De praktijk van NTA 8800-energielabels

27-09-2021

De praktijk van NTA 8800-energielabels

Hoe werken de energielabels volgens de nieuwe NTA 8800 in de praktijk? Een goede graadmeter zijn de jaarlijkse bevindingen van certificerende instellingen. Zij voeren onder meer controles uit op afgegeven energielabels.

Sinds 1 januari 2021 behoren Energieprestatie (EP)-adviseurs te werken volgens nieuwe beoordelingsrichtlijnen (BRL-en) voor de bepaling van de energieprestatie van woning- en utiliteitsgebouwen en bijbehorende opnameprotocollen en software. Op basis daarvan geven EP-adviseurs energielabels af voor woningen of utiliteit. Dit is het gevolg van de nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen, NTA 8800, eveneens van kracht vanaf begin 2021.

Zorgvuldige controle op werkbaarheid
Om inzicht te krijgen in de werkbaarheid van de nieuwe methodiek, houdt InstallQ de vinger aan de pols. Mede op verzoek van het Ministerie van BZK hebben certificerende instellingen (CI’s) een extra tussentijdse controle uitgevoerd. Al na de eerste zes maanden dat EP-adviseurs energielabels uitgeven onder de vlag van de nieuwe NTA 8800, zijn rapportages gemaakt door drie van de vier CI’s. De rapportages zijn in de zomer van 2021 besproken.

Te vroeg voor conclusies
Van een aantal energielabels, opgesteld volgens de nieuwe systematiek, constateren de CI’s dat deze niet voldoen aan de eisen in de beoordelingsrichtlijnen (BRL-en). Toch leeft er bij InstallQ een voorzichtig optimisme dat EP-adviseurs die gediplomeerd zijn, uit de voeten kunnen met de nieuwe rekenmethodiek. De kwaliteit van de opnames lijkt verbeterd ten opzichte van de oude methode. Het is echter te vroeg om al conclusies te kunnen trekken vanwege het relatief kleine aantal uitgevoerde controles en de vroegtijdige rapportages.

Waardevolle input
Een aantal verbeterpunten heeft de Technische Commissie BRL9500 (TC9500) direct ter harte kunnen nemen. Aan de hand van de kwantitatieve resultaten en de kwalitatieve toelichtingen door de CI’s heeft InstallQ twee gesprekken gevoerd met BZK, RvO, en NEN. Zo wordt nader gekeken naar sommige interpretatieverschillen en een verbetering bij de afhandeling van vragen door EP-adviseurs via het EP-adviesplatform. De partijen werken aan het optimaliseren van de methodiek, het verder wegnemen van onduidelijkheden over de opnameprotocollen en de implementatie in de markt. Over een half jaar rapporteren de CI’s opnieuw.

Toelichting technische commissie
Om een geldig energielabel af te kunnen geven, moeten bestaande EP-adviseurs een aanvullend examen doen, op basis van aanvullende vakbekwaamheidseisen. Deze vakbekwaamheidseisen zijn vastgesteld door de Energie Prestatie (EP) examencommissie binnen InstallQ en overgenomen in de BRL-en door de TC9500. Deze technische commissie begeleidt de voorbereiding van de BRL-en en de opnameprotocollen. Aan de TC, voorgezeten door InstallQ, nemen technische experts deel van ISSO, brancheorganisaties van energieprestatie-adviseurs, CI’s en opdrachtgevende partijen, zoals Aedes en Vastgoed.

Meer weten?