SignTechniek (voorheen: Lichtreclame)

Home » Erkennen » SignTechniek (voorheen: Lichtreclame)

Erkennen voor SignTechniek (voorheen: Lichtreclame)


U wilt een erkenning op het vakgebied van SignTechniek. Voor een erkenning moet u voldoen aan bepaalde vakbekwaamheidseisen. Voldoet u aan de eisen, vraag dan een erkenning bij ons aan. InstallQ wijst u de weg met een stappenplan.

Inhoud regeling
De erkenningsregeling SignTechniek legt zich toe op een breed veld van activiteiten rondom interne en externe visuele communicatie-uitingen (verlicht en onverlicht). Als installatiebedrijf in SignTechniek houdt u zich op een duurzame manier bezig met ontwerp, techniek, installatie, constructie, toelevering en onderhoud van verlichte en onverlichte signing. Op basis van uw werktuigbouwkundige, elektrotechnische en grafische kennis adviseert u opdrachtgevers. U vertaalt wensen en ontwerpen naar de juiste oplossingen, specificaties en materiaalkeuzes.

Doel van de regeling
Met een erkenningsbewijs toont u aan te kunnen werken op kwalitatief goed niveau. Uw technisch personeel is aantoonbaar deskundig op het gebied van SignTechniek. Eens in de zoveel tijd vinden kwaliteitscontroles plaats door onafhankelijke beoordelingsbedrijven en InstallQ. Dit geeft een gegrond vertrouwen bij (potentiële) opdrachtgevers.

Regeling en/of vakbekwaamheidseisen
Het overzicht vakbekwaamheidseisen is slechts een richtlijn. In voorkomende gevallen worden de diploma’s ter beoordeling voorgelegd om vast te stellen of u aan alle vereisten voor de erkenning voldoet.

Kosten erkenningsregeling
Voor de erkenningsregeling SignTechniek zijn eenmalige en jaarlijkse kosten van toepassing. Raadpleeg hier het kostenoverzicht.

Voor houders van de erkenning Lichtreclame (nog geldig tot 1 januari 2024)
De vernieuwde erkenningsregeling SignTechniek vervangt per 18 mei 2022 de erkenning Lichtreclame (EVI-L) van KvINL. Om uw huidige erkenning EVI-L om te kunnen zetten naar de nieuwe InstallQ erkenning SignTEchniek, behoort u in het bezit te zijn van het Bewijs van Vakmanschap.

U heeft tot 1 januari 2024 de tijd om over te gaan naar de regeling SignTechniek. U kunt hiervoor gebruik maken van dit omzetformulier. U krijgt daarna een bedrijfsbezoek van een van onze buitendienstmedewerkers voor een kwaliteitscontrole. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Belangrijkste wijzigingen erkenning SigTechniek

  • De scope van de erkenningsregeling is vele malen breder dan alleen lichtreclame.
  • De eisen voor vakbekwaamheid zijn vernieuwd. De vakbekwaamheid behoort u up-to-date te houden (met bijscholing).
  • Ook zijn eisen opgenomen voor het beheer van projectdossiers en de registratie van de eigen controle op uitgevoerde werkzaamheden.
  • De outillagelijst is vernieuwd.
  • Nieuw is de kwaliteitscontrole op uitgevoerde werkzaamheden (eens per vier jaar) door onafhankelijke beoordelingsbedrijven en, eveneens per vier jaar, een administratieve controle (bedrijfsbezoek) door een medewerker van InstallQ.
  • De erkenningsregeling is herschreven in het format van InstallQ.

In 6 stappen naar uw erkenning

1. U behoort ten minste te voldoen aan de regeling en vakbekwaamheidseisen op uw vakgebied. Ook dient u te beschikken over de voorgeschreven gereedschappen, normen en eventuele handboeken.

2. Vul het formulier in (via blauwe button 'Aanvragen of wijzigen' hierboven) en bewaar dit formulier op uw computer.

3. Sluit bij uw aanvraag:

  • een kopie van het uittreksel Kamer van Koophandel
  • een kopie van het vereiste vakdiploma of een bewijs van Elders Verworven Competenties (EVC).

4. Stuur alle documenten naar info@installq.nl of naar InstallQ, Postbus 480, 3440 AL Woerden. Bij een eerste inschrijving sturen wij u eenmalig een factuur voor een bedrijfsbezoek door InstallQ.

5. Een medewerker van InstallQ maakt met u een afspraak voor een kwaliteitscontrole. Hierna ontvangt u een factuur.  

6. Bij akkoord wordt u ingeschreven in de kwaliteitsregisters EchteInstallateur.nl en CentraalRegisterTechniek.nl.

Lees hier over de voordelen van een erkenning via InstallQ.

Nieuws

Veilige toepassing PV-installaties met erkenning

Steeds meer verzekeraars stellen als voorwaarde dat PV’s zijn aangebracht door een installatiebedrijf met een erkenning. Zo stellen verzekeraars vertrouwen in installatiebedrijven met de vernieuwde erkenning Zonnestroomsystemen.

InstallQ sluit aan op Wet Kwaliteitsborging (Wkb)

De kwaliteitsregelingen van InstallQ sluiten aan op de wet ‘Kwaliteitsborging voor het Bouwen’. Praktisch alle installatiebedrijven hebben te maken met de Wkb; variërend van gas- tot elektrotechniek en van warmtepompen tot ventilatie- en zonnestroomtechniek.

Van diploma’s naar eindtermen

Voor het verkrijgen van een erkenning, verwijzen de huidige regelingen naar diploma’s. Op termijn stapt InstallQ af van een beoordeling op basis van diploma’s naar een systeem van eindtermen.

Beschikbaar: InstallQ-muurbord

Het bezit van uw InstallQ-erkenning of certificering kunt u aantonen met een muurbord. Met het InstallQ-muurbord weten bezoekers direct dat u staat voor kwaliteit, zekerheid en veiligheid.