InstallQ zoekt nieuwe directeur

20-12-2023

InstallQ zoekt nieuwe directeur

In het voorjaar 2024 neemt Wil van Ophem, de huidige directeur, afscheid van InstallQ. Voor hij in 2019 bij InstallQ directeur werd, vervulde hij dezelfde functie al bij Kwaliteit voor Installaties Nederland (KvINL) en haar voorganger. Op 1 januari 2019 fuseerden de stichtingen KvINL en Sterkin tot de nieuwe organisatie InstallQ. Daarmee ontstond één stichting die praktisch het grootste deel van alle kwaliteitsregelingen, voor ontwerp en aanleg van installaties en energieprestatie, voor de installatiebranche beheert en uitvoert. 

In de eerste jaren deelde Van Ophem het directeurschap met Hans van den Berg, die begin 2023 met pensioen ging. Nu in 2024 ook Van Ophem na 12 jaar een nieuw carrièrepad volgt, zoekt InstallQ een nieuwe directeur. Hieronder vindt u de volledige beschrijving van de vacature. Heeft u interesse in de functie, dan kunt u reageren naar Gasseling Search, die InstallQ in deze procedure bijstaat.

Vacature Directeur InstallQ

Veilige installaties van goede kwaliteit: dat is het doel van de onafhankelijke stichting InstallQ. Dat doet InstallQ met kwaliteitsregelingen. Hiermee bewaakt InstallQ de installaties waar Nederland (dagelijks) gebruik van maakt. Om haar doel te bereiken, ontwikkelt en beheert InstallQ een breed scala aan kwaliteitsregelingen voor de totale installatiesector. InstallQ erkent installatiebedrijven en informeert over certificeren. Daarnaast accrediteert InstallQ examens, opleidingen en bijscholing in installatietechniek.

InstallQ is dienend aan de installatiesector. Opgezet om de kwaliteit van de sector te ontwikkelen en te beheren. InstallQ ontwikkelt processen, richt ze in en voert ze uit. De Directeur is de hoeder van het systeem. 

Activiteiten InstallQ
Ondernemers in de installatiesector hebben met InstallQ één aanspreekpunt. De concrete activiteiten zijn:

 • ontwikkelen, beheren en onderhouden erkenningen, certificeringen en accreditaties (kwaliteitsregelingen) gericht op de installatiesector.
 • bevorderen het in praktijk brengen van (nieuwe) wet- en regelgeving en privaatrechtelijke eisen rondom regelingen voor de installatiesector.
 • kenbaar maken van kwaliteitsregelingen in de installatiesector.
 • controleren bedrijven en/of uitgevoerd werk.
 • ondersteunen installateurs om te voldoen aan de regelingen met vakbladen en met installateursbijeenkomsten.
 • registreren vakbekwame installateurs en installatiebedrijven in het openbare kwaliteitsregister echteinstallateur.nl.

Governance
Het bestuur is toezichthouder op het beleid en de uitvoering hiervan door InstallQ. Zij ziet toe op de uitvoeringen van afspraken en de belangenbehartiging van stakeholders. Het bestuur bestaat uit acht leden. De onafhankelijk voorzitter is de heer Ed Nijpels. 

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van InstallQ beheert de inhoud van erkenningsregelingen en certificatieregelingen en de Beoordelingsrichtlijnen (BRL-en). Is dat nodig, dan brengt het College wijzigingen aan. Wijzigingen maakt het College kenbaar aan de betrokken partijen en op deze site. InstallQ richt zich op het realiseren van bouwbrede en maatschappelijke doelstellingen. Daarom besteedt InstallQ aandacht aan een representatieve samenstelling van het CCvD. Dit bevordert immers het draagvlak voor de beoordelingsrichtlijnen (BRL-en) en erkennings- en certificatieregelingen in de markt.

Erkenningsregelingen en Beoordelingsrichtlijnen (BRL-en) komen mede tot stand door Technische Commissies (TC's). In de commissies zitten deskundigen op een bepaald vakgebied en partijen die betrokken zijn bij de energie- en installatiesector. Doel van de Technische commissie is het opstellen en actueel houden van erkenningen en certificeringen.
Ieder vakgebied in de energie- en installatiesector heeft een examencommissie. In de commissies zitten deskundigen op een bepaald vakgebied en partijen die betrokken zijn bij de installatiesector. Doel van de examencommissie is het opstellen en actueel houden van examenvragen en praktijktoetsen voor een bepaald vakgebied op basis van de door expertgroepen opgestelde functieprofielen en eindtermen.

Verantwoordelijkheden en positie van de directeur
De directeur rapporteert aan het Bestuur en is verantwoordelijk voor:

 • de winst- en verliesrekening van de stichting;
 • de strategische keuzes die aan het bestuur worden voorgelegd;
 • de realisatie van deze strategie en de bijbehorende P&C cyclus;
 • de ontwikkeling van het bureau, de aansturing van de secretariaatsmedewerkers en buitendienstmedewerkers (inspecteurs);
 • De ondersteunende processen op het terrein van HRM, Finance en ICT;
 • het stakeholdermanagement en het procesmanagement richting branches (waaronder Techniek Nederland), ondernemingen en andere spelers in het stakeholderveld;
 • het procesmanagement van externe leveranciers.

Uitdagingen/resultaatsgebieden
We zien op hoofdlijnen 3 resultaatsgebieden: het stakeholderveld, het inhoudelijke aspect en de organisatie-opgave.  

Marktomgeving/stakeholdermanagement
InstallQ acteert in een complex stakeholderveld waarbij verschillende - soms conflicterende - (business)belangen aan de orde zijn. Het betreft hier de ondernemers in de installatiesector, de brancheverenigingen (m.n.Techniek Nederland), de certificerende instanties, de aanpalende branches, de opleidingswereld, kennisorganisaties, de overheid en niet te vergeten de eindgebruiker (zakelijk of particulier). Inrichting van het kwaliteitssysteem heeft directe consequenties voor elke partij. De directeur overziet het hele veld, heeft gevoel voor de relevante ontwikkelingen en vertaalt die naar de kernprocessen van InstallQ.
InstallQ (en daarmee zeker de directeur als boegbeeld) is een onafhankelijke organisatie.

Inhoud: Samenhang kwaliteitssystemen en -regelingen
InstallQ werkt voor, is dienend aan een breed scala aan installatietechniek-gerelateerde ondernemingen. De bedrijven hebben te maken met verschillende partijen en regelingen. De samenhang en praktische uitvoerbaarheid (administratief, technisch, bedrijfseconomisch) heeft grote impact op deze ondernemingen en de kwaliteit van de sector. De directeur bewaakt dit overzicht, adviseert het bestuur, faciliteert het College van Deskundigen en is verantwoordelijk voor een heldere communicatie naar partijen. 

Organisatie/management
InstallQ is een kleine organisatie (ongeveer 8fte) die op een aantal aspecten een transitie ondergaat

 • InstallQ staat voor een nieuwe inrichting van de ict- en financiële infrastructuur. Juist voor een kleine organisatie zijn dit soort projecten complex en risicovol;
 • Op dit moment zijn een aantal (4) kernmedewerkers gedetacheerd door partners. Enkele van deze medewerkers zullen binnenkort de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Het is aan de directeur om de bezetting kwalitatief en procedureel te vernieuwen;
 • Het managen van een kleine gespecialiseerde organisatie (met grote impact) met gedetacheerde adviseurs/secretarissen vergt – meer dan gemiddeld  - een verbindende en motiverende managementstijl. InstallQ kent een beleidscomponent en een operationele druk. Deze combinatie vergt ook een directeur met een breed managementrepertoire (sturen op inhoud vs sturen op efficiency en kwaliteit van processen). 

Kwaliteitsdenken is een 6e zintuig, het is strategisch en heel operationeel en praktisch. Door de organisatie InstallQ perfect op orde te hebben versterkt de organisatie haargeloofwaardigheid.

Profiel
We verwachten van de directeur de volgende inhoudelijke achtergrond

 • Ervaring met de wereld van kwaliteitsregelingen, keurmerken etc. Kennis van erkennings- en certificeringsregelingen;
 • Ervaring met het managen van professionals;
 • Ervaring in technische omgevingen, in technisch georiënteerde markten;
 • Ervaring met het werken met besturen.

De ideale kandidaat: 

 • Is onafhankelijk en integer;
 • Kan strategisch conceptueel denken, ziet het grote kader, plaatst de positie van InstallQ daarin; 
 • Heeft een oog voor detail en een accurate houding;
 • Is beleidssterk: Het is een kleine organisatie waar bestuurlijke beleidsstukken altijd ook via de directeur gaan;
 • Is operationeel sterk: heeft gevoel voor processen, ook in relatie tot de opdrachtnemers van de stichting;
 • Is een vaardige stakeholdermanager, heeft empathie en gevoel bij de stakeholders en kan zich in hun positie kunnen verplaatsen. Verwachtingen kunnen managen;
 • Onafhankelijk kunnen opereren (niet autonoom);
 • Relatiegericht en Communicatief. InstallQ goed kunnen vertegenwoordigen, de boodschap (soms een lastige) goed kunnen verwoorden;
 • Coachende stijl van leidinggeven;
 • Ondernemend en initiatiefrijk.

Voorwaarden
Het betreft een full time aanstelling. De arbeidsvoorwaarden zijn marktconform en passend bij de senioriteit die de directeur meebrengt.

Informatie
InstallQ laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) te sturen via www.gasselingsearch.nl/vacatures. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search.  Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Voor meer informatie u bellen met Marcel Gasseling op 073-2032132.