Energieprestatie-advisering

Home » Certificeren » Energieprestatie-advisering

Certificeren volgens Beoordelingsrichtlijn 9500 (BRL9500)

Energieprestatieadvisering


ATTENTIE
Per 1 januari 2021 zijn nieuwe versies voor energieprestatie-advisering in woningbouw en utiliteitsbouw van kracht. Lees hier een artikel over de actuele status en de wijzigingen ten opzichte van de vorige methodiek.

U wilt een certificaat voor BRL9500. Om een certificaat te mogen voeren, moet u voldoen aan een aantal eisen. Die eisen zijn opgenomen in de Beoordelingsrichtlijn (BRL) ofwel certificatieschema. Aan welke eisen moet u voldoen?

InstallQ wijst u de weg met een stappenplan. Ook verwijzen wij u naar de juiste certificerende instelling (CI).

Welke activiteiten vallen onder BRL9500?
Uw bedrijf houdt zich bezig met energieprestatieadvisering door middel van het opstellen van energielabels of maatwerkadviezen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft aan het opstellen van energielabels nieuwe eisen gesteld. Deze zijn ingegaan per 1 januari 2021.

De energieprestatie wordt uitgedrukt via meerdere indicatoren (waaronder het energielabel) en samengevat in een energieprestatie-rapport. Het energieprestatie-rapport (inclusief het energielabel) is verplicht bij verkoop en verhuur. Ook is het energieprestatie-rapport verplicht in het kader van een omgevingsvergunning en bij oplevering van een nieuw gebouw. Van het nieuwe energielabel wordt gebruikgemaakt bij:

 • de toetsing aan BENG-eisen
 • de huurwaardebepaling
 • en/of bij fiscale instrumenten, zoals energieprestatiegaranties.

Welke kennis heeft u nodig?
U kunt de energieprestatie van een gebouw bepalen met behulp van:

Deze documenten zijn gebaseerd op NTA8800.
Raadpleeg ook deze pagina voor alle benodigde documenten.

BRL9500-02 en BRL9500-04
Maatwerkadviezen worden op vrijwillige basis opgesteld en worden gebruikt in het kader van subsidieregelingen. De maatwerkadviesdelen BRL9500-02 en BRL9500-04 blijven tot nader order van kracht.

Welke instantie mag certificeren in BRL9500?
Een certificering is rechtsgeldig als die is uitgevoerd door een Certificerende Instantie (CI) met een volmacht (accreditatie). InstallQ adviseert bij meer CI’s een offerte aan te vragen. Voor deze BRL kunt u de volgende CI's benaderen:

Keurmerk
Na het behalen van uw certificaat krijgt u een NL-EPBD-keurmerk. Energielabels mogen alleen worden afgegeven door organisaties die gecertificeerd zijn voor BRL9500-W of BRL9500-U.

Kosten InstallQ
InstallQ is de stichting die certificatieregelingen beheert, actualiseert en onderhoud. Die kosten berekent de CI zonder toeslagen aan u door.

In 5 stappen naar uw certificaat

1. Bekijk of u aan de eisen van de BRL voldoet. Neem desnoods maatregelen om aan de eisen te voldoen.
De BRL stelt eisen aan uw organisatie en aan het proces waarmee een product of dienst tot stand komt. U toetst zelf of uw organisatie en uw medewerkers aan de eisen voldoen. Bepaalde zaken moet u misschien nog invoeren. Zo gelden er eisen voor:

 • de procedure voor het verkrijgen van het certificaat
 • de installaties en/of verrichte dienst en bijbehorende documenten
 • de uit te voeren werkzaamheden
 • uw organisatie, inclusief de opleiding en vakbekwaamheid van het personeel
 • de interne kwaliteitsbewaking.

2. Maak een kwaliteitshandboek of maak een uitbreiding van uw bestaande handboek.
Start met het vastleggen van uw processen in een zogeheten kwaliteitshandboek. Daarin beschrijft u alle processen waarmee u de kwaliteit van uw product of dienst bewaakt. Als basis kunt u gebruikmaken van een modelhandboek; download bijvoorbeeld modelkwaliteitshandboek BRL6000.

3. Selecteer een certificerende instelling (CI) die gespecialiseerd is in de BRL.
Een certificering is rechtsgeldig als die is uitgevoerd door een certificerende instelling (CI) met een volmacht (accreditatie). Vraag bij deze CI een offerte aan voor het certificeringstraject. Selecteer bij voorkeur een CI op basis van een aantal offertes. Een CI verleent u vooraf alle benodigde informatie over hun diensten, waaronder: 

 • kosten
 • spelregels (de certificerende instelling heeft vaak een eigen reglement)
 • voorwaarden
 • tijdsbestek van certificeren.

Ook de CI moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Denk bijvoorbeeld aan de vakbekwaamheid van de
medewerkers/auditoren die bij de certificatie betrokken zijn. 

4. Laat de CI een toelatingsonderzoek uitvoeren.

De CI onderzoekt uw organisatie en een of enkele projecten. Voldoet u nog niet aan alle eisen van de BRL, dan maakt de CI een vervolgafspraak. Tref binnen de gestelde termijn de benodigde aanpassingen.
De CI beoordeelt onder meer of het niveau van vakbekwaamheid binnen uw organisatie voldoende is. De meeste BRL-en schrijven voor dat uw organisatie een vast dienstverband heeft met minimaal één deskundige binnen een bepaald vakgebied. De BRL beschrijft ook de competentie-eisen van de deskundige, waaronder opleidingscertificaten, diploma’s en werkervaring.

5. Sluit een contract af met de CI
Na het toelatingsonderzoek volgt een eindrapport van de CI. Dit is de basis voor een certificaat. Is de beslissing positief en krijgt u een certificaat, dan sluit u een contract af met de CI voor minimaal drie jaar.     

Een keer per jaar controleert de CI of u nog aan de eisen voldoet. De BRL beschrijft de omvang van dit onderzoek. Blijf zelf regelmatig onderzoeken of uw bedrijf nog aan de eisen voldoet. Zo voorkomt u corrigerende maatregelen of sancties (vervolgcontroles) van de CI.

Nieuws

Kennisplatform voor energie-adviseurs

De site www.epa-adviesplatform.nl is speciaal voor EPA-adviseurs. Op het platform staan onder meer nieuwe en bestaande bepalingsmethode voor woningen en gebouwen. Adviseurs hebben die nodig bij hun werkzaamheden voor het opstellen van energie-indexen en-labels. Sinds de zomer van 2020 heeft de site een nieuwe eigenaar.

Van diploma’s naar eindtermen

Voor het verkrijgen van een erkenning, verwijzen de huidige regelingen naar diploma’s. Op termijn stapt InstallQ af van een beoordeling op basis van diploma’s. Dan stapt InstallQ over op een systeem van eindtermen.

Verschenen: tweede editie Vakwijzer 2020

Met de coronawinter op komst kijkt de samenleving naar de installatiesector. Want hoe zit het met ventilatie en binnenmilieu?

InstallQ sluit aan op Wet Kwaliteitsborging (Wkb)

Bijna alle kwaliteitsregelingen van InstallQ sluiten binnenkort aan op de nieuwe wet ‘Kwaliteitsborging voor het Bouwen’. Gereed zijn de erkenningsregelingen voor elektra-, gas-, waterinstallaties en woningventilatiesystemen.