Tuinbouw

Home » Certificeren » Tuinbouw

Certificeren volgens Beoordelingsrichtlijnen 8000 en 8001 (BRL8000 en BRL8001)

Constructies en kwaliteitsmanagementsysteem voor de kassenbouwsector


U wilt een certificaat voor BRL8000 en/of BRL8001. Om een certificaat te mogen voeren, moet u voldoen aan een aantal eisen. Die eisen zijn opgenomen in de Beoordelingsrichtlijn (BRL) ofwel richtlijn. Aan welke eisen moet u voldoen? InstallQ wijst u de weg met een stappenplan. Ook verwijzen wij u naar de juiste certificerende instelling (CI).

Welke activiteiten vallen onder de BRL-en?
Uw bent kassenbouwer, installatiebedrijf voor glastuinbouwbedrijven of toeleverancier in de tuinbouwsector.

BRL8000
BRL8000 gaat over het ontwerpen en bouwen van:

 • tuinbouwkasconstructies
 • warmtetechnische en CO2-installaties van tuinbouwkassen
 • watertechnische installaties van tuinbouwkassen

BRL8000 stelt eisen aan zowel het product als aan het proces. Bedrijven kunnen zich voor één of meer deelgebieden certificeren. De volledige titel van de BRL luidt: ‘Ontwerpen en bouwen van tuinbouwconstructies en -installaties’.

BRL8001
BRL8001 gaat over het kwaliteitsmanagementsysteem van bedrijven die systemen, componenten en of installaties toeleveren aan de kassenbouwsector. De volledige titel van de BRL luidt: ‘Kwaliteitssysteem voor het vervaardigen van systemen, componenten en installaties voor de kassenbouwsector’.

Welke kennis heeft u nodig?
Raadpleeg het kennisoverzicht van BRL800 en BRL8001. Hierin staat onder meer:

 • een link naar de complete BRL met wijzigingsbladen
 • bijbehorende of aanvullende documenten (waaronder ISSO-publicaties).

Welke instantie mag certificeren in de BRL-en?
Een certificering is rechtsgeldig als die is uitgevoerd door een Certificerende Instantie (CI) met een volmacht (accreditatie). Vraag bij deze CI een offerte aan.

Keurmerk
Na het behalen van uw certificaat mag u gebruikmaken van het HortiQ-certificaat. Dit certificaat is een onafhankelijk bewijs van kwaliteit en vakmanschap. Het keurmerk is een aanbeveling. Bij tuinbouwprojecten gaat het om enorme investeringen; met een HortiQ-certificaat is de kweker van tuinbouwprojecten verzekerd van een kas en installaties volgens controleerbare normen. BRL8000 en BRL8001 zijn gezamenlijk opgesteld door kassenbouwers, installateurs, agro-adviesbureaus, kennisinstellingen en verzekeraars.

Kosten InstallQ
InstallQ is de stichting die certificatieregelingen beheert, actualiseert en onderhoud. Die kosten berekent de CI zonder toeslagen aan u door.

In 5 stappen naar uw certificaat

1. Bekijk of u aan de eisen van de BRL voldoet. Neem desnoods maatregelen om aan de eisen te voldoen.
De BRL stelt eisen aan uw organisatie en aan het proces waarmee een product of dienst tot stand komt. U toetst zelf of uw organisatie en uw medewerkers aan de eisen voldoen. Bepaalde zaken moet u misschien nog invoeren. Zo gelden er eisen voor:

 • de procedure voor het verkrijgen van het certificaat
 • de installaties en/of verrichte dienst en bijbehorende documenten
 • de uit te voeren werkzaamheden
 • uw organisatie, inclusief de opleiding en vakbekwaamheid van het personeel
 • de interne kwaliteitsbewaking.

2. Maak een kwaliteitshandboek of maak een uitbreiding van uw bestaande handboek.
Start met het vastleggen van uw processen in een zogeheten kwaliteitshandboek. Daarin beschrijft u alle processen waarmee u de kwaliteit van uw product of dienst bewaakt. Als basis kunt u gebruikmaken van een modelhandboek; download bijvoorbeeld modelkwaliteitshandboek BRL6000.

3. Selecteer een certificerende instelling (CI) die gespecialiseerd is in de BRL.
Een certificering is rechtsgeldig als die is uitgevoerd door een certificerende instelling (CI) met een volmacht (accreditatie). Vraag bij deze CI een offerte aan voor het certificeringstraject. Selecteer bij voorkeur een CI op basis van een aantal offertes. Een CI verleent u vooraf alle benodigde informatie over hun diensten, waaronder: 

 • kosten
 • spelregels (de certificerende instelling heeft vaak een eigen reglement)
 • voorwaarden
 • tijdsbestek van certificeren.

Ook de CI moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Denk bijvoorbeeld aan de vakbekwaamheid van de
medewerkers/auditoren die bij de certificatie betrokken zijn. 

4. Sluit een contract af met de CI.

De CI onderzoekt uw organisatie en een of enkele projecten. Voldoet u nog niet aan alle eisen van de BRL, dan maakt de CI een vervolgafspraak. Tref binnen de gestelde termijn de benodigde aanpassingen.
De CI beoordeelt onder meer of het niveau van vakbekwaamheid binnen uw organisatie voldoende is. De meeste BRL-en schrijven voor dat uw organisatie een vast dienstverband heeft met minimaal één deskundige binnen een bepaald vakgebied. De BRL beschrijft ook de competentie-eisen van de deskundige, waaronder opleidingscertificaten, diploma’s en werkervaring.

5. Laat de CI een toelatingsonderzoek uitvoeren.
Na het toelatingsonderzoek volgt een eindrapport van de CI. Dit is de basis voor een certificaat. Is de beslissing positief en krijgt u een certificaat, dan sluit u een contract af met de CI voor minimaal drie jaar.     

Een keer per jaar controleert de CI of u nog aan de eisen voldoet. De BRL beschrijft de omvang van dit onderzoek. Blijf zelf regelmatig onderzoeken of uw bedrijf nog aan de eisen voldoet. Zo voorkomt u corrigerende maatregelen of sancties (vervolgcontroles) van de CI.

Nieuws

Update erkenning Reparatie Consumentenelektronica

Reparatiebedrijven die straks voldoen aan de vernieuwde erkenning Reparatie Consumentenelektronica, worden in het Nationaal Reparateursregister specifiek aangemerkt als erkend reparatiebedrijf in consumentenelektronica.

Van diploma’s naar eindtermen

Voor het verkrijgen van een erkenning, verwijzen de huidige regelingen naar diploma’s. Op termijn stapt InstallQ af van een beoordeling op basis van diploma’s naar een systeem van eindtermen.

InstallQ sluit aan op Wet Kwaliteitsborging (Wkb)

De kwaliteitsregelingen van InstallQ sluiten aan op de wet ‘Kwaliteitsborging voor het Bouwen’. Praktisch alle installatiebedrijven hebben te maken met de Wkb; variërend van gas- tot elektrotechniek en van warmtepompen tot ventilatie- en zonnestroomtechniek.