Doel van de organisatie

Kwaliteit en veiligheid van installaties vergroten

Vanaf 1 januari 2019 zijn alle regelingen van de stichtingen KvINL en Sterkin ondergebracht in de nieuwe organisatie InstallQ. Daarmee ontstaat één stichting die praktisch alle kwaliteitsregelingen voor de installatiebranche beheert en uitvoert. Deze krachtenbundeling zorgt dat er meer duidelijkheid ontstaat voor de bedrijven in de branche waarbij de kosten beter beheersbaar worden.

Het uiteindelijke doel van InstallQ is om via deugdelijke kwaliteitsregelingen de kwaliteit en veiligheid van installaties in Nederland te vergroten.

Het aantonen van kwaliteit binnen het geleverde installatiewerk wordt de komende jaren steeds belangrijker. Om die kwaliteit te kunnen aantonen, hebben zowel de installatiebranche als ook de afnemers van hun diensten veel behoefte aan meer eenduidigheid en transparantie. Marktpartijen willen snel duidelijkheid over het doel en de reikwijdte van de certificatie- en erkenningsregelingen die aan kwaliteitsborging ten grondslag liggen. InstallQ zal dit doel ondersteunen door het regelmatig controleren van bedrijven en/of uitgevoerde werkzaamheden. Ook ondersteunt zij de installateurs bij het voldoen aan de eisen in de regelingen door onder meer kennisverspreiding via eigen vakbladen en het organiseren van voorlichtings- en scholingsdagen. Tegelijk vervult InstallQ een voorname rol in het registreren van beoordeelde opleidingen, examens en vakbekwaam personeel.

InstallQ zorgt er via een uitgebreide database voor dat iedereen die daarin geïnteresseerd is snel en eenvoudig alle bedrijven met een erkenning of certificaat kunnen vinden. Bovendien biedt deze website een overzicht van alle erkennings- en certificeringsregelingen waaraan de marktpartijen kunnen voldoen.