Energiediagnose-referentie

Home » Certificeren » Energiediagnosereferentie

Attesteren volgens Beoordelingsrichtlijn 9501 (BRL9501)

Berekeningsmethoden energieprestatie


U wilt een attest voor BRL9501. Om een attest te verkrijgen, moet u voldoen aan een aantal eisen. Die eisen zijn opgenomen in de Beoordelingsrichtlijn (BRL) ofwel certificatieschema. Aan welke eisen moet u voldoen? InstallQ wijst u de weg met een stappenplan. Ook verwijzen wij u naar de juiste certificerende instelling (CI).

Waarover gaat BRL9501?
Uw bedrijf houdt zich bezig met het ontwikkelen van software waarmee worden berekend de energieprestatie, het energiegebruik en/of de kosten van energiebesparingsmaatregelen van gebouwen. BRL9501 beschrijft de eisen waaraan uw software moet voldoen om in aanmerking te komen voor:

 • het wettelijke verplichte NL-EPBD attest voor software voor het berekenen van de wettelijk verplichte energieprestatie van gebouwen (EDR-attest energieprestatie)
 • het vrijwillige InstallQ-attest voor software waarmee het energiegebruik, en/of de financiële gevolgen van energiebesparende maatregelen gedetailleerder kunnen worden berekend (respectievelijk EDR-attest energiegebruik of EDR-attest financiële kentallen).
Het EDR-attest 'energieprestatie'; heeft een directe koppeling met het berekenen van de energieprestatie volgens BRL9500-W en BRL9500-U. Lees hier meer over deze BRL-en.

Status BRL9501: bindend verklaard per 15 april 2020
BRL9501 is in 2019 herzien als gevolg van de invoering van een nieuwe methodiek voor het berekenen van de energieprestatie van gebouwen, de NTA8800. De herziene BRL9501 is op 28 november 2019 vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen (CCvD). Na goedkeuring door de Harmonisatie Commissie Bouw, is de BRL9501 per 15 april 2020 bindend verklaard door InstallQ. De herziene BRL9501 vervangt de BRL9501 van 6 december 2006 met Wijzigingsblad van 1 januari 2015.

Software die wordt ontwikkeld om per 1 januari 2021 de energieprestatie te berekenen in het kader van het voldoen aan de BENG-eisen (bij nieuwbouw/oplevering) of het bepalen van de energieprestatie voor de bestaande bouw, moet geattesteerd zijn volgens de BRL9501. De eveneens bindend verklaarde BRL9500-W en BRL9500-U verwijzen voor het bepalen van de energieprestatie naar de BRL9501.

Naar verwachting is uiterlijk 1 juli 2020 geattesteerde software beschikbaar voor alle energieprestatie-adviseurs die volgens BRL9500 W en U energieprestatierapporten, inclusief het energielabel, gaan opstellen. Software om het werkelijke energieverbruik te berekenen of de investeringen die nodig zullen zijn om energiebesparende maatregelen te berekenen, komt naar verwachting vanaf 2021 beschikbaar.

Welke kennis heeft u nodig?
Raadpleeg het kennisoverzicht van BRL9501. Hierin staat onder meer:

Welke instantie mag certificeren in BRL9501?
Een certificering is rechtsgeldig als die is uitgevoerd door een Certificerende Instantie (CI) met een volmacht (accreditatie). InstallQ adviseert bij meer CI’s een offerte aan te vragen.

Keurmerk
Afhankelijk van de kenmerken van uw software mag u gebruikmaken van het NL-EPBD-attest of InstallQ-attest. Dit attest is een bewijs van kwaliteit en daarmee een aanbeveling voor opdrachtgevers.

Kosten InstallQ
InstallQ is de stichting die certificatieregelingen beheert, actualiseert en onderhoud. Die kosten berekent de CI zonder toeslagen aan u door.

In 5 stappen naar uw certificaat

1. Bekijk of u aan de eisen van de BRL voldoet. Neem desnoods maatregelen om aan de eisen te voldoen.
De BRL stelt eisen aan uw organisatie en aan het proces waarmee een product of dienst tot stand komt. U toetst zelf of uw organisatie en uw medewerkers aan de eisen voldoen. Bepaalde zaken moet u misschien nog invoeren. Zo gelden er eisen voor:

 • de procedure voor het verkrijgen van het certificaat
 • de installaties en/of verrichte dienst en bijbehorende documenten
 • de uit te voeren werkzaamheden
 • uw organisatie, inclusief de opleiding en vakbekwaamheid van het personeel
 • de interne kwaliteitsbewaking.

2. Maak een kwaliteitshandboek of maak een uitbreiding van uw bestaande handboek.
Start met het vastleggen van uw processen in een zogeheten kwaliteitshandboek. Daarin beschrijft u alle processen waarmee u de kwaliteit van uw product of dienst bewaakt. Als basis kunt u gebruikmaken van een modelhandboek; download bijvoorbeeld modelkwaliteitshandboek BRL6000.

3. Selecteer een certificerende instelling (CI) die gespecialiseerd is in de BRL.
Een certificering is rechtsgeldig als die is uitgevoerd door een certificerende instelling (CI) met een volmacht (accreditatie). Vraag bij deze CI een offerte aan voor het certificeringstraject. Selecteer bij voorkeur een CI op basis van een aantal offertes. Een CI verleent u vooraf alle benodigde informatie over hun diensten, waaronder: 

 • kosten
 • spelregels (de certificerende instelling heeft vaak een eigen reglement)
 • voorwaarden
 • tijdsbestek van certificeren.

Ook de CI moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Denk bijvoorbeeld aan de vakbekwaamheid van de
medewerkers/auditoren die bij de certificatie betrokken zijn. 

4. Laat de CI een toelatingsonderzoek uitvoeren.

De CI onderzoekt uw organisatie en een of enkele projecten. Voldoet u nog niet aan alle eisen van de BRL, dan maakt de CI een vervolgafspraak. Tref binnen de gestelde termijn de benodigde aanpassingen.
De CI beoordeelt onder meer of het niveau van vakbekwaamheid binnen uw organisatie voldoende is. De meeste BRL-en schrijven voor dat uw organisatie een vast dienstverband heeft met minimaal één deskundige binnen een bepaald vakgebied. De BRL beschrijft ook de competentie-eisen van de deskundige, waaronder opleidingscertificaten, diploma’s en werkervaring.

5. Sluit een contract af met de CI
Na het toelatingsonderzoek volgt een eindrapport van de CI. Dit is de basis voor een certificaat. Is de beslissing positief en krijgt u een certificaat, dan sluit u een contract af met de CI voor minimaal drie jaar.     

Een keer per jaar controleert de CI of u nog aan de eisen voldoet. De BRL beschrijft de omvang van dit onderzoek. Blijf zelf regelmatig onderzoeken of uw bedrijf nog aan de eisen voldoet. Zo voorkomt u corrigerende maatregelen of sancties (vervolgcontroles) van de CI.