Energieprestatie

Home » Certificeren » Energieprestatie (inclusief Maatwerkadviezen)

Certificeren volgens Beoordelingsrichtlijn 9500 (BRL9500)

Energieprestatie


ATTENTIE
Vanaf 1 juli 2023 zijn nieuwe versies van kracht voor het bepalen van de energieprestatie (BRL9500-W en BRL9500-U en de Maatwerkadviezen W en U). Lees hier een artikel over de actuele status en de wijzigingen ten opzichte van de vorige methodiek.

Tevens treft u hier een overzicht van de wijzigingen BRL9500 W en U: 2024 (januari 2024) aan.
Dit wijzigingsoverzicht is tot stand gekomen op basis van door het CCvD van InstallQ op 14 december 2023 voorlopig vastgestelde conceptversies van de BRL9500 W en U, met als verwachte datum van inwerkingtreding 1 juli 2024. De inhoud van de Beoordelingsrichtlijnen kan nog wijzigen op grond van binnengekomen commentaren in de kritiekronde (lopend tot 26 januari 2024) en de beoordeling die nog moet plaatsvinden door het Toetsingsloket (TloKB) en de Raad voor Accreditatie (RVA).

U wilt een certificaat voor BRL9500. Om een certificaat te mogen voeren, moet u voldoen aan een aantal eisen. Die eisen zijn opgenomen in de Beoordelingsrichtlijn (BRL) ofwel certificatieschema. Aan welke eisen moet u voldoen?

InstallQ wijst u de weg met een stappenplan. Ook verwijzen wij u naar de juiste certificerende instelling (CI).

Welke activiteiten vallen onder BRL9500?
Uw bedrijf houdt zich bezig met energieprestatieadvies door middel van het opstellen van energielabels of maatwerkadviezen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft aan het opstellen van energielabels nieuwe eisen gesteld. Deze zijn ingegaan per 1 januari 2021.

De energieprestatie wordt uitgedrukt via meerdere indicatoren (waaronder het energielabel) en samengevat in een energieprestatie-rapport. Het energieprestatie-rapport (inclusief het energielabel) is verplicht bij verkoop en verhuur. Ook is het energieprestatie-rapport verplicht in het kader van een omgevingsvergunning en bij oplevering van een nieuw gebouw. Van het nieuwe energielabel wordt gebruikgemaakt bij:

 • de toetsing aan BENG-eisen
 • de huurwaardebepaling
 • en/of bij fiscale instrumenten, zoals energieprestatiegaranties.

Welke kennis heeft u nodig?
U kunt de energieprestatie van een gebouw bepalen met behulp van:

Deze documenten zijn gebaseerd op NTA8800.
Raadpleeg de BRL-pagina van InstallQ voor alle benodigde documenten.

Maatwerkadvies - BRL9500-MWA-W en BRL9500-MWA-U
Op 8 juni jl. heeft het Centraal College van Deskundigen van InstallQ de BRL9500-MWA-W en de BRL9500-MWA-U, de respectievelijke beoordelingsrichtlijnen voor het afgeven van maatwerkadviezen in de woningbouw en utiliteitsbouw vastgesteld. Het Bestuur van InstallQ heeft de Beoordelingsrichtlijnen inmiddels bindend verklaard om inwerking te treden per 1 juli 2023. De Raad voor Accreditatie heeft per 22 mei 2024 beide Maatwerkadviezen goedgekeurd.

Wat betekent dit voor certificaathouders
Vanaf 1 juli 2024
 kunnen, mits uw bedrijf voldoet aan de eisen van de nieuwe BRL9500-MWA-W en BRL9500-MWA-U maatwerkadviezen volgens deze geactualiseerde Beoordelingsrichtlijnen worden afgegeven. Het maatwerkadvies geeft de gebouweigenaar een concreet en praktisch advies op welke wijze energiebesparing in het licht van zijn of haar wensen het beste en/of het meest kostenefficiënt kan worden gerealiseerd. 

De BRL 9500-MWA-W voor woningen en woongebouwen, en de BRL 9500-MWA-U, voor utiliteitsgebouwen gaan de maatwerkadviesdelen BRL 9500-02 en BRL 9500-04 vervangen.
De belangrijkste verschillen ten opzichte van de delen 02 en 04 zijn dat het nieuwe maatwerkadvies gebaseerd is op de NTA 8800, een procedure bevat om het berekende energiegebruik te fitten op het werkelijke gebruik, en dat het maatwerkadvies ook geregistreerd dient te worden bij EP Online. Maatwerkadviezen worden op vrijwillige basis opgesteld. De verwachting is dat financierings- en subsidieregelingen gaan verwijzen naar dit gecertificeerde maatwerkadvies.
De certificaten voor de BRL9500-02 en de BRL9500-04 blijven tot uiterlijk 1 juli 2024 geldig.

Welke kennis heeft u nodig?

Welke instantie mag certificeren in BRL9500?
Een certificering is rechtsgeldig als die is uitgevoerd door een Certificerende Instantie (CI) met een volmacht (accreditatie). InstallQ adviseert bij meer CI’s een offerte aan te vragen. Voor deze BRL kunt u de volgende CI's benaderen:

Keurmerk
Na het behalen van uw certificaat krijgt u een NL-EPBD-keurmerk. Energielabels mogen alleen worden afgegeven door organisaties die gecertificeerd zijn voor BRL9500-W of BRL9500-U.

Toegang tot EP-adviesplatform
Als vakbekwaam adviseur heeft u kosteloos toegang tot het EnergieprestatieAdviesplatform (EP-adviesplatform). De kennis van deze site is uitsluitend voorbehouden aan gecertificeerde adviseurs in BRL9500. Het EPA-platform wordt ingevuld door een expertteam van deskundigen op het gebied van energieprestatie. De deskundigen zijn onder meer afkomstig van FedEC, ISSO en AvEPA.

Wat is de meerwaarde van het EP-adviesplatform?

 • U kunt te allen tijde vragen stellen aan het expertteam van deskundigen.
 • U vindt op de site een lijst met veelgestelde vragen van adviseurs in EP-W en EP-U, onder meer over:
 • het maken van energielabels
 • de energie-index voor woningen, woongebouwen en gebouwen
 • interpretatie van BRL-en en opnameprotocollen.
 • U kunt zich aanmelden voor een nieuwsbrief met ontwikkelingen op uw vakgebied.

Kosten InstallQ
InstallQ is de stichting die certificatieregelingen beheert, actualiseert en onderhoudt. Die kosten berekent de CI aan u door.

In 5 stappen naar uw certificaat

1. Bekijk of u aan de eisen van de BRL voldoet. Neem desnoods maatregelen om aan de eisen te voldoen.
De BRL stelt eisen aan uw organisatie en aan het proces waarmee een product of dienst tot stand komt. U toetst zelf of uw organisatie en uw medewerkers aan de eisen voldoen. Bepaalde zaken moet u misschien nog invoeren. Zo gelden er eisen voor:

 • de procedure voor het verkrijgen van het certificaat
 • de installaties en/of verrichte dienst en bijbehorende documenten
 • de uit te voeren werkzaamheden
 • uw organisatie, inclusief de opleiding en vakbekwaamheid van het personeel
 • de interne kwaliteitsbewaking.

2. Maak een kwaliteitshandboek of maak een uitbreiding van uw bestaande handboek.
Start met het vastleggen van uw processen in een zogeheten kwaliteitshandboek. Daarin beschrijft u alle processen waarmee u de kwaliteit van uw product of dienst bewaakt. Als basis kunt u gebruikmaken van de modelkwaliteitshandboeken BRL9500-U en/of BRL9500-W. Beide modelboeken kunt u kosteloos downloaden via de BRL-pagina van InstallQ.

3. Selecteer een certificerende instelling (CI) die gespecialiseerd is in de BRL.
Een certificering is rechtsgeldig als die is uitgevoerd door een certificerende instelling (CI) met een volmacht (accreditatie). Vraag bij deze CI een offerte aan voor het certificeringstraject. Selecteer bij voorkeur een CI op basis van een aantal offertes. Een CI verleent u vooraf alle benodigde informatie over hun diensten, waaronder: 

 • kosten
 • spelregels (de certificerende instelling heeft vaak een eigen reglement)
 • voorwaarden
 • tijdsbestek van certificeren.

Ook de CI moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Denk bijvoorbeeld aan de vakbekwaamheid van de
medewerkers/auditoren die bij de certificatie betrokken zijn. 

4. Sluit een contract af met de CI.

De CI onderzoekt uw organisatie en een of enkele projecten. Voldoet u nog niet aan alle eisen van de BRL, dan maakt de CI een vervolgafspraak. Tref binnen de gestelde termijn de benodigde aanpassingen.
De CI beoordeelt onder meer of het niveau van vakbekwaamheid binnen uw organisatie voldoende is. De meeste BRL-en schrijven voor dat uw organisatie een vast dienstverband heeft met minimaal één deskundige binnen een bepaald vakgebied. De BRL beschrijft ook de competentie-eisen van de deskundige, waaronder opleidingscertificaten, diploma’s en werkervaring.

5. Laat de CI een toelatingsonderzoek uitvoeren.
Na het toelatingsonderzoek volgt een eindrapport van de CI. Dit is de basis voor een certificaat. Is de beslissing positief en krijgt u een certificaat, dan sluit u een contract af met de CI voor minimaal drie jaar.     

Een keer per jaar controleert de CI of u nog aan de eisen voldoet. De BRL beschrijft de omvang van dit onderzoek. Blijf zelf regelmatig onderzoeken of uw bedrijf nog aan de eisen voldoet. Zo voorkomt u corrigerende maatregelen of sancties (vervolgcontroles) van de CI.

Nieuws

Verplichte bijscholing volgen vóór 1 juli 2024!

EP-adviseurs hebben nog een maand de tijd om de verplichte bijscholing te volgen. Per 1 juli 2024 moet de bijscholing zijn afgerond om de vakbekwaamheid als EP-adviseur te behouden. Dit kan gedaan worden bij een hiervoor geaccrediteerde opleider (zie www.centraalregistertechniek.nl ).

Nieuwe versies BRL9500 vanaf nu beschikbaar en per 1 juli 2024 verplicht

Vanaf heden zijn de nieuwe versies van de BRL9500 Woningbouw en de BRL9500 Utiliteitsbouw te downloaden via onze website en op ISSO Open. Naar verwachting zal het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deze versies aanwijzen als verplichte documenten in wet- en regelgeving. Vanaf dat moment, per 1 juli a.s., moeten energie-adviseurs dan ook volgens de bepalingen in deze versies werken.

Vakbekwame energieadviseurs volgen ook in 2024 een verplichte bijscholing

Evenals dit jaar geldt in 2024 dat energieadviseurs verplicht zijn om een bijscholing te volgen. Deze bijscholing, die men in 2024 voor 1 juli met succes moet afronden, is een voorwaarde om de vakbekwaamheid als energieadviseur te behouden. De bijscholing is bedoeld om adviseurs op de hoogte te brengen van de wijzigingen in NTA 8800, de Beoordelingsrichtlijnen BRL9500 W en U en de nieuwe opnameprotocollen.

Ter Kritiek de herziene versies van de BRL9500-W: 2024 en -U: 2024

Tot en met vrijdag 26 januari 2024 kunt u reageren op nieuwe integrale conceptversies van de BRL9500-W “Energieprestatie Woningen en Woongebouwen” en de BRL9500-U “Energieprestatie Utiliteitsgebouwen”. Deze regelingen worden door de overheid naar verwachting aangewezen per 1 juli 2024. De Wijzigingsbladen van 1 februari 2023 zijn in deze nieuwe conceptversies geïntegreerd. De geactualiseerde regelingen bevatten alle eisen waaraan bedrijven moeten voldoen als zij energieprestatie-rapporten willen maken en registreren.