Energiediagnose-referentie

Home » Certificeren » Energiediagnosereferentie

Certificeren volgens Beoordelingsrichtlijn 9501 (BRL9501)

Energiegebruik en energiebesparingsmaatregelen


U wilt een certificaat voor BRL9501. Om een certificaat te mogen voeren, moet u voldoen aan een aantal eisen. Die eisen zijn opgenomen in de Beoordelingsrichtlijn (BRL) ofwel certificatieschema. Aan welke eisen moet u voldoen? InstallQ wijst u de weg met een stappenplan. Ook verwijzen wij u naar de juiste certificerende instelling (CI).

Waarover gaat BRL9501?
Uw bedrijf houdt zich bezig met berekeningen van energiegebruik en kosten van energiebesparingsmaatregelen van gebouwen. Uw bedrijf ontwikkelt bijvoorbeeld software. BRL9501 beschrijft methoden voor het berekenen van het energiegebruik. Ook beschrijft de BRL de energetische en financiële gevolgen van energiebesparingsmaatregelen. De berekening van de Energie Index of de Energie Prestatie Coëfficient vereist een goedgekeurd (geattesteerd) rekenprogramma op basis van BRL9501. Geattesteerd kunnen worden

 • methoden waarmee de energieprestatie van een gebouw wordt bepaald in verband met de Energieprestatienormering (EPN).
 • methoden die de Energie-Index (EI) van een woning of een utiliteitsgebouw berekenen, van belang voor het opstellen van een energieprestatiecertificaat in het kader van BRL9500 (EIR-attest).
 • methoden die het energiegebruik (EI) kunnen berekenen, maar ook het effect kunnen doorrekenen van energiebesparende maatregelen (EDR-attest).

Keurmerk
Na certificering mag u gebruikmaken van het KOMO-attest. Dit attest is een bewijs van kwaliteit en daarmee een aanbeveling voor opdrachtgevers. Uw software voldoet aan Nederlandse wettelijke eisen.

Welke kennis heeft u nodig?
Raadpleeg het kennisoverzicht van BRL9501. Hierin staat onder meer:

 • een link naar de complete BRL9501 met wijzigingsbladen
 • bijbehorende of aanvullende documenten (waaronder goedgekeurde software).


Welke instantie mag certificeren in BRL9501?

Een certificering is rechtsgeldig als die is uitgevoerd door een Certificerende Instantie (CI) met een volmacht (accreditatie). InstallQ adviseert bij meer CI’s een offerte aan te vragen.

Kosten InstallQ
InstallQ is de stichting die certificatieregelingen beheert, actualiseert en onderhoud. Die kosten berekent de CI zonder toeslagen aan u door.

In 5 stappen naar uw certificaat

1. Bekijk of u aan de eisen van de BRL voldoet. Neem desnoods maatregelen om aan de eisen te voldoen.
De BRL stelt eisen aan uw organisatie en aan het proces waarmee een product of dienst tot stand komt. U toetst zelf of uw organisatie en uw medewerkers aan de eisen voldoen. Bepaalde zaken moet u misschien nog invoeren. Zo gelden er eisen voor:

 • de procedure voor het verkrijgen van het certificaat
 • de installaties en/of verrichte dienst en bijbehorende documenten
 • de uit te voeren werkzaamheden
 • uw organisatie, inclusief de opleiding en vakbekwaamheid van het personeel
 • de interne kwaliteitsbewaking.

2. Maak een kwaliteitshandboek of maak een uitbreiding van uw bestaande handboek.
Start met het vastleggen van uw processen in een zogeheten kwaliteitshandboek. Daarin beschrijft u alle processen waarmee u de kwaliteit van uw product of dienst bewaakt. Als basis kunt u gebruikmaken van een modelhandboek; download bijvoorbeeld modelkwaliteitshandboek BRL6000.

3. Selecteer een certificerende instelling (CI) die gespecialiseerd is in de BRL.
Een certificering is rechtsgeldig als die is uitgevoerd door een certificerende instelling (CI) met een volmacht (accreditatie). Vraag bij deze CI een offerte aan voor het certificeringstraject. Selecteer bij voorkeur een CI op basis van een aantal offertes. Een CI verleent u vooraf alle benodigde informatie over hun diensten, waaronder: 

 • kosten
 • spelregels (de certificerende instelling heeft vaak een eigen reglement)
 • voorwaarden
 • tijdsbestek van certificeren.

Ook de CI moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Denk bijvoorbeeld aan de vakbekwaamheid van de
medewerkers/auditoren die bij de certificatie betrokken zijn. 

4. Laat de CI een toelatingsonderzoek uitvoeren.

De CI onderzoekt uw organisatie en een of enkele projecten. Voldoet u nog niet aan alle eisen van de BRL, dan maakt de CI een vervolgafspraak. Tref binnen de gestelde termijn de benodigde aanpassingen.
De CI beoordeelt onder meer of het niveau van vakbekwaamheid binnen uw organisatie voldoende is. De meeste BRL-en schrijven voor dat uw organisatie een vast dienstverband heeft met minimaal één deskundige binnen een bepaald vakgebied. De BRL beschrijft ook de competentie-eisen van de deskundige, waaronder opleidingscertificaten, diploma’s en werkervaring.

5. Sluit een contract af met de CI
Na het toelatingsonderzoek volgt een eindrapport van de CI. Dit is de basis voor een certificaat. Is de beslissing positief en krijgt u een certificaat, dan sluit u een contract af met de CI voor minimaal drie jaar.     

Een keer per jaar controleert de CI of u nog aan de eisen voldoet. De BRL beschrijft de omvang van dit onderzoek. Blijf zelf regelmatig onderzoeken of uw bedrijf nog aan de eisen voldoet. Zo voorkomt u corrigerende maatregelen of sancties (vervolgcontroles) van de CI.