Reactie InstallQ op voorgestelde wijziging wetsvoorstel certificering gasverbrandingsinstallaties

05-04-2019

Reactie InstallQ op voorgestelde wijziging wetsvoorstel certificering gasverbrandingsinstallaties

Wat is de reactie van InstallQ op de voorgestelde wijziging van het Bouwbesluit inzake certificering van werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties? Hierbij de integrale reactie aan het Ministerie van BZK.


Ministerie van BZK
Aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
mevrouw drs. K.H. Olongren
Postbus 20011
2500 EA Den Haag


Zoetermeer, 5 april 2019


Geachte mevrouw Olongren,

Gaarne maakt de Stichting InstallQ, in aansluiting op de reactie van 21 september jl.,  gebruik van de mogelijkheid om te reageren op de voorgestelde wijziging van het Bouwbesluit 2012 in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties.

InstallQ is op 1 januari jl. ontstaan uit de fusie van de stichtingen KvINL en Sterkin. Bij InstallQ zijn circa 7.300 installatiebedrijven erkend met meer dan 13.000 erkenningen voor de verschillende vakgebieden. Daarnaast treedt InstallQ ook op als schemabeheerder voor certificeringsregelingen. In totaal kent InstallQ rond de 1.000 gecertificeerde bedrijven, die zich onder meer richten op aanleg en onderhoud van gasverbrandingsinstallaties.

InstallQ staat positief tegenover een wettelijk verplichte regeling voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties. Wij zijn van mening dat een nieuwe regeling de kwaliteit en veiligheid van installaties ten goede komt. Toch willen we bij het voorstel een aantal kanttekeningen plaatsen.

In onze eerdere reactie is de mogelijkheid van een erkenningsregeling in overweging gegeven. Een van de redenen om hiervoor te kiezen, waren de kosten die aan een certificering verbonden zijn. 

Zoals SIRA Consulting in de rapportage “Erkenningsregeling installateurs gasverbrandingsinstallaties” aangeeft, bedragen de eenmalige kosten minimaal 19,6  tot maximaal 23,3 miljoen euro Daarnaast is sprake van structurele regeldruk van 34,5 tot maximaal 37,7 miljoen euro. Verreweg het grootste deel van deze kosten komt voor rekening van de installatiebedrijven.

Vertaald naar bedrijfsniveau moet worden vastgesteld dat zowel kleine bedrijven als bedrijven die de werkzaamheden aan gasverbrandingstoestellen niet als hoofactiviteit hebben, deze kosten bedrijfseconomisch niet kunnen dragen. Uit doorrekening blijkt dat dit voor deze groep al snel zal leiden tot een  kostenverhoging per ingebruikstelling van circa 15% tot meer dan een verdubbeling. Het uiteindelijke effect zal ons inziens dan ook zijn dat:

met name de kleinere installateurs uit deze markt stappen
een groot deel van de capaciteit, die noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden, verloren gaat en/of
consumenten met een prijsverhoging worden geconfronteerd die onacceptabel is.
Indien onverhoopt wordt vastgehouden aan een certificeringsregeling volgens NEN- EN 17065, pleit InstallQ dan ook nadrukkelijk dat de mogelijkheid wordt geopend voor een certificering via een collectief, zodat kleinere bedrijven hun werkzaamheden kunnen blijven uitvoeren zonder dat tekort wordt gedaan aan de kwaliteit en veiligheid van de installaties. De onnodig zware eisen van proces certificatie creëert immers een schaarste aan bedrijven die deze activiteiten nog willen uitvoeren en heeft dan een prijsopdrijvend effect. Het daarnaast laten uitvoeren van onderhoud is voor de eigenaar, c.q. gebruiker, niet verplicht dus deze effecten zullen in de praktijk leiden tot minder onderhoud en per saldo het omgekeerde effect hebben van wat de aanpassing van de Wet beoogt: veiliger installaties door beter onderhoud.

In de nota van toelichting wordt aangegeven (2.4.2) dat bij ministeriële regeling nog nadere regels kunnen worden gesteld ten aanzien van  de vakbekwaamheid van uitvoerend personeel.  

Als InstallQ gaan we ervan uit dat deze eisen in nauw overleg met de sector, gezien de daar aanwezig kennis, zullen worden opgesteld. Gaarne zijn we bereid om als InstallQ hieraan medewerking te verlenen.

Hoogachtend,

Drs. E.H.T.M Nijpels
Voorzitter InstallQ

Secretariaat InstallQ
Postbus 7103
2701 AC Zoetermeer