Status rondom wetgeving energieprestatieadvisering

21-07-2020

Status rondom wetgeving energieprestatieadvisering

Alle energieprestatie-adviseurs behoren per 1 januari 2021 te werken volgens herziene beoordelingsrichtlijnen, wijzigingsbladen en opnameprotocollen. Samenvattend gaat de wet verwijzen naar BRL9500 (W en U), NTA 8800:2020 nl, en ISSO-publicaties 82.1 en 75.1 (beschikbaar via NEN en de ISSO-Kennisbank). Wat is de status rondom de wet energieprestatieadvisering?

 • Per 1 januari 2021 dienen alle certificaathouders te werken volgens de herziene beoordelingsrichtlijnen en opnameprotocollen. Lees hier een memo (25 mei 2020) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland over de planning regeling energielabels.
 • EnergiePrestatie-adviseurs dienen per 1 januari 2021 gekwalificeerd te zijn om energieprestatie-rapporten op te stellen volgens de herziene beoordelingsrichtlijnen en opnameprotocollen. Het energielabel maakt hier onderdeel van uit.
 • Alle Certificerende Instellingen (CI's) zetten vóór 1 januari 2022 alle bestaande certificaten om naar nieuwe certificaten.

Aanleidingen herziening BRL9500
1.
Directe aanleiding van de herziening is de implementatie van nieuwe Europese normen voor de bepaling van de energieprestatie van gebouwen. De nieuwe Europese normen hebben geleid tot de ontwikkeling van de rekenmethode NTA 8800 voor de bepaling van de energieprestatie van een gebouw. De definitieve versie, NTA 8800:2020 nl, is op 1 juli 2020 vastgesteld en gepubliceerd.

“NTA 8800 is een methodiek die van toepassing is op zowel nieuwbouw, bestaande bouw, woningbouw als utiliteitsbouw. De nieuwe methode vervangt een aantal bestaande methoden voor nieuwbouw en bestaande bouw, namelijk NEN 7120, Nader Voorschrift en ISSO 75.3. NTA 8800 volgt de Europese normen en vervangt de huidige EPC- en EI-indicatoren door de energiebehoefte per vierkante meter (kWh/m2). (bron: NEN)”

Het door de Nederlandse overheid verplicht voorschrijven van NTA 8800, heeft aanzienlijke consequenties voor de berekeningssoftware, opnameprotocollen, gevraagde vakbekwaamheid en de beoordelingsrichtlijn.

2.
Verplicht gesteld door de wetgever, is een nieuwe, gecertificeerde berekening van de indicatoren van de energieprestatie van nieuwe gebouwen bij de vergunningsaanvraag en bij oplevering.

3.
In de herziene BRL zijn alle relevante besluiten verwerkt uit het interpretatie- en wijzigingenoverzicht. Op enkele punten zijn de regelingen concreter gemaakt en aangescherpt, met name waar het gaat om de in- en externe kwaliteitscontrole.

Gevolgen voor reeds gecertificeerde bedrijven
U wordt getoetst op de nieuwe normen. Bij een positief afgerond (regulier) herhalingsonderzoek ontvangt u een nieuw certificaat. Vanaf 1 januari 2021 moeten alle adviseurs aantoonbaar werken volgens de herziene BRL-delen en de opnameprotocollen. Vóór 1 januari 2021 dienen alle adviseurs een aanvullend examen af te leggen (met goed gevolg). 

Vermelding op QBISnl.nl
Staat u in het kwaliteitsregister QBISnl.nl geregistreerd als vakbekwaam en gediplomeerd EPA-adviseur/opnemer? Dan blijft uw registratie geldig tot 1 januari 2021. Tot die tijd staan alle puntentellingen van de EPA-adviseurs/opnemers op het cijfer 6.

Nieuwe certificaathouders
Nieuwe toetreders dienen een geheel nieuw examen af te leggen. De eindtermen voor de examens zijn inmiddels goedgekeurd en vastgesteld door de Centrale Opleidings- en Examencommissie van InstallQ.

Aanvullende examens
De aanvullende examens zijn afgestemd op het huidige kwalificatieniveau van de adviseur.

 • Een adviseur die straks gekwalificeerd is detailopnames te doen voor de woningbouw, is automatisch gekwalificeerd voor basisopname woningbouw.
 • Een adviseur die gekwalificeerd is om basisopnames te doen voor utiliteitsgebouwen, is automatisch gekwalificeerd basisopnames te doen in de woningbouw.
 • Een adviseur die gekwalificeerd is om detailopnames te doen voor utiliteitsgebouwen, is automatisch gekwalificeerd voor basisopnames in de utiliteitsbouw en basis- en detailopnames in de woningbouw.

Minder delen in herziene BRL9500
Het algemene deel 00 en de vier wettelijk verplichte deelregelingen zijn samengevoegd tot twee deelregelingen:

 • één voor woningbouw (W)
 • één voor utiliteitsbouw (U).
Binnen de deelregelingen zijn de eisen opgenomen die gelden voor nieuwbouw (vergunningsaanvraag, oplevering) en/of bestaande bouw. De nieuwe regelingen onderscheiden een basisopname en een (uitgebreide) detailopname, met daaraan gekoppeld eisen ten aanzien van de uitvoerende adviseur. In de nieuwe systematiek vervalt de functie van opnemer, zoals de woningbouwdelen die kenden.

TOT 1 januari 2021: deelregelingen binnen BRL9500
BRL9500-01 Energie-index bestaande woningen en woongebouwen
BRL9500-05 Netto Warmtevraag woningen en woongebouwen
BRL9500-03 Energielabel bestaande utiliteitsgebouwen (basismethode)
BRL9500-06 Energielabel utiliteitsgebouwen (detailmethode)

NA 1 januari 2021: deelregelingen binnen BRL9500
BRL9500 – W
Sub-deelgebied basisopname
Sub-deelgebied detailopname

BRL 9500 – U
Sub-deelgebied basisopname
Sub-deelgebied detailopname

Nieuwe rekensoftware
De nieuwe NTA 8800 heeft gevolgen voor de rekensoftware. Geattesteerde software, geschikt voor trainings- en examendoeleinden is inmiddels beschikbaar. Uiteindelijk dienen alle adviseurs per 1 januari 2021 te werken met geattesteerde software. Software wordt geattesteerd als deze voldoet aan de eveneens herziene BRL9501.

Wijzigingen opnameprotocollen
De nieuwe NTA 8800 kent een groot aantal nieuw op te nemen parameters. Daardoor zijn de opnameprotocollen uitgebreid. Dit verlangt van de adviseur meer expertise en zorgvuldigheid bij het opnemen.

Maatwerkadviezen
De huidige maatwerkadviesdelen BRL9500-02 en BRL9500-04 worden vermoedelijk vervangen. Met de ontwikkeling hiervan wordt naar verwachting gestart in het derde kwartaal van 2020.

Verantwoording herziening
De documenten die nu door het CCvD zijn vastgesteld, zijn mede tot stand gekomen op grond van de binnengekomen kritieken op de in 2019 gepubliceerde conceptversies van de BRL9500 W en U en opnameprotocollen en onderzoeken en studies die elders zijn gevoerd.

Verdere procedure
Samenvattend gaat de wet verwijzen naar:

 • NTA 8800: 2020 nl
 • BRL9500-W (van 28 november 2019 met wijzigingsblad van december 2020)
 • BRL9500-U (van 28 november 2019 met wijzigingsblad van december 2020)
 • ISSO-publicaties 82.1 en 75.1 (van 1 juli 2020 met wijzigingsbladen van december 2020).

De complete set van beoordelingsrichtlijnen, wijzigingsbladen en ISSO-publicaties wordt voorgelegd aan de Raad voor Accreditatie (RvA). Verklaart de RvA de documenten accreditatiewaardig, dan kunnen certificerende instellingen (CI’s) hun aanvraag indienen tot accreditatie.

Benodigde documenten / te downloaden