Status rondom energieprestatieadvies: examens / wetgeving

28-03-2024

Status rondom energieprestatieadvies: examens / wetgeving


Attentie
Het artikel dat u nu leest, krijgt met enige regelmaat een update.

Nieuwsberichten

Het bovenste en nieuwste bericht is van 28 maart 2024

ALGEMENE KWESTIE
Alle energieprestatie(EP)-adviseurs behoren per 1 januari 2021 te werken volgens herziene beoordelingsrichtlijnen, wijzigingsbladen en opnameprotocollen.

Samenvattend verwijst de wet rondom energieprestatie van gebouwen naar BRL9500 (W en U), de NTA 8800, en ISSO-publicaties 82.1 en 75.1, inclusief de Wijzigings- en Interpretatiebladen. Alle benodigde documenten staan rechtsonder deze pagina of op het BRL-overzicht onder BRL9500.

Om aan de nieuwe wetgeving te kunnen voldoen, leggen EP-adviseurs examens af en volgen ze jaarlijks bijscholing om vakbekwaam te blijven, zie bovenstaande link naar de nieuwsbrief bijscholing voor 2024.

AANLEIDINGEN herziening BRL9500

1.
Directe aanleiding van de herziening is de implementatie van nieuwe Europese normen voor de bepaling van de energieprestatie van gebouwen. De nieuwe Europese normen hebben geleid tot de ontwikkeling van de rekenmethode NTA 8800 voor de bepaling van de energieprestatie van een gebouw.

“NTA 8800 is een methodiek die van toepassing is op zowel nieuwbouw, bestaande bouw, woningbouw als utiliteitsbouw. De nieuwe methode vervangt een aantal bestaande methoden voor nieuwbouw en bestaande bouw, namelijk NEN 7120, Nader Voorschrift en ISSO 75.3. NTA 8800 volgt de Europese normen en vervangt de huidige EPC- en EI-indicatoren door de energiebehoefte per vierkante meter (kWh/m2). (bron: NEN)”

Het door de Nederlandse overheid verplicht voorschrijven van NTA 8800, heeft aanzienlijke consequenties voor de berekeningssoftware, opnameprotocollen, gevraagde vakbekwaamheid en de beoordelingsrichtlijn.

2.
Verplicht gesteld door de wetgever, is een nieuwe, gecertificeerde berekening van de indicatoren van de energieprestatie van nieuwe gebouwen bij de vergunningsaanvraag en bij oplevering.

3.
In de herziene BRL zijn alle relevante besluiten verwerkt uit het interpretatie- en wijzigingenoverzicht. Op enkele punten zijn de regelingen concreter gemaakt en aangescherpt, met name waar het gaat om de in- en externe kwaliteitscontrole.

Gevolgen voor reeds gecertificeerde bedrijven
U wordt getoetst op de nieuwe normen. Bij een positief afgerond (regulier) herhalingsonderzoek ontvangt u een nieuw certificaat. Vanaf 1 januari 2021 moeten alle adviseurs aantoonbaar werken volgens de herziene BRL-delen, de opnameprotocollen en eventuele Wijzigingsbladen.

Vermelding in openbare registers
Bent u aangesloten bij InstallQ met een certificaat, dan staat u op Echteinstallateur.nl en op CentraalRegisterTechniek.nl. Beide sites zijn met name bedoeld voor consumenten en zakelijke opdrachtgevers. Check uw vermelding op het CRT.

Nieuwe certificaathouders
Nieuwe toetreders dienen een geheel nieuw examen af te leggen. De eindtermen voor de examens zijn goedgekeurd en vastgesteld door de Examencommissie en bekrachtigd door het Centraal College van Deskundigen, beide organen van InstallQ.

Een adviseur die gekwalificeerd is om detailopnames te doen voor utiliteitsgebouwen, is automatisch gekwalificeerd voor basisopnames in de utiliteitsbouw en basis- en detailopnames in de woningbouw. Er is een verkorte route beschikbaar van basis- naar detailadviseur, en van adviseur, vakbekwaam voor woningbouw- naar adviseur vakbekwaam voor utiliteitsbouw..

Minder delen in herziene BRL9500
Vanaf 2021 kent de BRL9500 twee deelgebieden:

 • één voor woningbouw (W)
 • één voor utiliteitsbouw (U).
Binnen de deelregelingen zijn de eisen opgenomen die gelden voor nieuwbouw (toets Besluit Bouwwerken Leefomgeving), oplevering en/of bestaande bouw. De nieuwe regelingen onderscheiden twee subdeelgebieden: het subdeelgebied basisopname en het subdeelgebied detailopname met met daaraan gekoppeld eisen ten aanzien van de uitvoerende adviseur. In de nieuwe systematiek vervalt de functie van opnemer, zoals de woningbouwdelen die kenden.

 • Nieuwe rekensoftware
  De nieuwe NTA 8800 heeft gevolgen voor de rekensoftware. Per 1 januari 2021 dienen EP-adviseurs te werken met geattesteerde software, zoals deze wordt aangewezen in de BRL9500 W en BRL9500 U en/of Wijzigingsbladen. Software wordt geattesteerd als deze voldoet aan de eveneens herziene BRL9501, inclusief eventuele Wijzigingsbladen.

  Standaard en streefwaarden op het energielabel
  De Standaard en Streefwaarden voor woningisolatie zijn in 2023 toegevoegd op het energielabel voor woningen. Aangegeven wordt of met de berekende energieprestatie wordt voldaan aan de Standaard, oftewel is de woning goed genoeg geïsoleerd om aardgasvrij te kunnen worden.

  Wijzigingen opnameprotocollen
  De nieuwe NTA 8800 kent een groot aantal nieuw op te nemen parameters. Daardoor zijn de opnameprotocollen uitgebreid (zie bij benodigde documenten onderin). Dit verlangt van de adviseur meer expertise en zorgvuldigheid bij het opnemen.

  Maatwerkadviezen
  Per 1 juli 2023 kunnen bedrijven zich laten certificeren voor het afgeven van maatwerkadviezen, gemaakt volgens de eisen van BRL 9500-MWA-W voor woningbouw  of de BRL 9500 MWA-U voor utiliteitsbouw. Als gevolg van de koppeling aan bestaande subsidieregelingen en erkende maatregelenlijsten (in het kader van de Wet Milieubeheer) blijven de huidige maatwerkadviesdelen BRL9500-02 en BRL9500-04 tot dat moment nog van kracht. Adviseurs moeten aantoonbaar vakbekwaam zijn om maatwerkadviezen te mogen maken en hiervoor een examen afleggen.

  Relevant zijn de volgende documenten
  Ga naar de BRL-pagina van InstallQ en zoek de BRL-en 9500-U en 9500-W en de BRL-en 9500-MWA-U en 9500-MWA-W;

Opleiding/examen(eisen)

Andere relevante links