Vastgesteld: BRL9500 Energieprestatieadvisering en opnameprotocollen

09-01-2020

Vastgesteld: BRL9500 Energieprestatieadvisering en opnameprotocollen

De herziene BRL9500 Woningbouw en de BRL9500 Utiliteitsbouw inclusief de bijbehorende opnameprotocollen, zijn op 28 november 2019 vastgesteld door Centraal College van Deskundigen van InstallQ.

 • Per 1 januari 2021 dienen alle certificaathouders te werken volgens de herziene beoordelingsrichtlijnen en opnameprotocollen.
 • EnergiePrestatie-adviseurs dienen per 1 januari 2021 gekwalificeerd te zijn om energieprestatie-rapporten op te stellen volgens de herziene beoordelingsrichtlijnen en opnameprotocollen. Het energielabel maakt hier onderdeel van uit.
 • Alle Certificerende Instellingen (CI's) zetten vóór 1 januari 2022 alle bestaande certificaten om naar nieuwe certificaten.

Aanleidingen herziening BRL9500
1.

Directe aanleiding van de herziening is de implementatie van nieuwe Europese normen voor de bepaling van de energieprestatie van gebouwen. De nieuwe Europese normen hebben geleid tot de ontwikkeling van de rekenmethode NTA 8800 voor de bepaling van de energieprestatie van een gebouw.

“NTA 8800 is een methodiek die van toepassing is op zowel nieuwbouw, bestaande bouw, woningbouw als utiliteitsbouw. De nieuwe methode vervangt een aantal bestaande methoden voor nieuwbouw en bestaande bouw, namelijk NEN 7120, Nader Voorschrift en ISSO 75.3. NTA 8800 volgt de Europese normen en vervangt de huidige EPC- en EI-indicatoren door de energiebehoefte per vierkante meter (kWh/m2). (bron: NEN)”

Het door de Nederlandse overheid verplicht voorschrijven van NTA 8800, heeft aanzienlijke consequenties voor berekeningssoftware, opnameprotocollen, gevraagde vakbekwaamheid en de beoordelingsrichtlijn.

2.
Verplicht gesteld door de wetgever, is een nieuwe, gecertificeerde berekening van de indicatoren van de energieprestatie van nieuwe gebouwen bij de vergunningsaanvraag en bij oplevering.

3.
In de herziene BRL zijn alle relevante besluiten verwerkt uit het interpretatie- en wijzigingenoverzicht. Op enkele punten zijn de regelingen concreter gemaakt en aangescherpt, met name waar het gaat om de in- en externe kwaliteitscontrole.

Gevolgen voor reeds gecertificeerde bedrijven
U wordt getoetst op de nieuwe normen. Bij een positief afgerond (regulier) herhalingsonderzoek ontvangt u een nieuw certificaat. Vanaf 1 januari 2021 moeten alle adviseurs aantoonbaar werken volgens de herziene BRL-delen en de opnameprotocollen. Vóór 1 januari 2021 dienen alle adviseurs een aanvullend examen af te leggen (met goed gevolg). 

Vermelding op QBISnl.nl
Staat u in het kwaliteitsregister QBISnl.nl geregistreerd als vakbekwaam en gediplomeerd EPA-adviseur/opnemer? Dan blijft uw registratie geldig tot 1 januari 2021. Tot die tijd staan alle puntentellingen van de EPA-adviseurs/opnemers op het cijfer 6.

Nieuwe certificaathouders
Nieuwe toetreders dienen een geheel nieuw examen af te leggen. De eindtermen voor de examens zijn inmiddels goedgekeurd en vastgesteld door de Centrale Opleidings- en Examencommissie van InstallQ.

Aanvullende examens
De aanvullende examens zijn afgestemd op het huidige kwalificatieniveau van de adviseur.

 • Een adviseur die straks gekwalificeerd is detailopnames te doen voor de woningbouw, is automatisch gekwalificeerd voor basisopname woningbouw.
 • Een adviseur die gekwalificeerd is om basisopnames te doen voor utiliteitsgebouwen, is automatisch gekwalificeerd basisopnames te doen in de woningbouw.
 • Een adviseur die gekwalificeerd is om detailopnames te doen voor utiliteitsgebouwen, is automatisch gekwalificeerd voor basisopnames in de utiliteitsbouw en basis- en detailopnames in de woningbouw.

Minder delen in herziene BRL9500
Het algemene deel 00 en de vier wettelijk verplichte deelregelingen zijn samengevoegd tot twee deelregelingen:

 • één voor woningbouw
 • één voor utiliteitsbouw.

Binnen de deelregelingen zijn de eisen opgenomen die gelden voor nieuwbouw (vergunningsaanvraag, oplevering) en/of bestaande bouw. De nieuwe regelingen onderscheiden een basisopname en een (uitgebreide) detailopname, met daaraan gekoppeld eisen ten aanzien van de uitvoerende adviseur. In de nieuwe systematiek vervalt de functie van opnemer, zoals de woningbouwdelen die kenden.

TOT 1 januari 2021: deelregelingen binnen BRL9500

 • BRL9500-01 Energie-index bestaande woningen en woongebouwen
 • BRL9500-05 Netto Warmtevraag woningen en woongebouwen
 • BRL9500-03 Energielabel bestaande utiliteitsgebouwen (basismethode)
 • BRL9500-06 Energielabel utiliteitsgebouwen (detailmethode)

NA 1 januari 2021: deelregelingen binnen BRL9500
BRL9500 – W
Sub-deelgebied basisopname
Sub-deelgebied detailopname

BRL 9500 – U
Sub-deelgebied basisopname
Sub-deelgebied detailopname

Nieuwe rekensoftware
De nieuwe NTA8800 heeft gevolgen voor de rekensoftware. Softwareontwikkelaars werken momenteel nog aan nieuwe software ter bepaling van de energieprestatie van woningen en utiliteitsgebouwen. Begin 2020 verwachten we een robuuste en stabiele versie van de software voor trainings- en examendoeleinden. Uiteindelijk dienen alle adviseurs per 1 juli 2020 te kunnen beschikken over geattesteerde software, volgens de eveneens herziene BRL9501.

Wijzigingen opnameprotocollen

De nieuwe NTA8800 kent een groot aantal nieuw op te nemen parameters. Daardoor zijn de opnameprotocollen uitgebreid. Dit verlangt van de adviseur meer expertise en zorgvuldigheid bij het opnemen.

Maatwerkadviezen

De huidige maatwerkadviesdelen BRL9500-02 en BRL9500-04 worden vermoedelijk vervangen. Met de ontwikkeling hiervan kan naar verwachting worden gestart in het eerste kwartaal van 2020.

Verdere procedure

Nu het CCvD de documenten heeft vastgesteld, worden ze voorgelegd aan de Harmonisatie Commissie Bouw. Na goedkeuring worden de documenten voorgelegd aan de Raad van Advies (RvA). Als de RvA de documenten accreditatiewaardig heeft verklaard, dan kunnen CI’s hun aanvraag indienen tot accreditatie.

Verantwoording herziening

De documenten die nu door het CCvD zijn vastgesteld, zijn mede tot stand gekomen op grond van de binnengekomen kritieken op de in 2019 gepubliceerde conceptversies van de BRL9500 W en U en opnameprotocollen en onderzoeken en studies die elders zijn gevoerd.

Benodigde documenten

 • In januari zijn de BRL-en en de bijbehorende ISSO-publicaties te downloaden via de Kennisbank van ISSO. De opnameprotocollen krijgen nog een laatste redactionele slag.
 • De opleidingen en examens zijn naar verwachting vanaf januari 2020 beschikbaar. U wordt daarover geïnformeerd via deze website en via de sites van de opleiders en exameninstituten.

Te downloaden