Update verplichte CO-certificering

27-10-2020

Update verplichte CO-certificering

Vanaf 1 april 2022 mogen alleen gecertificeerde bedrijven of zzp-ers bepaalde werkzaamheden verrichten aan cv-installaties. Dit is een gevolg van het wettelijk stelsel voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties. De wet trad op 1 oktober 2020 in werking. Hoe nu verder?

Attentie
Het artikel dat u nu leest, krijgt met enige regelmaat een update.

Status traject certificering
Het dossier CO-certificering is voor iedereen complex. Onder meer daardoor is de invoering van de wet vier keer uitgesteld en liep daarmee anderhalf jaar vertraging op. Nu de wet per 1 oktober 2020 een feit is, kunnen een aantal partijen (waaronder InstallQ en CI’s) werken aan de afronding van het CO-certificeringtraject.

Ook als installatiebedrijf is het niet eenvoudig om aan de wet en alle stappen en verplichtingen te voldoen. Raadpleeg hier een stappenplan.

Status Beoordelingsrichtlijn 6000-25 van InstallQ

Voor certificering kunnen installatiebedrijven kiezen om te voldoen aan de nieuwe BRL6000-25 van installQ. Deze beoordelingsrichtlijn (BRL) is naar verwachting eind 2020 verkrijgbaar via deze site en de ISSO-KennisBank.

BRL6000-25 van InstallQ wordt momenteel aangepast op de laatste wijzigingen die voortkwamen uit de internetconsultatie van Buitenlandse Zaken (BZK) en het advies van de Raad van State. Vervolgens wordt de BRL een laatste maal beoordeeld door de Technisch Commissie (TC) die voor BRL6000-25 verantwoordelijk is.

Status Certificerende Instellingen (CI's)
Begin 2021 kunt u zich laten certificeren bij Certificerende Instellingen (CI's). Op dit moment worden de CI's nog beoordeeld door de Raad voor Accreditatie (RvA); een CI behoort bekwaam te zijn om een bedrijf te kunnen beoordelen volgens BRL6000-25. De namen van de CI's komen onder meer op deze site te staan.

Eenmalige verlenging geldigheid Bewijs van Vakmanschap CO
Personen die vóór 1 oktober 2020 al getoetst en geslaagd zijn in het kader van het vakmanschap CO, krijgen een verlenging van geldigheid voor hun vakbekwaamheidsbewijs. Hun bewijs blijft geldig tot 1 oktober 2025. Het gaat hier om een eenmalige verlenging vanwege de vertraagde invoering van de wet.

Voor deze verruiming komen circa 1.350 personen in aanmerking. Deze personen hoeven géén actie te ondernemen. Zij ontvangen een aangepast Bewijs van Vakmanschap, naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021.

Welke werkzaamheden vallen onder de wet?
Per 1 april 2022 dienen monteurs of rechtspersonen te beschikken over een certificaat volgens kwaliteitseisen die zijn opgenomen in een door het Ministerie van Binnenlandse zaken aangewezen certificatieschema (ofwel BRL). In de praktijk betekent dit dat alle cv-monteurs in Nederland die cv-installaties in bedrijf stellen, dienen te beschikken over een Bewijs van Vakmanschap CO en een CO-certificering. Het gaat om bepaalde werkzaamheden. Algemeen gesteld vallen onder de wettelijk gestelde CO-certificeringsregeling: het installeren, repareren, onderhouden en in bedrijfstellen van de cv-ketel en het warmwatertoestel zelf en de kanalen voor luchttoevoer en rookgasafvoer.

Specifiek gesteld behoren bedrijven die werken aan verbrandingstoestellen met een nominaal vermogen tot 100 kW, zich te laten certificeren voor één of meer deelgebieden. Het gaat om de deelgebieden:

  1. het installeren van gasverbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen of rookgasafvoervoorzieningen,
  2. het uitvoeren van reparatiewerkzaamheden aan bestaande gasverbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen of rookgasafvoervoorzieningen,
  3. het uitvoeren van onderhoud aan bestaande gasverbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen of rookgasafvoervoorzieningen,
  4. het inbedrijf stellen en het vrijgeven voor gebruik van een gasverbrandingstoestel na werkzaamheden als bedoeld in de onderdelen 1 tot en met 3.

Deze deelgebieden zijn geformuleerd door de overheid (zie Bouwbesluit, artikel 1.35) en als zodanig opgenomen in de nieuwe BRL6000-25 van InstallQ (nog niet verschenen).

Uitgesloten voor certificering
De CO-certificering is NIET van toepassing op grote stookinstallaties en op de gasleidingen en de warmte-afgiftesystemen. Zo zijn de bepalingen NIET van toepassing op gaskooktoestellen, gasfornuizen en gasverbrandingstoestellen in (plezier)vaartuigen, (recreatie)voertuigen en caravans. In die gevallen is een erkenning raadzaam, maar niet verplicht.

Waarom komt er een wettelijke CO-certificeringsregeling?
Aanleiding is een rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid uit 2015 over de gevaren van koolmonoxide bij cv-ketels. Hieruit blijkt dat het koolmonoxideprobleem groter is dan tot dan toe werd aangenomen. De Onderzoeksraad concludeert dat het merendeel van de ongevallen met koolmonoxide betrekking heeft op moderne en goed onderhouden cv-ketels. De overheid heeft de aanbevelingen van de raad overgenomen en ervoor gekozen om de werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties verplicht onder certificaat uit te laten voeren.

Meer weten?