Nieuwe versies BRL9500 vanaf nu beschikbaar en per 1 juli 2024 verplicht

25-03-2024

Nieuwe versies BRL9500 vanaf nu beschikbaar en per 1 juli 2024 verplicht

Vanaf heden zijn de nieuwe versies van de BRL9500 Woningbouw en de BRL9500 Utiliteitsbouw te downloaden via onze website en op ISSO Open. Naar verwachting zal het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deze versies aanwijzen als verplichte documenten in wet- en regelgeving. Vanaf dat moment, per 1 juli a.s., moeten energie-adviseurs dan ook volgens de bepalingen in deze versies werken. 

Wijzigingen per 1 juli 2024
De 2024-versies van de BRL9500 voor woningbouw en utiliteit bevat wijzigingen die onder meer te maken hebben met:

 • Een verbeterslag in de scheiding tussen inhoudelijke en procesmatige eisen aan de opname, zoals die van toepassing was in de Beoordelingsrichtlijnen 9500-W en 9500-U en de opnameprotocollen (lees ISSO-publicaties 82.1 en 75.1);
 • Een verandering van definities en terminologie als gevolg van: 
  • de aanwijzing van de BRL9500-W en -U per 1 januari 2024 in de Omgevingsregeling en het Besluit bouwwerken leefomgeving);
  • de invoering van de Wet Kwaliteitsborging Bouwen;
 • Een wijziging van de steekproefmethodiek bij de externe controles in de Woningbouw;
 • Het verruimen van de mogelijkheden voor het actualiseren van het energielabel zonder de woning of het gebouw opnieuw te moeten bezoeken (herlabeling);
 • Het uitbreiden van de mogelijkheden om adviseurs die van fraude worden verdacht op te sporen en sancties op te leggen.
Overzicht van belangrijkste wijzigingen
De Wijzigingsbladen die op 1 juli 2023 werden aangewezen, zijn inmiddels integraal opgenomen in de nieuwe versies van de BRL9500-W en -U. Het ‘Overzicht wijzigingen BRL9500 W en U:2024’, dat via de website van InstallQ te downloaden is, geeft een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

De nu gepubliceerde versies zijn in concept vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen. Energieadviseurs kunnen zich daarmee voorbereiden op de verwachte inwerkingtreding per 1 juli 2024. Er zijn nog wel kleinere wijzigingen mogelijk omdat de aanvragen voor goedkeuring van de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouwen en de Raad voor Accreditatie nog wordt doorlopen. InstallQ brengt iedereen op de hoogte zodra de definitieve publicaties beschikbaar zijn.

Gevolgen voor bestaande certificaten
De vaststelling van de 2024-serie van de beoordelingsrichtlijnen is van belang voor de geldigheidsduur van bestaande certificaten en de uitgifte van nieuwe certificaten. Nieuwe certificaten mogen vanaf 1 juli 2024 alleen nog op basis van de BRL9500 W of U (versie 15-04-2024) en de BRL9501 (versie 15-04-2024) worden afgegeven. Kwaliteitsverklaringen die niet mede op basis van deze BRL-en zijn afgegeven, verliezen in elk geval op 1 juli 2025 hun geldigheid.

Opnameprotocollen
voor de opname van woningen en utiliteitsgebouwen verwijst de BRL9500-W en de BRL9500-U naar de ISSO-publicatie 82.1 (woningen en woongebouwen) en ISSO-publicatie 75.1 (utiliteitsgebouwen). De volgende publicaties zijn nu via ISSO Open beschikbaar.

 • De wijzigingsbladen bij de opnameprotocollen, te weten ISSO-publicatie 75.1 voor utiliteitsbouw en ISSO-publicatie 82.1 voor woningen en woongebouwen (5e druk). (Deze 5e druk van de publicaties zijn nog van kracht tot 1-7-2024)
 • De ISSO-publicaties 75.1 en 82.1, 6e druk. De uitgave van deze nieuwe opnameprotocollen (ISSO-publicaties 75.1 en 82.1) is veel minder omvangrijk dan de huidige publicaties. Dit komt doordat de Inhoudelijke voorbeelden vanaf nu in een nieuw ISSO-praktijkboek Energieprestatie te vinden zijn. De nieuwe ISSO-publicaties zijn vanaf 1-7-2024 van kracht. Lees hier meer over de opnameprotocollen en het nieuwe praktijkboek.
De wijzigingen in de opnameprotocollen zijn vooral het gevolg van het verschijnen van de NTA 8800:2024. Daarin zijn vooral aanvullende, inhoudelijke wijzigingen geïntegreerd.

Software
Vanaf 1 april 2024 is ook de geteste software op de markt beschikbaar en per 1 juli 2024 is deze ook geattesteerd. Deze software is geattesteerd volgens een nieuwe versie van de BRL9501, en is geschikt voor het berekenen van de energieprestatie van een gebouw volgens de NTA 8800:2024. Tussen 1 april en 1 juli 2024 kunnen EP-adviseurs al rekenen met de geteste software. Vanaf 1 juli kan men met de geattesteerde software labels registreren.

Bijscholing EP-adviseurs
Om EP-adviseurs voor te bereiden op de wijzigingen moeten zij bijscholing volgen bij de hiervoor geaccrediteerde opleiders (voor een overzicht, zie Centraal Register Techniek). Tijdens de bijscholing krijgen zij informatie over de wijzigingen en over veelgemaakte fouten. Adviseurs moeten deze bijscholing uiterlijk op 1 juli aanstaande gevolgd hebben om hun vakbekwaamheid te behouden.