Disclaimer


Auteursrecht
Alle teksten op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via www.installq.nl of de gerelateerde websites www.kvinl.nl, www.sterkin.nl en www.echteinstallateur.nl op enigerlei wijze te verspreiden.

Privacy
Klik hier voor ons Privacy Statement

Disclaimer
Door de website van InstallQ te bekijken en de daarop geboden informatie te lezen en te gebruiken verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden.

De gegevens op de site van InstallQ zijn bedoeld ter informatie en kunnen zonder aankondiging wijzigen. InstallQ heeft alle zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de site. InstallQ staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. InstallQ is niet verplicht om de geboden informatie en beeldmateriaal te actualiseren en om mogelijke fouten te corrigeren. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. InstallQ aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook in verband met deze site. Het gebruik van de geboden informatie komt geheel voor eigen risico. InstallQ garandeert evenmin het functioneren van de site.

Op de site staan hyperlinks die u kunt gebruiken en/of wordt er verwezen naar informatie verstrekt door derden. Wij hebben deze informatie vooraf niet gecheckt. Daarom aanvaarden wij hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

InstallQ behoudt zich alle rechten voor (w.o. auteursrechten, merkenrechten, octrooien) m.b.t. de op de site gepresenteerde informatie, zoals logo’s, grafisch materiaal, foto’s, teksten en film. Door het bezoeken van de site verkrijgt u geen licentie om iets van deze site te vermenigvuldigen of aan derden ter beschikking te stellen.

Op de site en disclaimer is Nederlands recht van toepassing.