervaart. Woonboten vallen wél onder het Bouwbesluit.

Twee deelgebieden
In de erkenningsregeling wordt rekening gehouden met de grote variatie in omvang en complexiteit van de uitgevoerde werkzaamheden. Zo geldt een aantal eisen alleen voor zonnestroomsystemen met een aansluitwaarde groter dan 3 x 25 Ampère. Daarom kan het installatiebedrijf erkend worden voor twee deelgebieden:

  • deelgebied 1: zonnestroomsystemen met een aansluitwaarde tot en met 3 x 25 Ampère en een maximaal AC-omvormersvermogen van 17kW
Voor het werken aan de installaties zijn (voor elk onderdeel) diploma’s nodig. Die diploma’s kunnen behaald zijn door een of meer medewerkers (bijvoorbeeld de uitvoerder of de toezichthouder). Het gaat om diploma’s op het gebied van ontwerpen, installeren en monteren van zonnestroomsystemen. 

Daarbij beschikt de medewerker aantoonbaar over aanvullende kennis en kunde op het gebied van elektrotechniek. Zo nodig kan de medewerker hiervoor een aanvullende geaccrediteerde opleiding volgen (te vinden in het CentraalRegisterTechniek.nl). Uw organisatie krijgt eens per 4 jaar een bedrijfsbezoek in combinatie met een reguliere controle op uitgevoerd werk. 

  • deelgebied 2: zonnestroomsystemen met een aansluitwaarde groter dan 3 x 25 Ampère.
Een bedrijf dat erkend is voor dit deelgebied, is automatisch ook erkend voor deelgebied 1. Voor dit deelgebied 2 behoort het installatiebedrijf ook te beschikken over een InstallQ-erkenning Elektrotechniek (laagspanningsinstallaties).

Naast een bedrijfsbezoek van eenmaal in de vier jaar, krijgt uw organisatie jaarlijks een kwaliteitscontrole op uitgevoerd werk. 

Zegelrecht
Voor het aansluiten van zonnestroomsystemen in de meterkast, behoort u veilig en spanningsloos te kunnen werken. Wanneer u het zegel van de netbeheerder moet verbreken, kan dit alleen als u zegelrecht heeft. Voor het zegelrecht is een InstallQ-erkenning vereist voor Elektrotechniek of de erkenning Installatie-inspectie (IBER) Elektro. De netbeheerders voeren steeds vaker controle uit bij recent aangesloten zonnestroominstallaties of het zegel gerechtigd is verbroken.

Certificering zonnestroomsystemen
Naast erkenningsregelingen is er bij grote opdrachtgevers en verzekeraars belangstelling in een certificeringsregeling voor zonnestroomsystemen. InstallQ werkt aan het realiseren daarvan. Naar verwachting is deze certificering gereed in 2023.

 

In 6 stappen naar uw erkenning

1. U behoort ten minste te voldoen aan de regeling en vakbekwaamheidseisen op uw vakgebied. Ook dient u te beschikken over de voorgeschreven gereedschappen, normen en eventuele handboeken.

2. Vul het formulier in (via blauwe button 'Aanvragen of wijzigen' hierboven) en bewaar het formulier op uw computer.

3. Sluit bij uw aanvraag:

  • een kopie van het uittreksel Kamer van Koophandel
  • een kopie van het vereiste vakdiploma of een bewijs van Elders Verworven Competenties (EVC).

4. Stuur alle documenten naar info@installq.nl of naar InstallQ, Postbus 480, 3440 AL Woerden. Bij een eerste inschrijving sturen wij u eenmalig een factuur voor een bedrijfsbezoek door InstallQ.

5. Een medewerker van InstallQ maakt met u een afspraak voor een kwaliteitscontrole. Hierna ontvangt u een factuur.  

6. Bij akkoord wordt u ingeschreven in de kwaliteitsregisters EchteInstallateur.nl.
en CentraalRegisterTechniek.nl.

Lees hier over de voordelen van een erkenning via InstallQ.

Nieuws

Beschikbaar: concept-Wijzigingsbladen BRL9500 Woningbouw en -Utiliteitsbouw

Per 1 juli 2023 zijn naar verwachting nieuwe Wijzigingsbladen van kracht op de Beoordelingsrichtlijnen 9500 Woningbouw en -Utiliteitsbouw (BRL9500 W en -U). Deze Wijzigingsbladen verwijzen naar nieuwe versies van de opnameprotocollen, ISSO-publicaties 82.1 voor Woningbouw en 75.1 voor Utiliteitsbouw, de NTA8800: 2023 en de op basis hiervan geattesteerde software.

InstallQ adviseert om voor zonnestroom erkende installateur te kiezen

De vraag naar zonnepanelen en daarmee ook de vraag naar installateurs die deze kunnen aanbrengen, stijgt naar ongekende hoogte. Dit zorgt ervoor dat ook onbekwame monteurs en zelfs beunhazen in dit gat in de markt springen. Het gevolg is dat de kans op onveilige installaties toeneemt, zo vertelden een aantal inspecteurs op BNR Nieuwsradio. InstallQ is van mening dat deze problemen te voorkomen zijn en adviseert consumenten en professionele opdrachtgevers om uitsluitende zonnestroom erkende installateurs in te schakelen.

Ontzorg de klant: registreer de door u geplaatste pv’s

Als installatiebedrijf kunt u de door u geplaatste zonnepanelen registreren op energieleveren.nl. Tot eind 2021 kon alleen de klant dit doen. Registratie geeft Nederlandse netbeheerders inzicht in energiestromen. Registratie is wettelijk verplicht.

Veilige toepassing PV-installaties met erkenning

Steeds meer verzekeraars stellen als voorwaarde dat PV’s zijn aangebracht door een installatiebedrijf met een erkenning. Zo stellen verzekeraars vertrouwen in installatiebedrijven met de vernieuwde erkenning Zonnestroomsystemen.