Herziene BRL6010 bindend verklaard

06-02-2019

Herziene BRL6010 bindend verklaard

Op 1 februari 2019 is de nieuwe versie van BRL6010 bindend verklaard door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van InstallQ. De volledige titel van de BRL luidt: ‘Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het InstallQ-procescertificaat voor legionellarisicoanalyses en -beheersplannen voor collectieve leidingwaterinstallaties’.

Belangrijkste aanpassingen
De herziene versie van BRL6010 geeft invulling aan de aantoonbaarheid van vakbekwaamheid: daartoe is in de BRL een diploma-eis opgenomen.
Daarnaast zijn aanvullende eisen en/of meer expliciete eisen gesteld aan:

  • vorm en inhoud van risicoanalyse en beheersplan
  • de communicatie met opdrachtgevers
  • de technische kennis over legionellapreventie
  • de externe kwaliteitscontrole door de certificerende instellingen.
Het KOMO-Instal keurmerk vervalt. Daarvoor in de plaats komt op het certificaat het InstallQ-keurmerk.
De aanpassing is een wens van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. Meegenomen zijn ervaringen met toezicht op de regeling en opmerkingen vanuit de markt.

Overgangsperiode tot 1 augustus 2020
BRL6010 heeft een overgangsperiode van 18 maanden na de bindend verklaring. Dat geeft de betrokken partijen de tijd om aan de nieuwe eisen te voldoen. Een certificaathouder dient uiterlijk vanaf 1 augustus 2020 een beoordeling te hebben volgens de nieuwe eisen. Na 1 augustus 2020 behoort de certificaathouder ook te beschikken over een nieuw certificaat. Tot die datum blijven reeds afgegeven certificaten op basis van de oude BRL geldig.

Drinkwaterbesluit
De regeling is voorgelegd aan de Raad voor Accreditatie. Het Drinkwaterbesluit zal zo snel mogelijk verwijzen naar de geactualiseerde en geaccrediteerde BRL6010 (naar verwachting circa 3 tot 6 maanden na de datum van bindend verklaring).

Examen
Een legionellapreventie-adviseur moet aantoonbaar vakbekwaam zijn met een diploma. Dat diploma is alleen geldig via een examen-instelling met een accreditatie (erkenning) van InstallQ (bijvoorbeeld CITO).

Waar verkrijgbaar?
De nieuwe versie van BRL6010 is verkrijgbaar via de kennisbank.isso.nl.

Update ISSO-publicatie 55.1
In het voorjaar van 2019 is via de kennisbank van ISSO een update beschikbaar van ISSO-publicatie 55.1. De publicatie krijgt onder meer een uitwerkingen van bijlagen 3 en 4 uit de herziene BRL.