Commissies & Partners

Samenstelling commissies en partners

Vereniging van Schemabeheerders
InstallQ is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Schemabeheerders (VVS). We werken conform de richtlijnen van deze vereniging.

Technische commissies
De regelingen op ieder vakgebied komen mede tot stand dankzij de Technische Commissies (TC's), te weten:

Examencommissies opleidingen en examens
Ieder vakgebied in de energie- en installatiesector heeft een examencommissie. In de commissies zitten specialisten op het vakgebied en betrokken partijen, te weten:

 • Bio-energie (haarden, kachels en rookkanalen): secretariaatvoering stichting EVIS.
 • Bio-energie (biomassa ketels): secretariaatvoering stichting ISSO.
 • Bodemenergie: secretariaatvoering Bodemenergie NL.
 • Energie Service Specialist (ESS): secretariaatvoering OVI.
 • Legionellapreventie
 • Noodverlichting: secretariaatvoering stichting ISSO.
 • Natuurlijke koudemiddelen: secretariaatvoering InstallQ.
 • Warmtepompen (U-bouw): secretariaatvoering stichting ISSO.
 • Warmtepompen (W-bouw): secretariaatvoering stichting ISSO.
 • Zonne-energie: secretariaatvoering stichting ISSO.
 • Energie Prestatie Advisering: secretariaatvoering stichting ISSO.
 • Ventilatievoorzieningen: secretariaatvoering stichting InstallQ.
 • Gas-, Elektra- & Waterinstallaties: secretariaatvoering stichting InstallQ.
 • Gasverbrandingstoestellen & Koolmonoxidepreventie: secretariaatvoering stichting InstallQ en Opleidings- en ontwikkelingsfonds Wij Techniek (voorheen Otib).

Taken examencommissies

 • Opstellen van eindtermen, toetsmatrijs, normering/toetsing, correctieprotocol.
 • Vaststellen van examenvragen.
 • Behandeling van klachten.
 • Evalueren examenresultaten.
 • Toezicht op opleidingen en cursusinstituten.
 • Verslaglegging naar Centrale Opleidings- en Examencommissie (COEC).

Centrale Opleidings- en Examencommissie (COEC)
Het werk van de examencommissies heeft InstallQ onder toezicht geplaatst van de Centrale Opleidings- en Examencommissie (COEC). De COEC werkt conform het accreditatiereglement. Dit reglement kunt u opvragen via info@InstallQ.

Taken COEC

 • Vaststellen en beheren van het examenreglement, eindtermen, toetsmatrijzen, het correctieprotocol.
 • Verslaglegging aan het Centraal College van Deskundigen (CCvD).
 • Accordering samenstelling van onderliggende examencommissies (per vakgebied/discipline).

Vertegenwoordigers COEC
InstallQ (voorzitter), RVO (corresponderend lid), Cito, CCvD, ISSO, Branchevereniging Luchtbehandeling en Koudetechniek (NVKL), Wij Techniek (voorheen Otib), Techniek Nederland.

Oproep commissieleden COEC
Ook uw organisatie kan deelnemen aan de COEC. Heeft u belangstelling? Stuur een e-mal naar info@installQ.nl.

Opleidingen en exameninstellingen
In onze kwaliteitsregelingen en eindtermen worden eisen aan kennis en kunde gesteld (geborgd, actueel en toetsbaar). Om die reden werkt InstallQ nauw samen met onder meer:
Branche Vakmanschap Structuur (BVS).

 • Wij Techniek (voorheen Otib)
 • ROC's
 • HBO-opleidingen
 • Wetenschappelijk onderwijs
 • Kenteq
 • Installatiewerk
 • CITO

Partners en samenwerkingen
InstallQ is actief op een breed en divers speelveld. We zoeken zo veel mogelijk samenwerking en afstemming met alle stakeholders die op wat voor manier dan ook betrokken zijn bij de kwaliteitsverbetering en veiligheid van de installatiesector. Vaak zijn stakeholders nauw betrokken bij de regelingen door deelname aan de Technische Commissies. Dit bundelt de in de markt aanwezige kennis en draagt bij aan een breed draagvlak voor de regelingen. Op die manier komen we tot standaarden voor de installatiesector. Daarbij bespaart integrale benadering kosten voor alle betrokken partijen.

Kwaliteitsorganisaties en keurmerken
InstallQ stemt haar regelingen af met andere kwaliteitsborgers en keurmerken, waaronder:

 • Stichting Certificering Inspectie en Onderhoud van Stookinstallaties (SCIOS)
 • Stichting Emissiepreventie Koudetechniek (STEK)
 • STICHTING KLIQ, certificeringshuis voor persoonscertificering in de sector Koudetechniek en Klimaatbeheersing
 • SSVV Opleidingengids
 • Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CVV)
 • OK CV, label voor veilig en zuinig stoken
 • Zonnekeur

Certificerende Instellingen
De Certificerende Instellingen (CI’s) certificeren de afnemers op basis van de beoordelingsrichtlijnen (BRL-en) die in eigendom en beheer zijn van InstallQ:

 • Dekra
 • EPG
 • KIWA
 • SKG IKOB
 • TUV
 • Bureau Veritas

Kennisinstellingen
Beleid en wettelijke regelingen moet vertaald worden naar de praktijk. Dat geldt ook voor technische ontwikkelingen, toepassing en gebruik. De samenwerking met kennisorganisaties zijn daarom een toegevoegde waarde voor het opzetten en beheren van onze regelingen.

Brancheorganisaties en stakeholders
Door de samenwerking met branches en stakeholders kan InstallQ tegemoet komen aan het verwachtingspatroon van opdrachtgevers, wetgevers en maatschappelijk instellingen.

 • Techniek Nederland (Voorheen Uneto-VNI)
 • FEDET
 • ROGAFA
 • VFK
 • Bouwend Nederland
 • overheden (opdracht- en regelgever)
 • consumentenorganisaties (Consumentenbond, Vastgoedbelang, Woonbond, Vereniging Eigen Huis, Aedes, et cetera).