Ter Kritiek de herziene versies van de BRL9500-W: 2024 en -U: 2024

18-12-2023

Ter Kritiek de herziene versies van de BRL9500-W: 2024 en -U: 2024

Tot en met vrijdag 26 januari 2024 kunt u reageren op nieuwe integrale conceptversies van de BRL9500-W “Energieprestatie Woningen en Woongebouwen” en de BRL9500-U “Energieprestatie Utiliteitsgebouwen”. Deze regelingen worden door de overheid naar verwachting aangewezen per 1 juli 2024. De Wijzigingsbladen van 1 februari 2023 zijn in deze nieuwe conceptversies geïntegreerd. De geactualiseerde regelingen bevatten alle eisen waaraan bedrijven moeten voldoen als zij energieprestatie-rapporten willen maken en registreren.

Wijzigingen

De geactualiseerde versies zijn het gevolg van:

  • Verbeteringen voortvloeiend uit de ervaringen met de BRL9500-W en -U in de praktijk;
  • Wijzigingen en aanscherpingen waar het gaat om de externe controlemethodiek. Deze vloeien voort uit een in opdracht van het Ministerie van BZK door bureau Royal Haskoning uitgevoerd onderzoek naar de werking en functioneren van het kwaliteitsstelsel;
  • De door de Tweede Kamer gewenste verruiming van de mogelijkheden tot herlabelen.
Een aantal wijzigingen is het gevolg van verschuivingen van teksten en bijlagen als gevolg van de overheveling van proceseisen uit de opnameprotocollen naar de Beoordelingsrichtlijnen. Ook zijn de wijzigingen van het wijzigingsblad dat vanaf 1 juli 2023 is aangewezen (bindend verklaard op 1.2.2023) opgenomen in deze nieuwe integrale versies.

Wij verzoeken u uw kritieken vooral toe te spitsen op de wijzigingen in: 

  • Hoofdstuk 4 (herlabelen (W en U);
  • Hoofdstuk 7 (wijziging steekproefmethodiek Woningbouw, verzwaring organisatorische vervolgcontrole (W en U) en sanctionering bij kritieke afwijkingen (W en U).
ISSO-publicaties 82.1 en 75.1
Als onderdeel van de BRL wordt verwezen naar een nieuwe versie van de opnameprotocollen. Begin 2024 verschijnen de Wijzigingsbladen behorende bij de 5e druk van de ISSO-publicaties 82.1 en 75.1. Kort daarna zal een nieuwe integrale zesde druk van de ISSO-publicaties 82.1 en 75.1 verschijnen. De zesde druk zal zich beperken tot de praktische vertaling van de regels “hoe te voldoen aan de opname-eisen in de BRL”. Er komt daarnaast een EP-Praktijkboek waarin voorbeelden en nadere toelichtingen te vinden zijn.

De volgende documenten kunt u hier downloaden

U kunt uw kritiekformulier (in deze Word-versie) t/m met vrijdag 26 januari 2024 inleveren via frances.vandenbergh@installq.nl.