Vertraagd: invoering CO-certificering gasverbrandingsinstallaties

04-11-2021

Vertraagd: invoering CO-certificering gasverbrandingsinstallaties

Verlengd: geldigheidsduur Bewijs van Vakmanschap CO

De invoeringsdatum van de verplichte CO-certificering gasverbrandingsinstallaties wordt met 9 maanden verplaatst van 1 april 2022 naar 1 januari 2023. Daarmee wordt ook de geldigheidsduur van een Bewijs van Vakmanschap CO met 9 maanden verlengd.

Het besluit om pas op 1 januari 2023 te gaan handhaven op de verplichte CO-certificering, is genomen door minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit is door haar gemeld in een brief aan de Tweede Kamer op woensdag 13 oktober.

Vanwege het verschuiven van de handhavingsdatum hebben de partijen in de Vakbekwaamheidscommissie (VBC) bepaald dat de geldigheidsduur van een Bewijs van Vakmanschap CO behaald voor 1 april 2022, met 9 maanden wordt verlengd. Aanvankelijk was het Bewijs van Vakmanschap vastgesteld op 5 jaar.

Voorgeschiedenis
Het wettelijk stelsel ‘certificering werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties’ trad op 1 oktober 2020 in werking. Met het stelsel wil de overheid koolmonoxidevergiftigingen in gebouwen voorkomen. Daarbij is in afstemming met de sector bepaald dat bedrijven per 1 april 2022 gecertificeerd moesten zijn om bepaalde werkzaamheden te mogen uitvoeren aan gasverbrandingsinstallaties. Consumenten zouden voor deze bepaalde werkzaamheden vanaf 1 april 2022 alleen nog een gecertificeerd bedrijf mogen inschakelen. Daarnaast is bepaald dat certificerende instellingen (CI’s) per 1 april 2022 door de Raad voor Accreditatie (RvA) moesten zijn geaccrediteerd.

Kanttekeningen
In 2020 is door InstallQ een certificeringsregeling voor gasverbrandingsinstallaties uitgewerkt, te weten Beoordelingsrichtlijn (BRL) 6000-25. Deze BRL is eind 2020 aan de RvA en de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) ter beschikking gesteld. Medio juni 2021 is de reactie van de TloKB ontvangen; met name bij procedurele aspecten waren nog een aantal kanttekeningen geplaatst. Dit betrof onder andere het documentbeheer en kalibratie, een verdere uitwerking van de afmelding van werkzaamheden en de nog uit te voeren praktijktoets door de RvA.

Aangepaste versie BRL 6000-25
Het opstellen en aanwijzen van certificatieschema’s vergt zodoende meer tijd dan bij de inwerkingtreding van het stelsel was voorzien. Op basis van de door de TloKB gemaakte opmerkingen en na bespreking in de Technische Commissie, is de regeling recentelijk aangepast. Op 30 september 2021 hebben zowel het Centraal College van Deskundigen als het bestuur van InstallQ ingestemd met de aangepaste versie.

Reden uitstel
Daar de regelingen nogmaals aan de RvA en de TIoKB moeten worden aangeboden, heeft de minister besloten, zoals gemeld op 13 oktober aan de Tweede Kamer, om de invoeringsdatum te verplaatsen naar 1 januari 2023. Hoewel InstallQ het betreurt dat sprake is van een verdere vertraging van de invoering van de kwaliteitsregeling en dit tot de nodige onduidelijkheid leidt, is de verwachting dat dit meerdere installatiebedrijven in de gelegenheid stelt om op tijd aan de in de wetgeving gestelde voorwaarden te voldoen. Meer dan de helft van de circa 1.100 monteurs heeft nog geen Bewijs van Vakmanschap CO plus CO-certificaat.

Campagne CO-wetgeving vanuit de overheid
Circa drie maanden voordat de CO-certificering verplicht is, start de overheid met een campagne in Nederland om consumenten te informeren. Daarbij zal de overheid de consument gaan verwijzen naar installatiebedrijven met een CO-certificering. Uitgaande van de nieuwe invoerdatum van de verplichte CO-certificering, start de campagne naar verwachting medio oktober 2022.

Meer weten?