Legionellapreventie

Home » Certificeren » Legionellapreventie

Certificeren volgens Beoordelingsrichtlijn 6010 (BRL6010)

Legionellapreventie-advies in collectieve leidingwaterinstallaties


U wilt een certificaat voor BRL6010. Om een certificaat te mogen voeren, moet u voldoen aan een aantal eisen. Die eisen zijn opgenomen in de Beoordelingsrichtlijn (BRL) ofwel certificatieschema. Aan welke eisen moet u voldoen? InstallQ wijst u de weg met een stappenplan. Ook verwijzen wij u naar de juiste certificerende instelling (CI).

BRL6010 van InstallQ is wettelijk aangewezen door het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.

Welke activiteiten vallen onder BRL6010?
De volledige titel van de BRL luidt: ‘Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het InstallQ-procescertificaat voor legionellarisicoanalyses en -beheersplannen voor collectieve leidingwaterinstallaties’.

Als installatiebedrijf of adviseur houdt u zich bezig met legionellapreventie-advisering in collectieve leidingwaterinstallaties. Het gaat hier om risicoanalyses en beheersplannen. Dergelijke documenten zijn alleen rechtsgeldig als u gecertificeerd bent. De BRL vormt de basis voor de (proces)certificaten die u aan bedrijven uit kunt reiken.

Welke kennis heeft u nodig?
Raadpleeg het kennisoverzicht van BRL6010. Hierin staat onder meer:

 • een link naar de complete BRL6010 met wijzigingsbladen
 • bijbehorende of aanvullende documenten (waaronder ISSO-publicaties, modelkwaliteitshandboeken, schema’s en aandachtspunten).

Welke instantie mag certificeren in BRL6010?
Een certificering is rechtsgeldig als die is uitgevoerd door een Certificerende Instantie (CI) met een volmacht (accreditatie). Vraag bij deze CI een offerte aan. InstallQ adviseert meer offertes aan te vragen.

Kosten InstallQ
InstallQ is de stichting die certificatieregelingen beheert, actualiseert en onderhoud. Die kosten berekent de CI zonder toeslagen aan u door.

Belangrijkste wijzigingen BRL6010:2018 versus BRL6010:2013
Het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat heeft een nieuwe versie van BRL6010 aangewezen, van kracht per 1 januari 2021. Dit is een wens van het Ministerie. Meegenomen zijn ervaringen met toezicht op de regeling en opmerkingen vanuit de markt. Het KOMO-Instal-keurmerk vervalt. Daarvoor in de plaats komt het InstallQ-keurmerk. Bestaande certificaten (volgens versie 2013) blijven uiterlijk tot 1 juli 2022 geldig.

Achtergronden wijziging:

 • update nieuwe wet- en regelgeving
 • draagvlak vergroten bij opdrachtgevers en met name de horeca- en recreatiesectoren
 • verbeteringen in BRL6010 aanbrengen, vereist in het kader van accreditatie van de regeling (eisen van de Raad voor Accreditatie).

Belangrijke wijzigingen in BRL6010:2018

 • extra eisen aan de legionellapreventie-adviseur
 • extra eisen aan de opdracht
 • extra eisen aan de legionellarisicoanalyse dan wel –beheersplan en de relatie met de opdrachtgever
 • meer toezicht door de certificatie-instellingen
 • meer toezicht vanuit de schemabeheerder.

Ad 1
Doel: kwaliteit adviseur verhogen dan wel beter borgen. Voor opdrachtgevers wordt kennis en kunde herkenbaar via een bewijs van vakbekwaamheid. 

Ad 2
Doel: verhogen transparantie bij opdrachtgevers wat de adviseur gaat doen.

 • De adviseur onderbouwt waarom een beperkte of uitgebreide risicoanalyse nodig is.
 • De adviseur geeft een overzicht van werkzaamheden en kosten.

Ad 3
Doel: Legionellarisicoanalyse- beheersplan moet voor opdrachtgevers direct duidelijk maken wat risico’s zijn en wat er van hen verlangd wordt. De gegevens moeten bij beëindiging van de opdracht voor de opdrachtgever beschikbaar zijn. Onderwerpen en volgorde onderwerpen zijn bepaald in verplicht te volgen format.

 • Verplicht op te nemen wie de risicoanalyse heeft uitgevoerd en legionellabeheersplan heeft opgesteld (moet altijd iemand met bewijs van vakbekwaamheid zijn).
 • De verzamelde gegevens uit de risicoanalyse moeten in een open bestandsformaat aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.
 • In de opdracht kan worden opgenomen dat de risicoanalyse en beheersplan mondeling worden toegelicht.

Ad 4
Doel: borgen dat van alle vakbekwame legionellapreventie-adviseurs projecten worden beoordeeld.

 • Ten behoeve van het verkrijgen van een certificaat wordt van alle bij een certificaathouder werkzame adviseurs een project gecontroleerd.
 • Bij het verlengen van het certificaat (via jaarlijkse vervolgcontroles) wordt van elke adviseur minimaal eens in de 4 jaar een project beoordeeld.

Ad 5
Doel: meer zicht krijgen op ervaringen met het schema in de praktijk en eventuele verbeterpunten.

 • Jaarlijks rapporteren de certificerende instellingen over de resultaten van hun toezicht aan schemabeheerder InstallQ.

In 5 stappen naar uw certificaat

1. Bekijk of u aan de eisen van de BRL voldoet. Neem desnoods maatregelen om aan de eisen te voldoen.
De BRL stelt eisen aan uw organisatie en aan het proces waarmee een product of dienst tot stand komt. U toetst zelf of uw organisatie en uw medewerkers aan de eisen voldoen. Bepaalde zaken moet u misschien nog invoeren. Zo gelden er eisen voor:

 • de procedure voor het verkrijgen van het certificaat
 • de installaties en/of verrichte dienst en bijbehorende documenten
 • de uit te voeren werkzaamheden
 • uw organisatie, inclusief de opleiding en vakbekwaamheid van het personeel
 • de interne kwaliteitsbewaking.

2. Maak een kwaliteitshandboek of maak een uitbreiding van uw bestaande handboek.
Start met het vastleggen van uw processen in een zogeheten kwaliteitshandboek. Daarin beschrijft u alle processen waarmee u de kwaliteit van uw product of dienst bewaakt. Als basis kunt u gebruikmaken van een modelhandboek; download bijvoorbeeld modelkwaliteitshandboek BRL6000.

3. Selecteer een certificerende instelling (CI) die gespecialiseerd is in de BRL.
Een certificering is rechtsgeldig als die is uitgevoerd door een certificerende instelling (CI) met een volmacht (accreditatie). Vraag bij deze CI een offerte aan voor het certificeringstraject. Selecteer bij voorkeur een CI op basis van een aantal offertes. Een CI verleent u vooraf alle benodigde informatie over hun diensten, waaronder: 

 • kosten
 • spelregels (de certificerende instelling heeft vaak een eigen reglement)
 • voorwaarden
 • tijdsbestek van certificeren.

Ook de CI moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Denk bijvoorbeeld aan de vakbekwaamheid van de
medewerkers/auditoren die bij de certificatie betrokken zijn.

4. Sluit een contract af met de CI.
De CI onderzoekt uw organisatie en een of enkele projecten. Voldoet u nog niet aan alle eisen van de BRL, dan maakt de CI een vervolgafspraak. Tref binnen de gestelde termijn de benodigde aanpassingen.
De CI beoordeelt onder meer of het niveau van vakbekwaamheid binnen uw organisatie voldoende is. De meeste BRL-en schrijven voor dat uw organisatie een vast dienstverband heeft met minimaal één deskundige binnen een bepaald vakgebied. De BRL beschrijft ook de competentie-eisen van de deskundige, waaronder opleidingscertificaten, diploma’s en werkervaring.

5. Laat de CI een toelatingsonderzoek uitvoeren.
Na het toelatingsonderzoek volgt een eindrapport van de CI. Dit is de basis voor een certificaat. Is de beslissing positief en krijgt u een certificaat, dan sluit u een contract af met de CI voor minimaal drie jaar.     

Een keer per jaar controleert de CI of u nog aan de eisen voldoet. De BRL beschrijft de omvang van dit onderzoek. Blijf zelf regelmatig onderzoeken of uw bedrijf nog aan de eisen voldoet. Zo voorkomt u corrigerende maatregelen of sancties (vervolgcontroles) van de CI.

Nieuws

Aangewezen door het Ministerie: BRL6010 Legionellapreventie van InstallQ

Beoordelingsrichtlijn 6010 over legionellapreventie, is aangewezen door het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. Dit betekent dat legionella-adviseurs behoren te voldoen aan de BRL van InstallQ.

Het belang van een conformiteitsverklaring

Een conformiteitsverklaring toont aan dat de installatie is geïnstalleerd volgens de eisen van het Bouwbesluit. De installatie is volgens de geldende (veiligheids)normen achtergelaten door de installateur.

Beschikbaar: InstallQ-muurbord

Het bezit van uw InstallQ-erkenning of certificering kunt u aantonen met een muurbord. Met het InstallQ-muurbord weten bezoekers direct dat u staat voor kwaliteit, zekerheid en veiligheid.

Bereikbaarheid InstallQ

Wat zijn de gevolgen van deze coronatijd op onze activiteiten? Welicht krijgt u minder snel dan gewoonlijk een van onze medewerkers te spreken. Stuur ons dan graag een e-mail via info@installQ.nl. We streven naar een snelle reactie op uw vraag.