Privacy-statement

In dit Privacy Statement leest u hoe InstallQ omgaat met persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over een persoon of die in verband gebracht kunnen worden met een persoon. Ook gegevens van een zzp-er, eenmanszaak, vof of maatschap zijn volgens de wet persoonsgegevens.

InstallQ waardeert het vertrouwen dat in ons wordt gesteld en wij gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij hebben onze mensen als zodanig geïnstrueerd en onze systemen naar ons beste kunnen beveiligd. We bewaren de gegevens zorgvuldig in beveiligde databases.

Uw persoonsgegevens worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt.

Hoe wij omgaan met persoonsgegevens hebben wij vastliggen in een register van verwerkingsactiviteiten, waarmee wij aan de Autoriteit Persoonsgegevens kunnen aantonen dat wij handelen in overeenstemming met de privacy wetgeving.

Wij verwerken (persoons-)gegevens van onze klanten uit hoofde van overeenkomsten met deze klanten. Onze klanten zijn:

  • Klanten aan wie wij een of meerdere erkenningen of certificaten hebben verstrekt
  • Klanten die een of meerdere abonnementen hebben op onze vakbladen
  • Klanten die onze voorlichtingsbijeenkomsten bezoeken.

We bewaren deze gegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we de gegevens gebruiken. Gegevens van u als klant worden bewaard zolang u klant bent en na beëindiging van de klantrelatie overeenkomstig de wettelijke bewaartermijn.

De gegevens die wij vastleggen zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de regelingen, het verzenden van onze vakbladen en het organiseren van de voorlichtingsbijeenkomsten. De gegevens die wij vastleggen bevatten geen zogenaamde "gevoelige" en “bijzondere persoonsgegevens”.

Gegevens die wij vast hebben liggen zijn primair (bedrijfs-)naam en contactgegevens. Voor uitvoering van onze regelingen moeten wij meer informatie vastleggen. Dit betreft aanvullend: geboortedatum, opleidingsgegevens, contactmomenten en gespreksnotities over de erkenningen.

Informatie over erkenningen en certificeringen wordt gedeeld in ons openbare register. Andere informatie wordt uitsluitend gedeeld met partijen waarmee wij verwerkersovereenkomsten hebben en die ons ondersteunen bij uitvoering van onze werkzaamheden. Hierbij moet u denken aan hosting van onze digitale bestanden en bijvoorbeeld het delen van adresgegevens met de drukker van onze vakbladen. Ook kunnen wij in voorkomende gevallen wettelijk verplicht worden (persoons-)gegevens te delen met bevoegde overheidsinstanties.

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij over u hebben vastgelegd? Dan kunt u gebruik maken van het ‘Recht van inzage’. Of wilt u gegevens wijzigen en zo gebruik maken van het ‘Recht op correctie’? Stuur ons dan een brief en voeg bij de brief een kopie van uw geldige paspoort, rijbewijs of ander identiteitsbewijs. U kunt de brief sturen naar:

InstallQ
Postbus 7103
2701 AC  Zoetermeer

Dit is het Privacy Statement van Stichting InstallQ. We kunnen dit Privacy Statement aanpassen. Deze versie is gemaakt op 17 december 2018.