InstallQ als accreditatie-instelling

Accreditatie voor opleidingen en examens

Sinds 2013 kunnen onderwijsinstituten in de installatiebranche een accreditatie krijgen voor opleidingen en examens in duurzame energie. Hiermee geeft de Nederlandse overheid opvolging aan Europese richtlijnen. InstallQ is hiervoor de aangewezen accreditatie-instelling.

Het gaat om de accreditatie van zogeheten RES-opleidingen en -examens. Dergelijke opleidingen en examens richten zich op installateurs van warmwaterketels en verwarmingsketels die hun energie halen uit hernieuwbare bronnen. Onder hernieuwbare bronnen verstaan we onder andere wind, zon, bodemenergie, biomassa en warmtepompen.

Eisen voor een RES-opleiding of -examen

InstallQ formuleert in samenwerking met de RVO de eisen waaraan de RES-opleiding en het RES-examen moeten voldoen. Deze zijn vastgesteld door het onafhankelijke Centraal College van Deskundigen van InstallQ. Alle geaccrediteerde opleidingen en examens staan in de database van QBISnl (http://www.qbisnl.nl), een kwaliteitsregister van de installatie- en bouwsector. Dit openbaar nationaal register bevat alle gecertificeerde bedrijven, vakbekwame personen en geaccrediteerde opleidingen uit de installatiebranche.

Uw opleiding of examen accrediteren?

Geeft u een opleiding over een RES-techniek? Dan kan uw opleiding of examen mogelijk ook een accreditatie krijgen. Om een opleiding of examen te accrediteren moet moet u het accreditatieprotocol doorlopen. Dit accreditatieprotocol bevat een onderzoek dat bestaat uit een door de opleiding in te vullen checklist en eventueel een audit op locatie. Ieder jaar wordt een vervolgonderzoek gehouden voor verlenging.

Meer informatie over dit accreditatieproces vindt u op deze website.
 
Meer informatie over de accreditatie van scholen, de bijscholing voor opleiders en cursisten, eindtermen, controledocumenten en examens vindt u op deze website.