Bindend verklaard: BRL9500 Energieprestatieadvisering en opnameprotocollen

23-04-2020

Bindend verklaard: BRL9500 Energieprestatieadvisering en opnameprotocollen

De herziene BRL9500 Woningbouw en de BRL9500 Utiliteitsbouw, inclusief de bijbehorende opnameprotocollen, zijn op 10 april 2020 bindend verklaard door de Harmonisatie Commissie Bouw en zijn op 15 april 2020 vastgesteld door het bestuur van InstallQ. Beide BRL-en zijn beschikbaar via de ISSO-Kennisbank.

 • Per 1 januari 2021 dienen alle certificaathouders te werken volgens de herziene beoordelingsrichtlijnen en opnameprotocollen. Lees hier een memo (25 mei 2020) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland over de planning regeling energielabels.
 • EnergiePrestatie-adviseurs dienen per 1 januari 2021 gekwalificeerd te zijn om energieprestatie-rapporten op te stellen volgens de herziene beoordelingsrichtlijnen en opnameprotocollen. Het energielabel maakt hier onderdeel van uit.
 • Alle Certificerende Instellingen (CI's) zetten vóór 1 januari 2022 alle bestaande certificaten om naar nieuwe certificaten.

Aanleidingen herziening BRL9500
1.
Directe aanleiding van de herziening is de implementatie van nieuwe Europese normen voor de bepaling van de energieprestatie van gebouwen. De nieuwe Europese normen hebben geleid tot de ontwikkeling van de rekenmethode NTA 8800 voor de bepaling van de energieprestatie van een gebouw.

“NTA 8800 is een methodiek die van toepassing is op zowel nieuwbouw, bestaande bouw, woningbouw als utiliteitsbouw. De nieuwe methode vervangt een aantal bestaande methoden voor nieuwbouw en bestaande bouw, namelijk NEN 7120, Nader Voorschrift en ISSO 75.3. NTA 8800 volgt de Europese normen en vervangt de huidige EPC- en EI-indicatoren door de energiebehoefte per vierkante meter (kWh/m2). (bron: NEN)”

Het door de Nederlandse overheid verplicht voorschrijven van NTA 8800, heeft aanzienlijke consequenties voor berekeningssoftware, opnameprotocollen, gevraagde vakbekwaamheid en de beoordelingsrichtlijn.

2.
Verplicht gesteld door de wetgever, is een nieuwe, gecertificeerde berekening van de indicatoren van de energieprestatie van nieuwe gebouwen bij de vergunningsaanvraag en bij oplevering.

3.
In de herziene BRL zijn alle relevante besluiten verwerkt uit het interpretatie- en wijzigingenoverzicht. Op enkele punten zijn de regelingen concreter gemaakt en aangescherpt, met name waar het gaat om de in- en externe kwaliteitscontrole.

Gevolgen voor reeds gecertificeerde bedrijven
U wordt getoetst op de nieuwe normen. Bij een positief afgerond (regulier) herhalingsonderzoek ontvangt u een nieuw certificaat. Vanaf 1 januari 2021 moeten alle adviseurs aantoonbaar werken volgens de herziene BRL-delen en de opnameprotocollen. Vóór 1 januari 2021 dienen alle adviseurs een aanvullend examen af te leggen (met goed gevolg). 

Vermelding op QBISnl.nl
Staat u in het kwaliteitsregister QBISnl.nl geregistreerd als vakbekwaam en gediplomeerd EPA-adviseur/opnemer? Dan blijft uw registratie geldig tot 1 januari 2021. Tot die tijd staan alle puntentellingen van de EPA-adviseurs/opnemers op het cijfer 6.

Nieuwe certificaathouders
Nieuwe toetreders dienen een geheel nieuw examen af te leggen. De eindtermen voor de examens zijn inmiddels goedgekeurd en vastgesteld door de Centrale Opleidings- en Examencommissie van InstallQ.

Aanvullende examens
De aanvullende examens zijn afgestemd op het huidige kwalificatieniveau van de adviseur.

 • Een adviseur die straks gekwalificeerd is detailopnames te doen voor de woningbouw, is automatisch gekwalificeerd voor basisopname woningbouw.
 • Een adviseur die gekwalificeerd is om basisopnames te doen voor utiliteitsgebouwen, is automatisch gekwalificeerd basisopnames te doen in de woningbouw.
 • Een adviseur die gekwalificeerd is om detailopnames te doen voor utiliteitsgebouwen, is automatisch gekwalificeerd voor basisopnames in de utiliteitsbouw en basis- en detailopnames in de woningbouw.

Minder delen in herziene BRL9500
Het algemene deel 00 en de vier wettelijk verplichte deelregelingen zijn samengevoegd tot twee deelregelingen:

 • één voor woningbouw (W)
 • één voor utiliteitsbouw (U).
Binnen de deelregelingen zijn de eisen opgenomen die gelden voor nieuwbouw (vergunningsaanvraag, oplevering) en/of bestaande bouw. De nieuwe regelingen onderscheiden een basisopname en een (uitgebreide) detailopname, met daaraan gekoppeld eisen ten aanzien van de uitvoerende adviseur. In de nieuwe systematiek vervalt de functie van opnemer, zoals de woningbouwdelen die kenden.

TOT 1 januari 2021: deelregelingen binnen BRL9500
BRL9500-01 Energie-index bestaande woningen en woongebouwen
BRL9500-05 Netto Warmtevraag woningen en woongebouwen
BRL9500-03 Energielabel bestaande utiliteitsgebouwen (basismethode)
BRL9500-06 Energielabel utiliteitsgebouwen (detailmethode)

NA 1 januari 2021: deelregelingen binnen BRL9500
BRL9500 – W
Sub-deelgebied basisopname
Sub-deelgebied detailopname

BRL 9500 – U
Sub-deelgebied basisopname
Sub-deelgebied detailopname

Nieuwe rekensoftware
De nieuwe NTA 8800 heeft gevolgen voor de rekensoftware. Softwareontwikkelaars werken momenteel nog aan nieuwe software ter bepaling van de energieprestatie van woningen en utiliteitsgebouwen. Begin 2020 verwachten we een robuuste en stabiele versie van de software voor trainings- en examendoeleinden. Uiteindelijk dienen alle adviseurs per 1 juli 2020 te werken met geattesteerde software, volgens de eveneens herziene BRL9501.

Wijzigingen opnameprotocollen
De nieuwe NTA 8800 kent een groot aantal nieuw op te nemen parameters. Daardoor zijn de opnameprotocollen uitgebreid. Dit verlangt van de adviseur meer expertise en zorgvuldigheid bij het opnemen.

Maatwerkadviezen
De huidige maatwerkadviesdelen BRL9500-02 en BRL9500-04 worden vermoedelijk vervangen. Met de ontwikkeling hiervan kan naar verwachting worden gestart in het eerste kwartaal van 2020.

Verantwoording herziening
De documenten die nu door het CCvD zijn vastgesteld, zijn mede tot stand gekomen op grond van de binnengekomen kritieken op de in 2019 gepubliceerde conceptversies van de BRL9500 W en U en opnameprotocollen en onderzoeken en studies die elders zijn gevoerd.

Verdere procedure
Zeker van belang voor certifcaathouders: in de periode tot juli 2020 volgen nog wijzigingen.

 • Zo is er een nieuwe versie van NTA 8800 in de maak (NTA 8800: 2020). Dit is het gevolg van de wijzigingen die vanuit de ontwikkeling van de software naar voren zijn gekomen. Versie NTA 8800:2020 verschijnt in juni 2020.
 • Omdat het om een flink aantal wijzigingen gaat, verschijnen naar verwachting rond 1 juli 2020 volledig nieuwe ISSO-publicaties 75.1 en 82.1.
 • Ook volgen (kleinere) wijzigingen op de Beoordelingsrichtlijnen. Hiervoor worden Wijzigingsbladen opgesteld.

Alle inspanningen zijn erop gericht om per 1 juli 2020 de hele set van definitieve documenten beschikbaar te stellen. De Beoordelingsrichtlijnen en ISSO-publicaties zijn dan te verkrijgen via de ISSO-Kennisbank; software via softwareleveranciers.

Samenvattend gaat de wet verwijzen naar de NTA 8800: 2020, de ISSO-publicaties 82.1 en 75.1 van 1 juli 2020, en de BRL9500-W en BRL9500-U van 28 november 2019 met Wijzigingsbladen van 1 juli 2020.

De complete set van documenten zal aan de Raad voor Accreditatie (RvA) worden voorgelegd. Als de RvA de documenten accreditatiewaardig heeft verklaard, dan kunnen certificerende instellingen (CI’s) hun aanvraag indienen tot accreditatie.

Benodigde documenten

 • U kunt de BRL9500-W en BRL9500-U bestellen via de ISSO-Kennisbank. Het Wijzigingsblad van 1 juli 2020 wordt naar verwachting rond 1 juli 2020 beschikbaar gesteld via deze website.
 • ISSO-publicaties 75.1 en 82 ondergaan momenteel nog een aantal wijzigingen. De verbeterde en op de NTA 8800: 2020 toegesneden ISSO-publicaties komen rond 1 juli 2020 beschikbaar in de ISSO-Kennisbank.
 • Opleidingen en examens zijn inmiddels beschikbaar. U wordt daarover geïnformeerd via de sites van de opleiders en exameninstituten Examenpark en CITO.

Te downloaden