Status rondom energieprestatieadvies: examens / wetgeving

01-07-2024

Status rondom energieprestatieadvies: examens / wetgeving

Attentie

Het artikel dat u nu leest, krijgt met enige regelmaat een update.

Per 1 juli 2024 zijn nieuwe integrale versies van de BRL9500-W en BRL9500-U inwerking getreden. Ook zijn er Wijzigingsbladen verschenen voor de BRL9500-MWA-W en BRL9500-MWA-U. Dit betekent dat certificaathouders per die datum wettelijk verplicht zijn en aantoonbaar moeten werken volgens de bepalingen in de nieuwste versies.


Nieuwe integrale versie BRL 9500-W en BRL9500-U
De Omgevingsregeling wijst de BRL9500-W en BRL9500-U aan als wettelijk verplichte kwaliteitsrichtlijnen voor het afgeven van energieprestatierapporten.

Certificaathouders voor de BRL9500-W en/of U dienen vanaf 1 juli 2024 te werken volgens de bepalingen in de BRL’en, volgens de aangewezen zesde druk van de ISSO-publicaties 75.1 en 82.1 en met software die voor de NTA8800:2024, volgens de BRL9501, geattesteerd is. Bestaande certificaathouders zullen bij de eerstvolgende controle door hun certificatie-instelling op het werken volgens de nieuwste documenten worden getoetst. Certificaten voor de BRL9500 van 15 april 2020 + Wijzigingsblad van 1.7.2023 verliezen uiterlijk op 1 juli 2025 hun geldigheid.

Wijzigingen in de BRL9500-W en BRL9500-U per 1 juli 2024
In de 2024-versies van de BRL9500-W en BRL9500-U zijn wijzigingen aangebracht die onder andere te maken hebben met:

 • de verbeterslag die gemaakt is in de scheiding van proces- en inhoudelijke eisen aan de opname tussen de Beoordelingsrichtlijnen 9500-W en 9500-U en de opnameprotocollen (lees ISSO-publicaties 82.1 en 75.1);
 • verandering van definities en terminologie als gevolg van
  o   de aanwijzing van de BRL9500-W en U per 1 januari 2024 in de  Omgevingsregeling en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl);
  o   de invoering van de Wet Kwaliteitsborging Bouwen.
 • wijziging van de steekproefmethodiek bij de externe controles in de Woningbouw. Vrijwel elke vakbekwame EP-adviseur krijgt nu jaarlijks minimaal een externe controle op locatie. 
 • Voor de overgangsperiode, waarbij een deel van de steekproef wordt getrokken over energieprestatierapporten van vóór 1 juli 2024 en een deel ná 1 juli 2024, heeft het CCvD van InstallQ een interpretatie opgesteld. De certificatie-instellingen moeten zich hieraan houden bij bepaling van de steekproefomvang. 
 • het verruimen van de mogelijkheden voor actualisatie van het energielabel zonder de woning of het gebouw opnieuw te bezoeken (herlabeling);
 • het uitbreiden van de mogelijkheden om adviseurs die van fraude worden verdacht op te sporen en sancties op te leggen;
 • het in bijlage 2 van de BRL’n aanwijzen van vastgestelde eindtermen voor de bij de EP-adviseur veronderstelde algemene vakkennis.

De Wijzigingsbladen die op 1 juli 2023 zijn aangewezen zijn integraal opgenomen in de nieuwe versies van de BRL9500-W en U. 

Relevante documenten
Via de BRL-pagina zijn te downloaden

 • De BRL9500-W:2024 (bindend verklaard en geaccepteerd door de RvA) 
 • De BRL9500-U:2024 (bindend verklaard en geaccepteerd door de RvA) 
 • De BRL9501(bindend verklaard en geaccepteerd door de RvA)
 • Een overzicht met wijzigingen in de BRL9500-W en BRL9500-U ten opzichte van de versie van 15-04-2020 + Wijzigingsblad van 1 juli 2023 
 • Het interpretatiebesluit met betrekking tot het bepalen van de steekproefomvang 
 • De eindtermen “vakkennis” (behorende bij bijlage 2 BRL9500-W en U)


Opnameprotocollen
De BRL9500-W en BRL9500-U wijzen voor de opname, de zesde druk van de ISSO-publicatie 82.1 aan voor woningen en woongebouwen, en de ISSO-publicatie 75.1 aan voor utiliteitsgebouwen. De wijzigingen in de opnameprotocollen zijn het gevolg van het verschijnen van de NTA 8800:2024 en het recent verschenen Interpretatieblad INT V1 waarin met name aanvullende inhoudelijke wijzigingen zijn geïntegreerd.

Via “BouwZo” (voorheen ISSO Open) zijn beschikbaar:

 • De opnameprotocollen ISSO-publicatie 75.1 en 82.1, 6e druk. Deze druk van de opnameprotocollen (ISSO-publicaties 75.1 en 82.1) is minder omvangrijk dan de 5e druk met Wijzigingsbladen;
 • Het (niet normatieve) ISSO-praktijkboek Energieprestatie. Hierin zijn de teksten van de ISSO-publicaties 5e druk met Wijzigingsbladen in overgenomen. Het gaat hierbij vooral om voorbeelden van hoe bepaalde zaken te herkennen en toelichtingen.
 • Lees hier meer informatie over de opnameprotocollen en het praktijkboek.

Software
Vanaf 1 april 2024 is geteste software op de markt en op 1 juli 2024 is deze ook geattesteerd. Deze software is geattesteerd volgens een nieuwe versie van de BRL 9501, en is geschikt voor het berekenen van de energieprestatie van een gebouw volgens de NTA 8800:2024. Tussen 1 april en 1 juli 2024 hebben EP-adviseurs al kunnen rekenen met de geteste software, Vanaf 1 juli 2024 moet met de geattesteerde software worden geregistreerd.

Bijscholing EP-adviseurs
Alle EP-adviseurs hebben voor 1 juli 2024 een bijscholing moeten volgen bij hiervoor geaccrediteerde opleiders (voor een overzicht, zie Centraal Register Techniek). Adviseurs die deze niet voor 1 juli gevolgd hebben, verliezen hun vakbekwaamheid. Zij kunnen dan geen werkzaamheden ten behoeve van het opstellen en registreren van een energieprestatierapport meer uitvoeren.

Examens en opleidingen
Alle examens en opleidingen zijn vanaf 1 juli 2024 afgestemd op de nieuwste documenten.

Relevante documenten examens


Overige relevante informatie


Nieuwe Wijzigingsbladen BRL9500-MWA-W en BRL9500-MWA-U
Het maatwerkadvies geeft de gebouweigenaar een concreet en praktisch advies op welke wijze energiebesparing in het licht van zijn of haar wensen het beste en/of het meest kostenefficiënt kan worden gerealiseerd. 

Per 1 juli 2024 zijn er Wijzigingsbladen op de BRL9500-MWA-W en BRL9500-MWA-U, versie 1 juli 2023 in werking getreden.   Via deze Wijzigingsbladen worden de referenties geactualiseerd naar de vanaf 1 juli 2024 geldende documenten zoals de BRL9500-W:2024 en BRL9500-U:2024, de ISSO-publicaties 82.2 en 75.2, 2e druk voor maatwerkadviezen, en de ISSO-publicaties 82.1 en 75.1 6e druk voor energieprestatierapporten, de software en de NTA8800:2024 + interpretatieblad. Daarnaast worden de (verwijzing naar de) definities voor woningbouw en utiliteitsgebouw in verband met de omzetting van het Bouwbesluit naar het Besluit Bouwwerken Leefomgeving aangepast. 

Per 1 juli 2024 dienen certificaathouders volgens de dan aangewezen documenten te werken. Bij een eerstvolgende controle zal de certificatie-instelling toetsen op het voldoen hieraan.

De opleidingen en examens voor maatwerkadvisering zullen vanaf 1 juli 2024 op de nieuwste documenten zijn aangepast.

Relevante documenten
Via de BRL-pagina zijn te downloaden:

 • De BRL9500-MWA-W:2023 + Wijzigingsblad van 1 juli 2024
 • De BRL9500-MWA-U:2023 + Wijzigingsblad van 1 juli 202
 • De BRL9500-W:2024
 • De BRL9500-U:2024 


Opnameprotocollen
De BRL9500-MWA-W en BRL9500-MWA-U wijzen voor de opname, de tweede druk van ISSO-publicatie 82.2 aan voor woningen en woongebouwen, en ISSO-publicatie 75.2 aan voor utiliteitsgebouwen voor het maatwerkdeel, en de zesde druk van ISSO-publicatie 82.1 voor woningen en woongebouwen en ISSO-publicatie 75.1 aan voor utiliteitsgebouwen, voor de basisopname.

Via BouwZo (voorheen ISSO Open) kunt u de volgende documenten downloaden 

 • ISSO-publicatie 82.2 (tweede druk)
 • ISSO-publicatie 75.2 (tweede druk)
 • Een overzicht van wijzigingen in de tweede druk versus eerste druk ISSO-publicaties 82.2 en 75.2
 • ISSO-publicatie 82.1 (zesde druk) 
 • ISSO-publicatie 75.1 (zesde druk) 


Software
Vanaf 1 april 2024 is geteste software voor het maatwerkadvies op de markt en op 1 juli 2024 is deze ook geattesteerd. Let op dat deze dan wel voor deelgebied 2 en/of 3 van de BRL9501 geattesteerd moet worden. Tussen 1 april en 1 juli 2024 hebben EP-adviseurs al kunnen rekenen met de geteste software, Vanaf 1 juli 2024 moet met de geattesteerde software worden geregistreerd.

Relevante informatie examens